RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'Z'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Noordsche Bosch

2

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Westzaner-Overtoom

3

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Krommeniedijk

4

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Westzanerdijk

5

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Westzaan

6

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Weiver

7

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Langeheit

8

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Hembrug

9

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Middel

10

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Eiland, Het

11

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Busch

12

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Zaandam

13

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Nauerna

14

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Dam

15

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Rosmolenbuurt

16

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Oostzijderveld

17

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Nieuw-Duinkerken

18

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Oostererf

19

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Westzijderveld

20

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Krommenie

21

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Hoogendijk

22

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Kalf, Het

23

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Haaldersbroek

24

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Knollendam, West-

25

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Assendelft

26

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Achtersluispolder

27

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Zuiddijk

28

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Zuideinde

29

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Koog Zaandijk

30

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Wormerveer

31

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Koog aan de Zaan

32

Zaanstad

Noord-Holland

nee

Zaandijk

33

Zaanstad

Noord-Holland

ja

Zaanstad

34

Zaltbommel

Gelderland

nee

Poederoijensehoek

35

Zaltbommel

Gelderland

nee

Rietschoof, De

36

Zaltbommel

Gelderland

nee

Zuilichem

37

Zaltbommel

Gelderland

nee

Delwijnen

38

Zaltbommel

Gelderland

nee

Bruchem

39

Zaltbommel

Gelderland

nee

Poederoijen

40

Zaltbommel

Gelderland

nee

Nieuwaal

41

Zaltbommel

Gelderland

nee

Beneden-Delwijnen

42

Zaltbommel

Gelderland

ja

Zaltbommel

43

Zaltbommel

Gelderland

nee

Bern

44

Zaltbommel

Gelderland

nee

Aalst

45

Zaltbommel

Gelderland

nee

Molenpolder

46

Zaltbommel

Gelderland

nee

Gameren

47

Zaltbommel

Gelderland

nee

Brakel

48

Zaltbommel

Gelderland

nee

Kerkwijk

49

Zaltbommel

Gelderland

nee

Nederhemert

50

Zandvoort

Noord-Holland

nee

Bentveld (ged.)

51

Zandvoort

Noord-Holland

ja

Zandvoort

52

Zederik

Zuid-Holland

ja

Zederik

53

Zederik

Zuid-Holland

nee

Meerkerk

54

Zederik

Zuid-Holland

nee

Lexmond

55

Zederik

Zuid-Holland

nee

Leerbroek

56

Zederik

Zuid-Holland

nee

Ameide

57

Zederik

Zuid-Holland

nee

Geer

58

Zederik

Zuid-Holland

nee

Kortenhoeven

59

Zederik

Zuid-Holland

nee

Hoogewaard

60

Zederik

Zuid-Holland

nee

Achthoven

61

Zederik

Zuid-Holland

nee

Lakerveld

62

Zederik

Zuid-Holland

nee

Nieuwland

63

Zederik

Zuid-Holland

nee

Broek

64

Zederik

Zuid-Holland

nee

Hei-en Boeicop

65

Zederik

Zuid-Holland

nee

Sluis

66

Zederik

Zuid-Holland

nee

Tienhoven

67

Zederik

Zuid-Holland

nee

Middelkoop

68

Zeevang

Noord-Holland

ja

Zeevang

69

Zeevang

Noord-Holland

nee

Axwijk

70

Zeevang

Noord-Holland

nee

Hobrede

71

Zeevang

Noord-Holland

nee

Oosthuizen

72

Zeevang

Noord-Holland

nee

Beets

73

Zeevang

Noord-Holland

nee

Kwadijk

74

Zeevang

Noord-Holland

nee

Schardam

75

Zeevang

Noord-Holland

nee

Warder

76

Zeevang

Noord-Holland

nee

Middelie

77

Zeevang

Noord-Holland

nee

Verloren Einde

78

Zeevang

Noord-Holland

nee

Etersheim

79

Zeewolde

Flevoland

ja

Zeewolde

80

Zeist

Utrecht

nee

Kroost, De

81

Zeist

Utrecht

nee

Hoge Dennen

82

Zeist

Utrecht

nee

Huis ter Heide

83

Zeist

Utrecht

ja

Zeist

84

Zeist

Utrecht

nee

Kerckebosch

85

Zeist

Utrecht

nee

Verzetswijk

86

Zeist

Utrecht

nee

Vollenhove

87

Zeist

Utrecht

nee

Bosch en Duin

88

Zeist

Utrecht

nee

Kersbergen

89

Zeist

Utrecht

nee

Austerlitz

90

Zeist

Utrecht

nee

Beukbergen

91

Zeist

Utrecht

nee

Blikkenburg

92

Zeist

Utrecht

nee

Broedergemeente

93

Zeist

Utrecht

nee

Griffenstein

94

Zeist

Utrecht

nee

Dolder, Den

95

Zeist

Utrecht

nee

Dijnselburg

96

Zevenaar

Gelderland

ja

Zevenaar

97

Zevenaar

Gelderland

nee

Oud Zevenaar

98

Zevenaar

Gelderland

nee

Giesbeek

99

Zevenaar

Gelderland

nee

Grieth

100

Zevenaar

Gelderland

nee

Bevermeer

101

Zevenaar

Gelderland

nee

Bingerden

102

Zevenaar

Gelderland

nee

Angerlo

103

Zevenaar

Gelderland

nee

Zweekhorst

104

Zevenaar

Gelderland

nee

Lathum

105

Zevenaar

Gelderland

nee

Bahr en Lathum

106

Zevenaar

Gelderland

nee

Babberich

107

Zevenaar

Gelderland

nee

Holthuizen

108

Zevenaar

Gelderland

nee

Ooij

109

Zevenaar

Gelderland

nee

Vaalwaard

110

Zevenaar

Gelderland

nee

Beinum

111

Zevenaar

Gelderland

nee

Beimerwaard

112

Zijpe

Noord-Holland

nee

Callantsoog

113

Zijpe

Noord-Holland

nee

Burgerbrug

114

Zijpe

Noord-Holland

nee

Burgervlotbrug

115

Zijpe

Noord-Holland

nee

Stolpen

116

Zijpe

Noord-Holland

nee

Stolpervlotbrug

117

Zijpe

Noord-Holland

nee

Sint Maartensvlotbrug

118

Zijpe

Noord-Holland

nee

Buurtje, 't

119

Zijpe

Noord-Holland

nee

Oudesluis

120

Zijpe

Noord-Holland

nee

Petten

121

Zijpe

Noord-Holland

nee

Zand, 't

122

Zijpe

Noord-Holland

ja

Zijpe

123

Zijpe

Noord-Holland

nee

Abbestede

124

Zijpe

Noord-Holland

nee

Schagerbrug

125

Zijpe

Noord-Holland

nee

Sint Maartensbrug

126

Zijpe

Noord-Holland

nee

Groote Keeten

127

Zoetermeer

Zuid-Holland

ja

Zoetermeer

128

Zoetermeer

Zuid-Holland

nee

Voorweg

129

Zoetermeer

Zuid-Holland

nee

Seghwaert

130

Zoeterwoude

Zuid-Holland

nee

Gelderswoude

131

Zoeterwoude

Zuid-Holland

nee

Hoge Rijndijk

132

Zoeterwoude

Zuid-Holland

ja

Zoeterwoude

133

Zoeterwoude

Zuid-Holland

nee

Zuidbuurt

134

Zoeterwoude

Zuid-Holland

nee

Westeinde

135

Zoeterwoude

Zuid-Holland

nee

Weipoort

136

Zuidhorn

Groningen

nee

Saaksum

137

Zuidhorn

Groningen

ja

Zuidhorn

138

Zuidhorn

Groningen

nee

Pieterzijl

139

Zuidhorn

Groningen

nee

Niezijl

140

Zuidhorn

Groningen

nee

Noorderburen

141

Zuidhorn

Groningen

nee

Noordhorn

142

Zuidhorn

Groningen

nee

Poffert, De

143

Zuidhorn

Groningen

nee

Briltil

144

Zuidhorn

Groningen

nee

Selwerd

145

Zuidhorn

Groningen

nee

Ruigezand

146

Zuidhorn

Groningen

nee

Niehove

147

Zuidhorn

Groningen

nee

Visvliet

148

Zuidhorn

Groningen

nee

Kommerzijl

149

Zuidhorn

Groningen

nee

Horn, Den

150

Zuidhorn

Groningen

nee

Fransum

151

Zuidhorn

Groningen

nee

Gaarkeuken

152

Zuidhorn

Groningen

nee

Lauwerzijl

153

Zuidhorn

Groningen

nee

Aalsum

154

Zuidhorn

Groningen

nee

Aduard

155

Zuidhorn

Groningen

nee

Grijpskerk

156

Zuidhorn

Groningen

nee

Englum

157

Zuidhorn

Groningen

nee

Ham, Den

158

Zuidhorn

Groningen

nee

Oldehove

159

Zuidhorn

Groningen

nee

Kenwerd

160

Zuidhorn

Groningen

nee

Diepswal

161

Zuidhorn

Groningen

nee

Heereburen

162

Zuidhorn

Groningen

nee

Balmahuizen

163

Zuidhorn

Groningen

nee

Hoogemeeden

164

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Tweemanspolder

165

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Groeneweg

166

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Kortenoord

167

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Gravenweg, 's-

168

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Oud Verlaat

169

Zuidplas

Zuid-Holland

ja

Zuidplas

170

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Moordrecht

171

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Nieuwerkerk aan den IJssel

172

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Hitland

173

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Moerkapelle

174

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Moerhuizen

175

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Eendrachtspolder

176

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Zuidplaspolder

177

Zuidplas

Zuid-Holland

nee

Zevenhuizen

178

Zundert

Noord-Brabant

nee

Tiggelt

179

Zundert

Noord-Brabant

nee

Achtmaal

180

Zundert

Noord-Brabant

nee

Wildert

181

Zundert

Noord-Brabant

nee

Stuivezand

182

Zundert

Noord-Brabant

nee

Breedschot

183

Zundert

Noord-Brabant

nee

Wernhout

184

Zundert

Noord-Brabant

nee

Diunt

185

Zundert

Noord-Brabant

ja

Zundert

186

Zundert

Noord-Brabant

nee

Kaarschot

187

Zundert

Noord-Brabant

nee

Hulsdonk

188

Zundert

Noord-Brabant

nee

Driehoek

189

Zundert

Noord-Brabant

nee

Oekel

190

Zundert

Noord-Brabant

nee

Moeren, De

191

Zundert

Noord-Brabant

nee

Klein-Zundert

192

Zundert

Noord-Brabant

nee

Rijsbergen

193

Zundert

Noord-Brabant

nee

Raamberg

194

Zundert

Noord-Brabant

nee

Buis, De

195

Zundert

Noord-Brabant

nee

Ostaaijen

196

Zundert

Noord-Brabant

nee

Klein-Oekel

197

Zundert

Noord-Brabant

nee

Hazeldonk

198

Zutphen

Gelderland

nee

Hoven

199

Zutphen

Gelderland

nee

Warkensche Veld

200

Zutphen

Gelderland

nee

Warken

201

Zutphen

Gelderland

nee

Bronsbergen

202

Zutphen

Gelderland

nee

Warnsveld

203

Zutphen

Gelderland

ja

Zutphen

204

Zutphen

Gelderland

nee

Ooyerhoek

205

Zutphen

Gelderland

nee

Leesten

206

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Zwartsluis

207

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Hasselt

208

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Mastenbroek (ged.)

209

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Zwartewatersklooster

210

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Kamperzeedijk

211

Zwartewaterland

Overijssel

ja

Zwartewaterland

212

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Baarlo

213

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Genemuiden

214

Zwartewaterland

Overijssel

nee

Velde, Ten

215

Zwijndrecht

Zuid-Holland

nee

Heerjansdam

216

Zwijndrecht

Zuid-Holland

nee

Achter-Lindt

217

Zwijndrecht

Zuid-Holland

ja

Zwijndrecht

218

Zwijndrecht

Zuid-Holland

nee

Kleine-Lindt

219

Zwijndrecht

Zuid-Holland

nee

Tuindorp Meerdervoort

220

Zwijndrecht

Zuid-Holland

nee

Kijfhoek

221

Zwijndrecht

Zuid-Holland

nee

Groote Lindt

222

Zwolle

Overijssel

nee

Berkum-Veldhoek

223

Zwolle

Overijssel

ja

Zwolle

224

Zwolle

Overijssel

nee

Zalne

225

Zwolle

Overijssel

nee

Assendorp

226

Zwolle

Overijssel

nee

Zwollerkerspel

227

Zwolle

Overijssel

nee

Wipstrik

228

Zwolle

Overijssel

nee

Dieze

229

Zwolle

Overijssel

nee

Diezerpoort

230

Zwolle

Overijssel

nee

Frankhuis

231

Zwolle

Overijssel

nee

Langenholte

232

Zwolle

Overijssel

nee

Herfte

233

Zwolle

Overijssel

nee

Genne

234

Zwolle

Overijssel

nee

Haerst

235

Zwolle

Overijssel

nee

Kamperpoort

236

Zwolle

Overijssel

nee

Harculo

237

Zwolle

Overijssel

nee

Ittersum

238

Zwolle

Overijssel

nee

Hoog-Zuthem

239

Zwolle

Overijssel

nee

Hasselterdijk

240

Zwolle

Overijssel

nee

Cellemuiden

241

Zwolle

Overijssel

nee

Oldeneel

242

Zwolle

Overijssel

nee

Pierik

243

Zwolle

Overijssel

nee

Windesheim

244

Zwolle

Overijssel

nee

Wijthmen

245

Zwolle

Overijssel

nee

Berkum

246

Zwolle

Overijssel

nee

Westenholte

247

Zwolle

Overijssel

nee

Voorst

248

Zwolle

Overijssel

nee

Bollebieste

249

Zwolle

Overijssel

nee

Streukel

250

Zwolle

Overijssel

nee

Spoolde

251

Zwolle

Overijssel

nee

Brinkhoek

252

Zwolle

Overijssel

nee

Schelle

253

Zwolle

Overijssel

nee

Bruggenhoek

254

Zwolle

Overijssel

nee

Katwolde

255

Zwolle

Overijssel

nee

Holten

Aantal rijen: 255 Aantal kolommen: 4