RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'T'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Ten Boer

Groningen

nee

Lellens

2

Ten Boer

Groningen

ja

Boer, Ten

3

Ten Boer

Groningen

nee

Bouwerschap

4

Ten Boer

Groningen

nee

Bovenrijge

5

Ten Boer

Groningen

nee

Wittewierum

6

Ten Boer

Groningen

nee

Winneweer (ged.)

7

Ten Boer

Groningen

nee

Dijkshorn

8

Ten Boer

Groningen

nee

Fledderbosscherpolder

9

Ten Boer

Groningen

nee

Garmerwolde

10

Ten Boer

Groningen

nee

Post, Ten

11

Ten Boer

Groningen

nee

Thesinge

12

Ten Boer

Groningen

nee

Sint Annen

13

Ten Boer

Groningen

nee

Kroddeburen

14

Ten Boer

Groningen

nee

Blokum

15

Ten Boer

Groningen

nee

Woltersum

16

Ten Boer

Groningen

nee

Achter-Thesinge

17

Ten Boer

Groningen

nee

Zevenhuizen

18

Terneuzen

Zeeland

nee

Steenovens

19

Terneuzen

Zeeland

ja

Terneuzen

20

Terneuzen

Zeeland

nee

Sluiskil

21

Terneuzen

Zeeland

nee

Griete

22

Terneuzen

Zeeland

nee

Vaartwijk

23

Terneuzen

Zeeland

nee

Othene

24

Terneuzen

Zeeland

nee

Val

25

Terneuzen

Zeeland

nee

Fort Ferdinandus

26

Terneuzen

Zeeland

nee

Veer

27

Terneuzen

Zeeland

nee

Axel

28

Terneuzen

Zeeland

nee

Vingerling

29

Terneuzen

Zeeland

nee

Eendragt

30

Terneuzen

Zeeland

nee

Hoogedijk

31

Terneuzen

Zeeland

nee

Spui

32

Terneuzen

Zeeland

nee

Nieuwe Molen

33

Terneuzen

Zeeland

nee

Overslag

34

Terneuzen

Zeeland

nee

Reuzenhoek

35

Terneuzen

Zeeland

nee

Sas van Gent

36

Terneuzen

Zeeland

nee

Magrette

37

Terneuzen

Zeeland

nee

Schapenbout

38

Terneuzen

Zeeland

nee

Philippine

39

Terneuzen

Zeeland

nee

Zuiddorpe

40

Terneuzen

Zeeland

nee

Koewacht

41

Terneuzen

Zeeland

nee

Kijkuit

42

Terneuzen

Zeeland

nee

Katspolder

43

Terneuzen

Zeeland

nee

Hoek

44

Terneuzen

Zeeland

nee

Axelsche Sassing

45

Terneuzen

Zeeland

nee

Zandstraat

46

Terneuzen

Zeeland

nee

Zaamslagveer

47

Terneuzen

Zeeland

nee

Zaamslag

48

Terneuzen

Zeeland

nee

Braakman

49

Terneuzen

Zeeland

nee

Batterij

50

Terneuzen

Zeeland

nee

Bouchauterhaven

51

Terneuzen

Zeeland

nee

Biervliet

52

Terneuzen

Zeeland

nee

Boerengat

53

Terneuzen

Zeeland

nee

Driewegen

54

Terneuzen

Zeeland

nee

Westdorpe

55

Terneuzen

Zeeland

nee

Drieschouwen

56

Terschelling

Friesland

ja

Terschelling

57

Terschelling

Friesland

nee

Kaart

58

Terschelling

Friesland

nee

Hoorn

59

Terschelling

Friesland

nee

Seeryp

60

Terschelling

Friesland

nee

Hee

61

Terschelling

Friesland

nee

Kinnum

62

Terschelling

Friesland

nee

Baaiduinen

63

Terschelling

Friesland

nee

Oosterend

64

Terschelling

Friesland

nee

Lies

65

Terschelling

Friesland

nee

West-Terschelling

66

Terschelling

Friesland

nee

Formerum

67

Terschelling

Friesland

nee

Landerum

68

Terschelling

Friesland

nee

Midsland

69

Texel

Noord-Holland

nee

Waal, De

70

Texel

Noord-Holland

nee

Koog, De

71

Texel

Noord-Holland

nee

Burg, Den

72

Texel

Noord-Holland

nee

Hoorn, Den

73

Texel

Noord-Holland

nee

Cocksdorp, De

74

Texel

Noord-Holland

nee

Oude Land

75

Texel

Noord-Holland

nee

Zevenhuizen

76

Texel

Noord-Holland

nee

Dijkmanshuizen

77

Texel

Noord-Holland

ja

Texel

78

Texel

Noord-Holland

nee

Nieuweschild, Het

79

Texel

Noord-Holland

nee

Burger-Nieuwland, Het

80

Texel

Noord-Holland

nee

Oosterend

81

Texel

Noord-Holland

nee

Bargen

82

Texel

Noord-Holland

nee

Oudeschild

83

Teylingen

Zuid-Holland

nee

Warmond

84

Teylingen

Zuid-Holland

ja

Teylingen

85

Teylingen

Zuid-Holland

nee

Voorhout

86

Teylingen

Zuid-Holland

nee

Oosthout

87

Teylingen

Zuid-Holland

nee

Sassenheim

88

Tholen

Zeeland

nee

Schoondorp

89

Tholen

Zeeland

nee

Scherpenisse

90

Tholen

Zeeland

nee

Botshoofd

91

Tholen

Zeeland

nee

Molenvliet

92

Tholen

Zeeland

nee

Stavenisse

93

Tholen

Zeeland

nee

Sint Annaland

94

Tholen

Zeeland

nee

Steenenkruis

95

Tholen

Zeeland

nee

Strijenham

96

Tholen

Zeeland

nee

Buitenstoof

97

Tholen

Zeeland

nee

Buitenzorg

98

Tholen

Zeeland

nee

Poortvliet

99

Tholen

Zeeland

ja

Tholen

100

Tholen

Zeeland

nee

Sint Philipsland

101

Tholen

Zeeland

nee

Anna Jacobapolder

102

Tholen

Zeeland

nee

Sint Maartensdijk

103

Tholen

Zeeland

nee

Oud-Vossemeer

104

Tiel

Gelderland

nee

Passewaaij

105

Tiel

Gelderland

ja

Tiel

106

Tiel

Gelderland

nee

Bergakker

107

Tiel

Gelderland

nee

Drumpt

108

Tiel

Gelderland

nee

Elzenpas

109

Tiel

Gelderland

nee

Avezaath

110

Tiel

Gelderland

nee

Wadenoijen

111

Tiel

Gelderland

nee

Kapel-Avezaath (ged.)

112

Tiel

Gelderland

nee

Kerk-Avezaath (ged.)

113

Tiel

Gelderland

nee

Zennewijnen

114

Tilburg

Noord-Brabant

ja

Tilburg

115

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Udenhout

116

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Zand, Het

117

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Zorgvlied

118

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Brem

119

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Loven

120

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Heikant

121

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Heuneind

122

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Enschot

123

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Hasselt

124

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Koningshoeven

125

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Korvel

126

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Kraan, De

127

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Laar

128

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Groenewoud

129

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Blaak, De

130

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Berkel-Enschot

131

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Broekhoven

132

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Oerle

133

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Reit, De

134

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Goirke, Het

135

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Mertel

136

Tilburg

Noord-Brabant

nee

Berkdijk

137

Tubbergen

Overijssel

nee

Geesteren

138

Tubbergen

Overijssel

nee

Haarle

139

Tubbergen

Overijssel

nee

Harbrinkhoek

140

Tubbergen

Overijssel

ja

Tubbergen

141

Tubbergen

Overijssel

nee

Hezingen

142

Tubbergen

Overijssel

nee

Langeveen

143

Tubbergen

Overijssel

nee

Maria Parochie

144

Tubbergen

Overijssel

nee

Reutum

145

Tubbergen

Overijssel

nee

Mander

146

Tubbergen

Overijssel

nee

Albergen

147

Tubbergen

Overijssel

nee

Manderveen

148

Tubbergen

Overijssel

nee

Fleringen

149

Tubbergen

Overijssel

nee

Vasse

150

Twenterand

Overijssel

nee

Ham, Den

151

Twenterand

Overijssel

nee

Meer

152

Twenterand

Overijssel

nee

Bruinehaar

153

Twenterand

Overijssel

nee

Westerhoeve, De

154

Twenterand

Overijssel

nee

Geerdijk

155

Twenterand

Overijssel

nee

Westerhaar

156

Twenterand

Overijssel

nee

Weitemanslanden

157

Twenterand

Overijssel

nee

Vroomshoop

158

Twenterand

Overijssel

nee

Vriezenveensewijk

159

Twenterand

Overijssel

nee

Vriezenveen

160

Twenterand

Overijssel

ja

Twenterand

161

Twenterand

Overijssel

nee

Linde

162

Twenterand

Overijssel

nee

Pollen, De

163

Twenterand

Overijssel

nee

Noord-Meer

164

Twenterand

Overijssel

nee

Magele

165

Tynaarlo

Drenthe

nee

Bunne

166

Tynaarlo

Drenthe

nee

Eelderwolde

167

Tynaarlo

Drenthe

nee

Vries

168

Tynaarlo

Drenthe

nee

Eelde

169

Tynaarlo

Drenthe

nee

Zuidlaren

170

Tynaarlo

Drenthe

nee

Yde

171

Tynaarlo

Drenthe

nee

Midlaren

172

Tynaarlo

Drenthe

nee

Donderen

173

Tynaarlo

Drenthe

nee

Punt, De

174

Tynaarlo

Drenthe

nee

Westlaren

175

Tynaarlo

Drenthe

nee

Winde

176

Tynaarlo

Drenthe

nee

Paterswolde (ged.)

177

Tynaarlo

Drenthe

nee

Schelfhorst

178

Tynaarlo

Drenthe

nee

Oudemolen

179

Tynaarlo

Drenthe

nee

Oosterbroek

180

Tynaarlo

Drenthe

nee

Groeve, De

181

Tynaarlo

Drenthe

nee

Zuidlaarderveen

182

Tynaarlo

Drenthe

ja

Tynaarlo

183

Tynaarlo

Drenthe

nee

Taarlo

184

Tynaarlo

Drenthe

nee

Halfweg

185

Tynaarlo

Drenthe

nee

Zeijen

186

Tynaarlo

Drenthe

nee

Schuilingsoord

187

Tynaarlo

Drenthe

nee

Zeegse

188

Tynaarlo

Drenthe

nee

Benkoelen

189

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Wyns

190

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Oentsjerk

191

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Aldemiede

192

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Aldtsjerk

193

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Bartlehiem

194

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Noardburgum

195

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Sumar

196

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Munein

197

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Witveen

198

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Burgum

199

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Gytsjerk

200

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Suwald

201

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Hurdegaryp

202

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Jistrum

203

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Tytsjerk

204

Tytsjerksteradiel

Friesland

ja

Tytsjerksteradiel

205

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Sigerswald

206

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Garyp

207

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Feanwaldsterwal

208

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Lytse Geast, De

209

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Ryptsjerk

210

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Eastermar

211

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Earnewald

212

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Burgumerdam

213

Tytsjerksteradiel

Friesland

nee

Tergracht (ged.)

Aantal rijen: 213 Aantal kolommen: 4