RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'V'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Vaals

Limburg

nee

Melleschet

2

Vaals

Limburg

nee

Cottessen

3

Vaals

Limburg

nee

Raren

4

Vaals

Limburg

nee

Vijlen

5

Vaals

Limburg

nee

Rott

6

Vaals

Limburg

nee

Harles

7

Vaals

Limburg

nee

Wolfhaag

8

Vaals

Limburg

ja

Vaals

9

Vaals

Limburg

nee

Holset

10

Vaals

Limburg

nee

Lemiers

11

Vaals

Limburg

nee

Mamelis

12

Vaals

Limburg

nee

Camerig

13

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Vilt

14

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Plenkert

15

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Sint Gerlach

16

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Strucht

17

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Strabeek

18

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Sint Antoniusbank

19

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Heerstraat

20

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Heek, De (ged.)

21

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Broekhem

22

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Schin op Geul

23

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Schoonbron

24

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Gerendal

25

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Geulhem

26

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Sibbe

27

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Oud-Valkenburg

28

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Houthem

29

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Walem (ged.)

30

Valkenburg aan de Geul

Limburg

ja

Valkenburg aan de Geul

31

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Berg

32

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Berg en Terblijt

33

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Terblijt

34

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

IJzeren

35

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Valkenburg

36

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Emmaberg

37

Valkenburg aan de Geul

Limburg

nee

Vroenhof

38

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Achterste Brug

39

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Dommelen

40

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Zeelberg

41

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Nederheide

42

Valkenswaard

Noord-Brabant

ja

Valkenswaard

43

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Geenhoven

44

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Schaft

45

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Borkel

46

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Keersop

47

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Deelshurk

48

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Hoeve

49

Valkenswaard

Noord-Brabant

nee

Voorste Brug

50

Veendam

Groningen

nee

Korte Akkers

51

Veendam

Groningen

nee

Numero Dertien

52

Veendam

Groningen

nee

Kibbelgaarn

53

Veendam

Groningen

nee

Wildervanksterdallen

54

Veendam

Groningen

nee

Wildervank

55

Veendam

Groningen

nee

Zuidwending

56

Veendam

Groningen

nee

Bareveld

57

Veendam

Groningen

nee

Ommelanderwijk

58

Veendam

Groningen

nee

Borgercompagnie (ged.)

59

Veendam

Groningen

ja

Veendam

60

Veendam

Groningen

nee

Buitenwoel

61

Veenendaal

Utrecht

ja

Veenendaal

62

Veere

Zeeland

nee

Lammerenburg

63

Veere

Zeeland

nee

Koudekerke

64

Veere

Zeeland

nee

Meliskerke

65

Veere

Zeeland

nee

Gapinge

66

Veere

Zeeland

nee

Grijpskerke

67

Veere

Zeeland

nee

Oostkapelle

68

Veere

Zeeland

nee

Serooskerke

69

Veere

Zeeland

nee

Aagtekerke

70

Veere

Zeeland

ja

Veere

71

Veere

Zeeland

nee

Buttinge

72

Veere

Zeeland

nee

Boudewijnskerke

73

Veere

Zeeland

nee

Biggekerke

74

Veere

Zeeland

nee

Domburg

75

Veere

Zeeland

nee

Zoutelande

76

Veere

Zeeland

nee

Westkapelle

77

Veere

Zeeland

nee

Zanddijk

78

Veere

Zeeland

nee

Vrouwenpolder

79

Veghel

Noord-Brabant

nee

Kempkens

80

Veghel

Noord-Brabant

nee

Havelt

81

Veghel

Noord-Brabant

nee

Keldonk

82

Veghel

Noord-Brabant

nee

Ham

83

Veghel

Noord-Brabant

nee

Hoogebiezen

84

Veghel

Noord-Brabant

nee

Heuvelberg

85

Veghel

Noord-Brabant

nee

Ven

86

Veghel

Noord-Brabant

nee

Beukelaar

87

Veghel

Noord-Brabant

nee

Boerdonk

88

Veghel

Noord-Brabant

nee

Oudveld

89

Veghel

Noord-Brabant

nee

Bolst

90

Veghel

Noord-Brabant

nee

Hoek

91

Veghel

Noord-Brabant

nee

Heuvel

92

Veghel

Noord-Brabant

nee

Hurkske

93

Veghel

Noord-Brabant

nee

Zijtaart

94

Veghel

Noord-Brabant

nee

Dieperskant

95

Veghel

Noord-Brabant

nee

Dijk

96

Veghel

Noord-Brabant

nee

Lagebiezen

97

Veghel

Noord-Brabant

ja

Veghel

98

Veghel

Noord-Brabant

nee

Looieind

99

Veghel

Noord-Brabant

nee

Dorshout

100

Veghel

Noord-Brabant

nee

Laren, De

101

Veghel

Noord-Brabant

nee

Zondveld

102

Veghel

Noord-Brabant

nee

Erp

103

Veghel

Noord-Brabant

nee

Mariaheide

104

Veghel

Noord-Brabant

nee

Driehuizen

105

Veghel

Noord-Brabant

nee

Morsche Hoef

106

Veghel

Noord-Brabant

nee

Kraanmeer

107

Veghel

Noord-Brabant

nee

Eerde

108

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Zeelst

109

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Muggenhol

110

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Berkt

111

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Look, 't

112

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Akkereind

113

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Meerveldhoven

114

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Zonderwijk

115

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Zittard

116

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Zandoerle

117

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Oerle

118

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Heers

119

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Groote Aard

120

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Scherpenering

121

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Heikant

122

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Heike

123

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Cobbeek

124

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Schoot

125

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Heistraat

126

Veldhoven

Noord-Brabant

ja

Veldhoven

127

Veldhoven

Noord-Brabant

nee

Ekker, d'

128

Velsen

Noord-Holland

nee

Velsen-Noord

129

Velsen

Noord-Holland

nee

Velsen-Zuid

130

Velsen

Noord-Holland

nee

Breesaap

131

Velsen

Noord-Holland

nee

Velserbroek

132

Velsen

Noord-Holland

nee

Santpoort-Zuid

133

Velsen

Noord-Holland

nee

Santpoort-Noord

134

Velsen

Noord-Holland

nee

IJmuiden

135

Velsen

Noord-Holland

nee

Spaarndammerbuurt

136

Velsen

Noord-Holland

nee

Gilden

137

Velsen

Noord-Holland

nee

Hofgeest

138

Velsen

Noord-Holland

nee

Driehuis

139

Velsen

Noord-Holland

ja

Velsen

140

Venlo

Limburg

nee

Steijl

141

Venlo

Limburg

nee

Veld

142

Venlo

Limburg

nee

Genooi

143

Venlo

Limburg

ja

Venlo

144

Venlo

Limburg

nee

Tegelen

145

Venlo

Limburg

nee

Ubroek

146

Venlo

Limburg

nee

Stalberg

147

Venlo

Limburg

nee

Ven, Het

148

Venlo

Limburg

nee

Venkoelen

149

Venlo

Limburg

nee

Schandelo

150

Venlo

Limburg

nee

Voort, De

151

Venlo

Limburg

nee

Vorst, De

152

Venlo

Limburg

nee

Nieuwborg

153

Venlo

Limburg

nee

Nabben

154

Venlo

Limburg

nee

Velgart

155

Venlo

Limburg

nee

Velden

156

Venlo

Limburg

nee

Lomm

157

Venlo

Limburg

nee

Lingsfort

158

Venlo

Limburg

nee

Kerkberg

159

Venlo

Limburg

nee

Broek

160

Venlo

Limburg

nee

Grote en Kleine Heide

161

Venlo

Limburg

nee

Hasselt

162

Venlo

Limburg

nee

Bong

163

Venlo

Limburg

nee

Herongerberg

164

Venlo

Limburg

nee

Blerick

165

Venlo

Limburg

nee

Brandemolen

166

Venlo

Limburg

nee

Belfeld

167

Venlo

Limburg

nee

Boekend

168

Venlo

Limburg

nee

Bolenberg

169

Venlo

Limburg

nee

Geloo

170

Venlo

Limburg

nee

Krosselt, De

171

Venlo

Limburg

nee

Beeret, Op de

172

Venlo

Limburg

nee

Leemhorst

173

Venlo

Limburg

nee

Hazenkamp

174

Venlo

Limburg

nee

Genooierbergen

175

Venlo

Limburg

nee

Arcen

176

Venlo

Limburg

nee

Hout-Blerick

177

Venlo

Limburg

nee

Heide

178

Venlo

Limburg

nee

Heierhoeve

179

Venray

Limburg

nee

Riebroek

180

Venray

Limburg

nee

Helling

181

Venray

Limburg

nee

Veulen

182

Venray

Limburg

nee

Overbroek

183

Venray

Limburg

nee

Scheide

184

Venray

Limburg

nee

Heide

185

Venray

Limburg

nee

Brukske

186

Venray

Limburg

ja

Venray

187

Venray

Limburg

nee

Brabander

188

Venray

Limburg

nee

Castenray

189

Venray

Limburg

nee

Veltum

190

Venray

Limburg

nee

Smakt

191

Venray

Limburg

nee

Merselo

192

Venray

Limburg

nee

Leunen

193

Venray

Limburg

nee

Ysselsteyn

194

Venray

Limburg

nee

Wanssum

195

Venray

Limburg

nee

Oirlo

196

Venray

Limburg

nee

Steegsbroek

197

Venray

Limburg

nee

Geysteren

198

Venray

Limburg

nee

Vredepeel

199

Venray

Limburg

nee

Oostrum

200

Venray

Limburg

nee

Blitterswijck

201

Vianen

Utrecht

nee

Ossenwaard

202

Vianen

Utrecht

nee

Zijderveld

203

Vianen

Utrecht

nee

Everdingen

204

Vianen

Utrecht

nee

Diefdijk (ged.)

205

Vianen

Utrecht

nee

Hagestein

206

Vianen

Utrecht

ja

Vianen

207

Vianen

Utrecht

nee

Helsdingen

208

Vianen

Utrecht

nee

Bolgarijen

209

Vlaardingen

Zuid-Holland

ja

Vlaardingen

210

Vlaardingen

Zuid-Holland

nee

Vlaardinger-Ambacht

211

Vlagtwedde

Groningen

nee

Sellingen

212

Vlagtwedde

Groningen

nee

Burgemeester-Beinsdorp

213

Vlagtwedde

Groningen

nee

Veele

214

Vlagtwedde

Groningen

nee

Ellersinghuizen

215

Vlagtwedde

Groningen

nee

Stobben

216

Vlagtwedde

Groningen

nee

Bourtange

217

Vlagtwedde

Groningen

nee

Agobuurt

218

Vlagtwedde

Groningen

nee

Apel, Ter

219

Vlagtwedde

Groningen

nee

Apelkanaal, Ter

220

Vlagtwedde

Groningen

nee

Bakovensmee

221

Vlagtwedde

Groningen

nee

Zandberg

222

Vlagtwedde

Groningen

nee

Wollinghuizen

223

Vlagtwedde

Groningen

nee

Wollingboermarke

224

Vlagtwedde

Groningen

nee

Wisch, Ter

225

Vlagtwedde

Groningen

nee

Wessingtange

226

Vlagtwedde

Groningen

nee

Weite

227

Vlagtwedde

Groningen

nee

Weende

228

Vlagtwedde

Groningen

nee

Vlagtwedder-Veldhuis

229

Vlagtwedde

Groningen

ja

Vlagtwedde

230

Vlagtwedde

Groningen

nee

Barnflair

231

Vlagtwedde

Groningen

nee

Borg, Ter

232

Vlagtwedde

Groningen

nee

Borgerveld

233

Vlagtwedde

Groningen

nee

Zuidveld

234

Vlagtwedde

Groningen

nee

Rennebourg

235

Vlagtwedde

Groningen

nee

Plaggenborg

236

Vlagtwedde

Groningen

nee

Haar, Ter

237

Vlagtwedde

Groningen

nee

Pallert

238

Vlagtwedde

Groningen

nee

Jipsinghuizen

239

Vlagtwedde

Groningen

nee

Harpel

240

Vlagtwedde

Groningen

nee

Sellingerbeetse

241

Vlagtwedde

Groningen

nee

Schot, 't

242

Vlagtwedde

Groningen

nee

Jipsingboermussel

243

Vlagtwedde

Groningen

nee

Hanetange

244

Vlagtwedde

Groningen

nee

Roelage

245

Vlagtwedde

Groningen

nee

Jipsingboertange

246

Vlagtwedde

Groningen

nee

Maten

247

Vlagtwedde

Groningen

nee

Rijsdam

248

Vlagtwedde

Groningen

nee

Stakenborg

249

Vlagtwedde

Groningen

nee

Munnekemoer

250

Vlagtwedde

Groningen

nee

Leemdobben

251

Vlagtwedde

Groningen

nee

Lammerweg

252

Vlagtwedde

Groningen

nee

Laude

253

Vlagtwedde

Groningen

nee

Lauderzwarteveen

254

Vlagtwedde

Groningen

nee

Laudermarke

255

Vlieland

Friesland

ja

Vlieland

256

Vlieland

Friesland

nee

Oost-Vlieland

257

Vlissingen

Zeeland

ja

Vlissingen

258

Vlissingen

Zeeland

nee

Paauwenburg

259

Vlissingen

Zeeland

nee

Ritthem

260

Vlissingen

Zeeland

nee

Oost-Souburg

261

Vlissingen

Zeeland

nee

Groot-Abeele

262

Vlissingen

Zeeland

nee

Nieuwe Abeele

263

Vlissingen

Zeeland

nee

West-Souburg

264

Vlist

Zuid-Holland

ja

Vlist

265

Vlist

Zuid-Holland

nee

Koolwijk

266

Vlist

Zuid-Holland

nee

Beijersche, Het

267

Vlist

Zuid-Holland

nee

Beneden-Haastrecht

268

Vlist

Zuid-Holland

nee

Benedenheul

269

Vlist

Zuid-Holland

nee

Stein

270

Vlist

Zuid-Holland

nee

Benedenkerk

271

Vlist

Zuid-Holland

nee

Rozendaal

272

Vlist

Zuid-Holland

nee

Goudseweg

273

Vlist

Zuid-Holland

nee

Stolwijkersluis (ged.)

274

Vlist

Zuid-Holland

nee

Stolwijk

275

Vlist

Zuid-Holland

nee

Schoonouwen

276

Vlist

Zuid-Holland

nee

Haastrecht

277

Vlist

Zuid-Holland

nee

Boven-Haastrecht

278

Vlist

Zuid-Holland

nee

Bovenkerk

279

Vlist

Zuid-Holland

nee

Bonrepas

280

Voerendaal

Limburg

ja

Voerendaal

281

Voerendaal

Limburg

nee

Kunrade

282

Voerendaal

Limburg

nee

Klimmen

283

Voerendaal

Limburg

nee

Walem (ged.)

284

Voerendaal

Limburg

nee

Barrier

285

Voerendaal

Limburg

nee

Dolberg

286

Voerendaal

Limburg

nee

Mingersberg

287

Voerendaal

Limburg

nee

Ubachsberg

288

Voerendaal

Limburg

nee

Weustenrade

289

Voerendaal

Limburg

nee

Koulen

290

Voerendaal

Limburg

nee

Fromberg

291

Voerendaal

Limburg

nee

Esschen, Ten (ged.)

292

Voerendaal

Limburg

nee

Craubeek

293

Voerendaal

Limburg

nee

Retersbeek

294

Voerendaal

Limburg

nee

Ransdaal

295

Voerendaal

Limburg

nee

Overheek

296

Voerendaal

Limburg

nee

Heek, De (ged.)

297

Voerendaal

Limburg

nee

Termaar

298

Voerendaal

Limburg

nee

Winthagen

299

Voerendaal

Limburg

nee

Colmont

300

Voorschoten

Zuid-Holland

nee

Rijndijk

301

Voorschoten

Zuid-Holland

ja

Voorschoten

302

Voorst

Gelderland

nee

Gietelo

303

Voorst

Gelderland

nee

Twello

304

Voorst

Gelderland

nee

Appen (Scheveld)

305

Voorst

Gelderland

nee

Terwolde

306

Voorst

Gelderland

nee

Teuge

307

Voorst

Gelderland

nee

Steenenkamer

308

Voorst

Gelderland

nee

Klarenbeek (ged.)

309

Voorst

Gelderland

nee

Wilp-Achterhoek

310

Voorst

Gelderland

nee

Pol, De

311

Voorst

Gelderland

ja

Voorst

312

Voorst

Gelderland

nee

Hoeven, De

313

Voorst

Gelderland

nee

Bussloo

314

Voorst

Gelderland

nee

Posterenk

315

Voorst

Gelderland

nee

Vecht, De

316

Voorst

Gelderland

nee

Nijenbeker

317

Voorst

Gelderland

nee

Nijbroek

318

Voorst

Gelderland

nee

Wilp

319

Vught

Noord-Brabant

ja

Vught

320

Vught

Noord-Brabant

nee

Lunetten

321

Vught

Noord-Brabant

nee

Schoonveld

322

Vught

Noord-Brabant

nee

Voorburg

323

Vught

Noord-Brabant

nee

Bergenshuizen

324

Vught

Noord-Brabant

nee

Gement

325

Vught

Noord-Brabant

nee

Cromvoirt

Aantal rijen: 325 Aantal kolommen: 4