RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'W'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Waalre

Noord-Brabant

nee

Aalst

2

Waalre

Noord-Brabant

nee

Laareind

3

Waalre

Noord-Brabant

ja

Waalre

4

Waalre

Noord-Brabant

nee

Heuvel, De

5

Waalre

Noord-Brabant

nee

Heikant

6

Waalre

Noord-Brabant

nee

Achtereind

7

Waalre

Noord-Brabant

nee

Voldijn

8

Waalre

Noord-Brabant

nee

Ekenrooi

9

Waalre

Noord-Brabant

nee

Loon

10

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Waspik

11

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Besoijen

12

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Sprang

13

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Sprang-Capelle

14

Waalwijk

Noord-Brabant

ja

Waalwijk

15

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Sprangsevaart

16

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Vrijhoeve

17

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Scharlo

18

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Baardwijk

19

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Zandschel

20

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Nieuwe-Vaart

21

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Meerdijk

22

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Capelle

23

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Zanddonk

24

Waalwijk

Noord-Brabant

nee

Hooge-Vaart

25

Waddinxveen

Zuid-Holland

ja

Waddinxveen

26

Wageningen

Gelderland

nee

Nude

27

Wageningen

Gelderland

nee

Haar

28

Wageningen

Gelderland

nee

Eng en Kortenburgse Bossen

29

Wageningen

Gelderland

nee

Wageningen-Hoog

30

Wageningen

Gelderland

ja

Wageningen

31

Wassenaar

Zuid-Holland

nee

Raaphorst

32

Wassenaar

Zuid-Holland

nee

Maaldrift

33

Wassenaar

Zuid-Holland

nee

Oostdorp

34

Wassenaar

Zuid-Holland

nee

Paauw, De

35

Wassenaar

Zuid-Holland

nee

Deijl, Den

36

Wassenaar

Zuid-Holland

nee

Rijksdorp

37

Wassenaar

Zuid-Holland

ja

Wassenaar

38

Wassenaar

Zuid-Holland

nee

Pan, De

39

Waterland

Noord-Holland

nee

Broek in Waterland

40

Waterland

Noord-Holland

nee

Kerkbuurt

41

Waterland

Noord-Holland

nee

Broek

42

Waterland

Noord-Holland

nee

Werven, De

43

Waterland

Noord-Holland

ja

Waterland

44

Waterland

Noord-Holland

nee

Havenbuurt

45

Waterland

Noord-Holland

nee

Zedde

46

Waterland

Noord-Holland

nee

Zuiderwoude

47

Waterland

Noord-Holland

nee

Purmer

48

Waterland

Noord-Holland

nee

Marken

49

Waterland

Noord-Holland

nee

Uitdam

50

Waterland

Noord-Holland

nee

Watergang

51

Waterland

Noord-Holland

nee

Monnickendam

52

Waterland

Noord-Holland

nee

Katwoude

53

Waterland

Noord-Holland

nee

Ilpendam

54

Weert

Limburg

nee

Altweert

55

Weert

Limburg

ja

Weert

56

Weert

Limburg

nee

Hushoven

57

Weert

Limburg

nee

Leuken

58

Weert

Limburg

nee

Laar

59

Weert

Limburg

nee

Hei

60

Weert

Limburg

nee

Keent

61

Weert

Limburg

nee

Dries

62

Weert

Limburg

nee

Horst, De

63

Weert

Limburg

nee

Moesdijk

64

Weert

Limburg

nee

Moesel

65

Weert

Limburg

nee

Swartbroek

66

Weert

Limburg

nee

Altweerterheide

67

Weert

Limburg

nee

Boshoven

68

Weert

Limburg

nee

Boshoverbeek

69

Weert

Limburg

nee

Stramproy

70

Weert

Limburg

nee

Vrakker

71

Weert

Limburg

nee

Tungelroy

72

Weesp

Noord-Holland

nee

Horn, De

73

Weesp

Noord-Holland

ja

Weesp

74

Weesp

Noord-Holland

nee

Aetveldsche Polder

75

Weesp

Noord-Holland

nee

Weesperkarspel

76

Weesp

Noord-Holland

nee

Bloemendalerpolder

77

Weesp

Noord-Holland

nee

Gein

78

Weesp

Noord-Holland

nee

Gaasp

79

Weesp

Noord-Holland

nee

Gaasperdam

80

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Baan, De

81

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Vervoornepolder

82

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Vijcie

83

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Hank

84

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Dussen

85

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Zand

86

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Vierbannen

87

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Kerkeinde

88

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Nieuwendijk

89

Werkendam

Noord-Brabant

ja

Werkendam

90

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Werkensche Polder

91

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Perenboom

92

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Korn

93

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Kille

94

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Kievitswaard

95

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Polder de Nieuwe Ban

96

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Keizersveer

97

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Deuteren

98

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Schans

99

Werkendam

Noord-Brabant

nee

Sleeuwijk

100

Wervershoof

Noord-Holland

ja

Wervershoof

101

Wervershoof

Noord-Holland

nee

Zwaagdijk (Oost)

102

Wervershoof

Noord-Holland

nee

Onderdijk

103

Wervershoof

Noord-Holland

nee

Oost-Zwaagdijk

104

Wervershoof

Noord-Holland

nee

Driehuizen

105

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Maasdijk

106

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Wamel

107

West Maas en Waal

Gelderland

ja

West Maas en Waal

108

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Appeltern

109

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Greffeling

110

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Boven-Leeuwen

111

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Blauwesluis

112

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Schans

113

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Beneden-Leeuwen

114

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Batooserf

115

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Bandijk

116

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Maasbommel

117

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Woerd

118

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Dreumel

119

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Alphen

120

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Moleneind

121

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Moordhuizen

122

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Oude Maasdijk

123

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Altforst

124

West Maas en Waal

Gelderland

nee

Nieuwe Schans

125

Westerveld

Drenthe

nee

Wateren

126

Westerveld

Drenthe

nee

Doldersum

127

Westerveld

Drenthe

nee

Veendijk

128

Westerveld

Drenthe

nee

Vledder

129

Westerveld

Drenthe

nee

Vledderveen

130

Westerveld

Drenthe

nee

Holtinge

131

Westerveld

Drenthe

nee

Wapserveen

132

Westerveld

Drenthe

nee

Wapse

133

Westerveld

Drenthe

nee

Uffelte

134

Westerveld

Drenthe

nee

Busselte

135

Westerveld

Drenthe

nee

Strooivledder

136

Westerveld

Drenthe

nee

Nijensleek

137

Westerveld

Drenthe

nee

Boschoord

138

Westerveld

Drenthe

nee

Boterveen

139

Westerveld

Drenthe

nee

Moer, Het

140

Westerveld

Drenthe

nee

Oude Willem

141

Westerveld

Drenthe

nee

Midzomer

142

Westerveld

Drenthe

nee

Oldengaarde

143

Westerveld

Drenthe

nee

Lheebroek

144

Westerveld

Drenthe

nee

Lhee

145

Westerveld

Drenthe

nee

Leggeloo

146

Westerveld

Drenthe

nee

Schier, Het

147

Westerveld

Drenthe

nee

Oldendiever

148

Westerveld

Drenthe

nee

Diever

149

Westerveld

Drenthe

nee

Dieverbrug

150

Westerveld

Drenthe

nee

Kalteren

151

Westerveld

Drenthe

nee

Nijentap

152

Westerveld

Drenthe

nee

Havelterberg

153

Westerveld

Drenthe

nee

Havelte

154

Westerveld

Drenthe

nee

Eemster

155

Westerveld

Drenthe

nee

Eursinge

156

Westerveld

Drenthe

nee

Westeinde

157

Westerveld

Drenthe

nee

Zorgvlied

158

Westerveld

Drenthe

nee

Frederiksoord

159

Westerveld

Drenthe

ja

Westerveld

160

Westerveld

Drenthe

nee

Darp

161

Westerveld

Drenthe

nee

Dwingeloo

162

Westerveld

Drenthe

nee

Wilhelminaoord

163

Westerveld

Drenthe

nee

Wittelte

164

Westerveld

Drenthe

nee

Geeuwenbrug

165

Westervoort

Gelderland

ja

Westervoort

166

Westervoort

Gelderland

nee

Pals

167

Westervoort

Gelderland

nee

Hoogeind

168

Westland

Zuid-Holland

nee

Wateringen

169

Westland

Zuid-Holland

nee

Oranjepolder

170

Westland

Zuid-Holland

ja

Westland

171

Westland

Zuid-Holland

nee

Oudelandsdijk

172

Westland

Zuid-Holland

nee

Oostbuurt

173

Westland

Zuid-Holland

nee

Gravenzande, 's-

174

Westland

Zuid-Holland

nee

Mariendijk

175

Westland

Zuid-Holland

nee

Maasdijk

176

Westland

Zuid-Holland

nee

Poeldijk

177

Westland

Zuid-Holland

nee

Staalduinen

178

Westland

Zuid-Holland

nee

Lier, De

179

Westland

Zuid-Holland

nee

Heijde, Ter

180

Westland

Zuid-Holland

nee

Molenwijk

181

Westland

Zuid-Holland

nee

Westerlee

182

Westland

Zuid-Holland

nee

Honselersdijk

183

Westland

Zuid-Holland

nee

Nieuwe Tuinen

184

Westland

Zuid-Holland

nee

Naaldwijk

185

Westland

Zuid-Holland

nee

Kwintsheul

186

Westland

Zuid-Holland

nee

Monster

187

Weststellingwerf

Friesland

nee

Nijeholtpade

188

Weststellingwerf

Friesland

nee

Oldetrijne

189

Weststellingwerf

Friesland

nee

Nijelamer

190

Weststellingwerf

Friesland

nee

Linde

191

Weststellingwerf

Friesland

nee

Boijl

192

Weststellingwerf

Friesland

nee

Nijeholtwolde

193

Weststellingwerf

Friesland

nee

Oldeholtwolde

194

Weststellingwerf

Friesland

nee

Langelille

195

Weststellingwerf

Friesland

nee

Blesdijke

196

Weststellingwerf

Friesland

nee

Oldelamer

197

Weststellingwerf

Friesland

nee

Blesse, De

198

Weststellingwerf

Friesland

nee

Peperga

199

Weststellingwerf

Friesland

nee

Noordwolde

200

Weststellingwerf

Friesland

nee

Oosterstreek

201

Weststellingwerf

Friesland

nee

Zandhuizen

202

Weststellingwerf

Friesland

nee

Wolvega

203

Weststellingwerf

Friesland

nee

Munnekeburen

204

Weststellingwerf

Friesland

nee

Boijlerveld

205

Weststellingwerf

Friesland

nee

Steggerda

206

Weststellingwerf

Friesland

nee

Overburen

207

Weststellingwerf

Friesland

nee

Nijetrijne

208

Weststellingwerf

Friesland

nee

Boekelte

209

Weststellingwerf

Friesland

nee

Oldeholtpade

210

Weststellingwerf

Friesland

nee

Blesdijkerveld

211

Weststellingwerf

Friesland

nee

Scherpenzeel

212

Weststellingwerf

Friesland

nee

Idzard, Ter

213

Weststellingwerf

Friesland

nee

Sonnega

214

Weststellingwerf

Friesland

nee

Slijkenburg

215

Weststellingwerf

Friesland

nee

Hoeve, De

216

Weststellingwerf

Friesland

nee

Vinkega

217

Weststellingwerf

Friesland

nee

Meente, De

218

Weststellingwerf

Friesland

ja

Weststellingwerf

219

Weststellingwerf

Friesland

nee

Spanga

220

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Stuifakker

221

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Waranda, De

222

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Strijpe

223

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Heveringen

224

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Tinte

225

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Oostvoorne

226

Westvoorne

Zuid-Holland

ja

Westvoorne

227

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Helhoek

228

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Rockanje

229

Westvoorne

Zuid-Holland

nee

Kruiningergors

230

Wierden

Overijssel

nee

Notter

231

Wierden

Overijssel

nee

Kamp 'De Vossenbosch'

232

Wierden

Overijssel

nee

Hooge Hexel

233

Wierden

Overijssel

nee

IJpelo

234

Wierden

Overijssel

nee

Regge

235

Wierden

Overijssel

nee

Enterbroek

236

Wierden

Overijssel

nee

Rectum

237

Wierden

Overijssel

nee

Enter

238

Wierden

Overijssel

ja

Wierden

239

Wierden

Overijssel

nee

Zuna

240

Wieringen

Noord-Holland

nee

Westerland

241

Wieringen

Noord-Holland

nee

Elft

242

Wieringen

Noord-Holland

nee

Haukes, De

243

Wieringen

Noord-Holland

nee

Oosterland

244

Wieringen

Noord-Holland

nee

Vatrop

245

Wieringen

Noord-Holland

nee

Hippolytushoef

246

Wieringen

Noord-Holland

nee

Oosterklief

247

Wieringen

Noord-Holland

nee

Westerklief

248

Wieringen

Noord-Holland

nee

Stroe

249

Wieringen

Noord-Holland

ja

Wieringen

250

Wieringen

Noord-Holland

nee

Gest, De

251

Wieringen

Noord-Holland

nee

Smerp

252

Wieringen

Noord-Holland

nee

Oever, Den

253

Wieringen

Noord-Holland

nee

Belt, De

254

Wieringen

Noord-Holland

nee

Dam

255

Wieringermeer

Noord-Holland

ja

Wieringermeer

256

Wieringermeer

Noord-Holland

nee

Slootdorp

257

Wieringermeer

Noord-Holland

nee

Kreileroord

258

Wieringermeer

Noord-Holland

nee

Wieringerwerf

259

Wieringermeer

Noord-Holland

nee

Middenmeer

260

Wijchen

Gelderland

nee

Bergharen

261

Wijchen

Gelderland

nee

Alverna

262

Wijchen

Gelderland

nee

Woezik

263

Wijchen

Gelderland

nee

Boskant

264

Wijchen

Gelderland

ja

Wijchen

265

Wijchen

Gelderland

nee

Hernen

266

Wijchen

Gelderland

nee

Batenburg

267

Wijchen

Gelderland

nee

Leur

268

Wijchen

Gelderland

nee

Valendries

269

Wijchen

Gelderland

nee

Bullenkamp

270

Wijchen

Gelderland

nee

Woord

271

Wijchen

Gelderland

nee

Lunen

272

Wijchen

Gelderland

nee

Balgoij

273

Wijchen

Gelderland

nee

Niftrik

274

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Oud-Loosdrecht

275

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Hinderdam

276

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Ankeveen

277

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Nieuw-Loosdrecht

278

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Kortenhoef

279

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Rade

280

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Loosdrecht

281

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Graveland, 's-

282

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Kromme Rade

283

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Breukeleveen (ged.)

284

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Oud-Kortenhoef

285

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Overmeer

286

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Moleneind

287

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Zuwe

288

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Muijeveld

289

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Nederhorst Den Berg

290

Wijdemeren

Noord-Holland

nee

Ankeveense Rade

291

Wijdemeren

Noord-Holland

ja

Wijdemeren

292

Wijk bij Duurstede

Utrecht

ja

Wijk bij Duurstede

293

Wijk bij Duurstede

Utrecht

nee

Overlangbroek

294

Wijk bij Duurstede

Utrecht

nee

Dwarsdijk

295

Wijk bij Duurstede

Utrecht

nee

Langbroek

296

Wijk bij Duurstede

Utrecht

nee

Cothen

297

Wijk bij Duurstede

Utrecht

nee

Nederlangbroek

298

Winsum

Groningen

nee

Obergum

299

Winsum

Groningen

nee

Bellingeweer

300

Winsum

Groningen

nee

Klein Garnwerd

301

Winsum

Groningen

nee

Klein Wetsinge

302

Winsum

Groningen

nee

Saaxumhuizen

303

Winsum

Groningen

nee

Groot-Wetsinge

304

Winsum

Groningen

nee

Alinghuizen

305

Winsum

Groningen

nee

Schilligeham

306

Winsum

Groningen

nee

Sauwerd

307

Winsum

Groningen

nee

Garnwerd

308

Winsum

Groningen

ja

Winsum

309

Winsum

Groningen

nee

Maarhuizen

310

Winsum

Groningen

nee

Hardeweer

311

Winsum

Groningen

nee

Allersma

312

Winsum

Groningen

nee

Krassum

313

Winsum

Groningen

nee

Wetsinge

314

Winsum

Groningen

nee

Dingen

315

Winsum

Groningen

nee

Bolshuizen

316

Winsum

Groningen

nee

Ezinge

317

Winsum

Groningen

nee

Baflo

318

Winsum

Groningen

nee

Rasquert

319

Winsum

Groningen

nee

Feerwerd

320

Winsum

Groningen

nee

Tinallinge

321

Winsum

Groningen

nee

Suttum

322

Winsum

Groningen

nee

Oostum

323

Winsum

Groningen

nee

Ranum

324

Winsum

Groningen

nee

Adorp

325

Winsum

Groningen

nee

Aduarderzijl

326

Winsum

Groningen

nee

Andel, Den

327

Winsum

Groningen

nee

Beswerd

328

Winterswijk

Gelderland

nee

Ratum

329

Winterswijk

Gelderland

ja

Winterswijk

330

Winterswijk

Gelderland

nee

Kotten

331

Winterswijk

Gelderland

nee

Henxel

332

Winterswijk

Gelderland

nee

Huppel

333

Winterswijk

Gelderland

nee

Miste

334

Winterswijk

Gelderland

nee

Corle

335

Winterswijk

Gelderland

nee

Meddo

336

Winterswijk

Gelderland

nee

Brinkheurne

337

Winterswijk

Gelderland

nee

Woold

338

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Staartsche Duinen

339

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Eiland

340

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Hoogerheide

341

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Huijbergen

342

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Heimolen

343

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Overberg

344

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Calfven

345

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Zandfort

346

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Putte

347

Woensdrecht

Noord-Brabant

ja

Woensdrecht

348

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Aanwas

349

Woensdrecht

Noord-Brabant

nee

Ossendrecht

350

Woerden

Utrecht

nee

Meije (ged.)

351

Woerden

Utrecht

nee

Breeveld

352

Woerden

Utrecht

nee

Breudijk

353

Woerden

Utrecht

nee

Bekenes

354

Woerden

Utrecht

nee

Mijzijde

355

Woerden

Utrecht

nee

Kanis

356

Woerden

Utrecht

nee

Houtdijken

357

Woerden

Utrecht

nee

Teckop

358

Woerden

Utrecht

nee

Kamerik

359

Woerden

Utrecht

nee

Zegveld

360

Woerden

Utrecht

nee

Barwoutswaarder

361

Woerden

Utrecht

nee

Harmelerwaard

362

Woerden

Utrecht

nee

Harmelen

363

Woerden

Utrecht

nee

Gerverscop

364

Woerden

Utrecht

nee

Rietveld

365

Woerden

Utrecht

nee

Geestdorp

366

Woerden

Utrecht

nee

Haanwijk

367

Woerden

Utrecht

nee

Reijerscop

368

Woerden

Utrecht

nee

Lagebroek

369

Woerden

Utrecht

nee

Kromwijk

370

Woerden

Utrecht

ja

Woerden

371

Woerden

Utrecht

nee

Oud-Kamerik

372

Woerden

Utrecht

nee

Gravensloot 's-

373

Wormerland

Noord-Holland

nee

West-Knollendam

374

Wormerland

Noord-Holland

nee

Oost-Knollendam

375

Wormerland

Noord-Holland

nee

Neck (ged.)

376

Wormerland

Noord-Holland

nee

Jisp

377

Wormerland

Noord-Holland

nee

Starnmeerpolder

378

Wormerland

Noord-Holland

nee

Oudelandsdijk

379

Wormerland

Noord-Holland

nee

Wormer

380

Wormerland

Noord-Holland

nee

Spijkerboor

381

Wormerland

Noord-Holland

ja

Wormerland

382

Wormerland

Noord-Holland

nee

Wijdewormer

383

Wormerland

Noord-Holland

nee

Middentocht

384

Woudenberg

Utrecht

nee

Ekris

385

Woudenberg

Utrecht

nee

Rumelaar

386

Woudenberg

Utrecht

nee

Voskuilen

387

Woudenberg

Utrecht

nee

Moorst

388

Woudenberg

Utrecht

ja

Woudenberg

389

Woudrichem

Noord-Brabant

nee

Almkerk

390

Woudrichem

Noord-Brabant

nee

Giessen

391

Woudrichem

Noord-Brabant

nee

Andel

392

Woudrichem

Noord-Brabant

nee

Waardhuizen

393

Woudrichem

Noord-Brabant

ja

Woudrichem

394

Woudrichem

Noord-Brabant

nee

Uitwijk

395

Woudrichem

Noord-Brabant

nee

Rijswijk

396

Woudrichem

Noord-Brabant

nee

Oudendijk

397

Wunseradiel

Friesland

nee

Bruindijk

398

Wunseradiel

Friesland

nee

Breezanddijk

399

Wunseradiel

Friesland

nee

Koudehuizen

400

Wunseradiel

Friesland

nee

Bittens

401

Wunseradiel

Friesland

nee

Eemswoude

402

Wunseradiel

Friesland

nee

Schettens

403

Wunseradiel

Friesland

nee

Kornwerderzand

404

Wunseradiel

Friesland

nee

Schraard

405

Wunseradiel

Friesland

nee

Kooihuizen

406

Wunseradiel

Friesland

nee

Allingawier

407

Wunseradiel

Friesland

ja

Wunseradiel

408

Wunseradiel

Friesland

nee

Hartwerd

409

Wunseradiel

Friesland

nee

Hayum

410

Wunseradiel

Friesland

nee

Grauwe Kat

411

Wunseradiel

Friesland

nee

Ferwoude

412

Wunseradiel

Friesland

nee

Gooium

413

Wunseradiel

Friesland

nee

Blokker

414

Wunseradiel

Friesland

nee

Gaast

415

Wunseradiel

Friesland

nee

Parrega

416

Wunseradiel

Friesland

nee

Witmarsum

417

Wunseradiel

Friesland

nee

Dijksterburen

418

Wunseradiel

Friesland

nee

Longerhouw

419

Wunseradiel

Friesland

nee

Piaam

420

Wunseradiel

Friesland

nee

Wonneburen

421

Wunseradiel

Friesland

nee

Pingjum

422

Wunseradiel

Friesland

nee

Lollum

423

Wunseradiel

Friesland

nee

Gerns

424

Wunseradiel

Friesland

nee

Burgwerd

425

Wunseradiel

Friesland

nee

Wons

426

Wunseradiel

Friesland

nee

Makkum

427

Wunseradiel

Friesland

nee

Kimswerd

428

Wunseradiel

Friesland

nee

Hemert

429

Wunseradiel

Friesland

nee

Arum

430

Wunseradiel

Friesland

nee

Atzeburen

431

Wunseradiel

Friesland

nee

Jousterp

432

Wunseradiel

Friesland

nee

Baburen

433

Wunseradiel

Friesland

nee

Jonkershuizen

434

Wunseradiel

Friesland

nee

Idsegahuizum

435

Wunseradiel

Friesland

nee

Baarderburen

436

Wunseradiel

Friesland

nee

Vierhuizen

437

Wunseradiel

Friesland

nee

Idserdaburen

438

Wunseradiel

Friesland

nee

Exmorrazijl

439

Wunseradiel

Friesland

nee

Zurich

440

Wunseradiel

Friesland

nee

Exmorra

441

Wunseradiel

Friesland

nee

Tjerkwerd

442

Wunseradiel

Friesland

nee

Arkum

443

Wunseradiel

Friesland

nee

Doniawier

444

Wunseradiel

Friesland

nee

Cornwerd

445

Wunseradiel

Friesland

nee

Engwier

446

Wunseradiel

Friesland

nee

Dedgum

447

Wunseradiel

Friesland

nee

Hichtum

448

Wunseradiel

Friesland

nee

Hieslum

449

Wunseradiel

Friesland

nee

Kampen, De

450

Wunseradiel

Friesland

nee

Oosthem

451

Wunseradiel

Friesland

nee

Doniaburen

452

Wymbritseradiel

Friesland

ja

Wymbritseradiel

453

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Folsgare

454

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Oudega

455

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Wolsumerketting

456

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Abbegaesterketting

457

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Oosthem

458

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Woudsend

459

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Nykleaster

460

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Oppenhuizen

461

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Nijland

462

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Nijezijl

463

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Abbega

464

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Indijk

465

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Osingahuizen

466

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Wolsum

467

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Gaastmeer

468

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Uitwellingerga

469

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Anneburen

470

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Jutrijp

471

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Jouswerd

472

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Tirns

473

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Vissersburen

474

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Vijfhuis

475

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Tjalhuizum

476

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Band

477

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Idzega

478

Wymbritseradiel

Friesland

nee

IJlst

479

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Hommerts

480

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Heeg

481

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Lytshuzen

482

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Gauw

483

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Blauwhuis

484

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Goenga

485

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Remswerd

486

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Greonterp

487

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Koufurderrige

488

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Westhem

489

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Sandfirden

490

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Scharnegoutum

491

Wymbritseradiel

Friesland

nee

Smallebrugge

492

Wymbritseradiel

Friesland

nee

IJpecolsga

Aantal rijen: 492 Aantal kolommen: 4