RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'S'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Waldeck

2

s-Gravenhage

Zuid-Holland

ja

Gravenhage, s-

3

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Loosduinen

4

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Leijenburg

5

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Mariahoeve

6

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Leidschenveen

7

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Ypenburg (Ged.)

8

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Wateringse Veld

9

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Scheveningen

10

s-Gravenhage

Zuid-Holland

nee

Kijkduin

11

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Dieskant

12

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Coudewater

13

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Crevecoeur

14

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Vliert

15

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Gewande

16

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Muntel

17

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Rosmalen

18

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Meerwijk

19

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Sparrenburg

20

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Sprokkelbosch

21

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Bossche Broek

22

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Bokhoven

23

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Molenhoek

24

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Empel

25

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Deuteren

26

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Engelen

27

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Zand, Het

28

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Maliskamp

29

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Bruggen

30

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Oud-Empel

31

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Hintham

32

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Kloosterhoek

33

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Orthen

34

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Kruisstraat

35

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Heeseind

36

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

ja

Hertogenbosch, s-

37

s-Hertogenbosch

Noord-Brabant

nee

Heinist

38

Schagen

Noord-Holland

nee

Langedijk, De

39

Schagen

Noord-Holland

nee

Burghorn (Polder)

40

Schagen

Noord-Holland

nee

Tolke

41

Schagen

Noord-Holland

nee

Nes, De

42

Schagen

Noord-Holland

nee

Tjallewal

43

Schagen

Noord-Holland

nee

Keinsmerbrug

44

Schagen

Noord-Holland

ja

Schagen

45

Schermer

Noord-Holland

nee

Eilandspolder

46

Schermer

Noord-Holland

nee

Mijzenpolder

47

Schermer

Noord-Holland

nee

Grootschermer

48

Schermer

Noord-Holland

nee

Schermerhorn

49

Schermer

Noord-Holland

nee

Oterleek

50

Schermer

Noord-Holland

nee

Zuidschermer

51

Schermer

Noord-Holland

nee

Ursum

52

Schermer

Noord-Holland

nee

Schermerdijk

53

Schermer

Noord-Holland

ja

Schermer

54

Schermer

Noord-Holland

nee

Stompetoren

55

Schermer

Noord-Holland

nee

Driehuizen

56

Scherpenzeel

Gelderland

ja

Scherpenzeel

57

Scherpenzeel

Gelderland

nee

Holevoet

58

Schiedam

Zuid-Holland

ja

Schiedam

59

Schiedam

Zuid-Holland

nee

Oud-Kethel

60

Schiedam

Zuid-Holland

nee

Tuindorp

61

Schiedam

Zuid-Holland

nee

Noord-Kethel

62

Schiedam

Zuid-Holland

nee

Bijdorp

63

Schiedam

Zuid-Holland

nee

Kethel

64

Schiermonnikoog

Friesland

ja

Schiermonnikoog

65

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Elde

66

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Hoeves

67

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Boschweg

68

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Hermalen

69

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Lieseind

70

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Borne

71

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Meijldoorn

72

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Wijbosch

73

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Oetelaar

74

Schijndel

Noord-Brabant

nee

Bus, De

75

Schijndel

Noord-Brabant

ja

Schijndel

76

Schinnen

Limburg

nee

Thull

77

Schinnen

Limburg

nee

Heisterbrug

78

Schinnen

Limburg

nee

Hegge

79

Schinnen

Limburg

nee

Groot-Doenrade

80

Schinnen

Limburg

nee

Puth

81

Schinnen

Limburg

nee

Amstenrade

82

Schinnen

Limburg

nee

Doenrade

83

Schinnen

Limburg

ja

Schinnen

84

Schinnen

Limburg

nee

Wolfhagen

85

Schinnen

Limburg

nee

Oirsbeek

86

Schinnen

Limburg

nee

Klein-Doenrade

87

Schinnen

Limburg

nee

Daniken

88

Schinnen

Limburg

nee

Hommert (ged.)

89

Schinnen

Limburg

nee

Nagelbeek

90

Schinnen

Limburg

nee

Sweikhuizen

91

Schoonhoven

Zuid-Holland

ja

Schoonhoven

92

Schoonhoven

Zuid-Holland

nee

Zevender (ged.)

93

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Elkerzee

94

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Ellemeet

95

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Kerkwerve

96

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Oosterland

97

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Serooskerke

98

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Ouwerkerk

99

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Loopers Kapelle

100

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Schuddebeurs

101

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Scharendijke

102

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Osse

103

Schouwen-Duiveland

Zeeland

ja

Schouwen-Duiveland

104

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Zierikzee

105

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Zonnemaire

106

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Sirjansland

107

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Haamstede

108

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Duivendijke

109

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Dijkhuisjes

110

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Boterhoek

111

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Nieuw-Haamstede

112

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Nieuwerkerk

113

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Noordgouwe

114

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Burghsluis

115

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Burgh

116

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Renesse

117

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Noordwelle

118

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Dreischor

119

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Brijdorpe

120

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Brouwershaven

121

Schouwen-Duiveland

Zeeland

nee

Bruinisse

122

Simpelveld

Limburg

nee

Bosschenhuizen

123

Simpelveld

Limburg

nee

Bocholtzerheide

124

Simpelveld

Limburg

nee

Gaas, In de

125

Simpelveld

Limburg

nee

Bocholtz

126

Simpelveld

Limburg

nee

Baneheide

127

Simpelveld

Limburg

nee

Broek

128

Simpelveld

Limburg

ja

Simpelveld

129

Simpelveld

Limburg

nee

Prickart

130

Simpelveld

Limburg

nee

Roodeput

131

Simpelveld

Limburg

nee

Baaks

132

Simpelveld

Limburg

nee

Molsberg

133

Simpelveld

Limburg

nee

Bulkem

134

Simpelveld

Limburg

nee

Bulkemsbroek

135

Simpelveld

Limburg

nee

Huls

136

Simpelveld

Limburg

nee

Vlengendaal

137

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Peelstraat, De

138

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Ullingen

139

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Twist

140

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Ledeacker

141

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Westerbeek

142

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Zuidkant

143

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Oploo

144

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Driehoek

145

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Zandkant

146

Sint Anthonis

Noord-Brabant

ja

Sint Anthonis

147

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Broekkant

148

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Noordkant

149

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Stevensbeek

150

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Ham, Het

151

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Landhorst

152

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Blauwenhoek

153

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Wanroij

154

Sint Anthonis

Noord-Brabant

nee

Hoek, Den

155

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Poeldonk (Brug)

156

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Berlicum

157

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Laar

158

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

ja

Sint-Michielsgestel

159

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Horzik

160

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Beekveld

161

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Heikantse Hoeve

162

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Beekkant

163

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Hezelaar

164

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Ruimel

165

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Middelrode

166

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Besselaar

167

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Maaskantje

168

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Loofaert, De

169

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Woud

170

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Haanwijk

171

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Halder

172

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Theereheide

173

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Gemonde

174

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Doornhoek

175

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Zegenwerp

176

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Dungen, Den

177

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Tielse Hoeve

178

Sint-Michielsgestel

Noord-Brabant

nee

Spurk

179

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Vressel

180

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Olland

181

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Nijnsel

182

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Everse

183

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Koevering

184

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

ja

Sint-Oedenrode

185

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Eerschot

186

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Zwijnsbergen

187

Sint-Oedenrode

Noord-Brabant

nee

Boschkant

188

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Obbicht

189

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Illikhoven

190

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Wintraak

191

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Broeksittard

192

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Munstergeleen

193

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Stadbroek

194

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Overhoven

195

Sittard-Geleen

Limburg

ja

Sittard-Geleen

196

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Buchten

197

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Einighausen

198

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Born

199

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Holtum

200

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Geleen

201

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Leijenbroek

202

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Sittard

203

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Lindenheuvel

204

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Guttecoven

205

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Lutterade

206

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Grevenbicht

207

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Sanderbout

208

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Limbricht

209

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Rosengarten

210

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Hitsberg

211

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Ophoven

212

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Graetheide

213

Sittard-Geleen

Limburg

nee

Papenhoven

214

Skarsterlan

Friesland

nee

Rottum

215

Skarsterlan

Friesland

nee

Polle

216

Skarsterlan

Friesland

nee

Ouwsterhaule

217

Skarsterlan

Friesland

nee

Nieuwebrug

218

Skarsterlan

Friesland

nee

Oudehaske

219

Skarsterlan

Friesland

nee

Nijehaske

220

Skarsterlan

Friesland

nee

Rohel

221

Skarsterlan

Friesland

nee

Oldeouwer

222

Skarsterlan

Friesland

nee

Ouwster-Nijega

223

Skarsterlan

Friesland

nee

Legemeer

224

Skarsterlan

Friesland

nee

Rotstergaast

225

Skarsterlan

Friesland

nee

Rotsterhaule

226

Skarsterlan

Friesland

nee

Langweer

227

Skarsterlan

Friesland

nee

Rijlst, De

228

Skarsterlan

Friesland

nee

Scharsterbrug

229

Skarsterlan

Friesland

nee

Dijken

230

Skarsterlan

Friesland

nee

Spannenburg

231

Skarsterlan

Friesland

nee

Goingarijp

232

Skarsterlan

Friesland

nee

Snikzwaag

233

Skarsterlan

Friesland

ja

Skarsterlan

234

Skarsterlan

Friesland

nee

Oud-Schoterland

235

Skarsterlan

Friesland

nee

Haskerdijken

236

Skarsterlan

Friesland

nee

Haskerland

237

Skarsterlan

Friesland

nee

Heide

238

Skarsterlan

Friesland

nee

Gaast

239

Skarsterlan

Friesland

nee

Finkeburen

240

Skarsterlan

Friesland

nee

Boornzwaag

241

Skarsterlan

Friesland

nee

Vegelinsoord

242

Skarsterlan

Friesland

nee

Doniaga

243

Skarsterlan

Friesland

nee

Doniawerstal

244

Skarsterlan

Friesland

nee

Vierhuis

245

Skarsterlan

Friesland

nee

Tjerkgaast

246

Skarsterlan

Friesland

nee

Broek

247

Skarsterlan

Friesland

nee

Teroele

248

Skarsterlan

Friesland

nee

Terkaple

249

Skarsterlan

Friesland

nee

Sint Nicolaasga

250

Skarsterlan

Friesland

nee

Haskerhorne

251

Skarsterlan

Friesland

nee

Ballingbuur

252

Skarsterlan

Friesland

nee

Akmarijp

253

Skarsterlan

Friesland

nee

Sint Johannesga

254

Skarsterlan

Friesland

nee

Joure

255

Skarsterlan

Friesland

nee

Idskenhuizen

256

Sliedrecht

Zuid-Holland

ja

Sliedrecht

257

Slochteren

Groningen

nee

Denemarken

258

Slochteren

Groningen

nee

Steendam

259

Slochteren

Groningen

nee

Froombosch

260

Slochteren

Groningen

nee

Gaarland

261

Slochteren

Groningen

nee

Siep, 't

262

Slochteren

Groningen

nee

Wilderhof

263

Slochteren

Groningen

nee

Siddebuursterveen

264

Slochteren

Groningen

nee

Bovenhuizen

265

Slochteren

Groningen

nee

Kolham

266

Slochteren

Groningen

nee

Siddeburen

267

Slochteren

Groningen

nee

Buitenhuizen

268

Slochteren

Groningen

nee

Tjuchem

269

Slochteren

Groningen

nee

Schildwolde

270

Slochteren

Groningen

nee

Klein-Harkstede

271

Slochteren

Groningen

nee

Luddeweer

272

Slochteren

Groningen

nee

Lageland

273

Slochteren

Groningen

nee

Zanden

274

Slochteren

Groningen

nee

Harkstede

275

Slochteren

Groningen

nee

Woudbloem

276

Slochteren

Groningen

nee

Oostwold-Slochteren

277

Slochteren

Groningen

ja

Slochteren

278

Slochteren

Groningen

nee

Ruiten

279

Slochteren

Groningen

nee

Scharmer

280

Slochteren

Groningen

nee

Hellum

281

Slochteren

Groningen

nee

Paauwen, De

282

Slochteren

Groningen

nee

Borgweg (ged.)

283

Slochteren

Groningen

nee

Overschild

284

Slochteren

Groningen

nee

Gravenschans, 's-

285

Sluis

Zeeland

nee

Nummer Een

286

Sluis

Zeeland

nee

Zandberg

287

Sluis

Zeeland

nee

Biezen

288

Sluis

Zeeland

nee

Cadzand

289

Sluis

Zeeland

nee

Ponte

290

Sluis

Zeeland

nee

Aardenburg

291

Sluis

Zeeland

nee

Zuidzande

292

Sluis

Zeeland

nee

Akkerput

293

Sluis

Zeeland

nee

Oostburg

294

Sluis

Zeeland

nee

Bakkersdam

295

Sluis

Zeeland

nee

Paal

296

Sluis

Zeeland

nee

Pyramide

297

Sluis

Zeeland

nee

Breskens

298

Sluis

Zeeland

nee

Boerenhol

299

Sluis

Zeeland

nee

Cadzand-Bad

300

Sluis

Zeeland

nee

Sluis-Aardenburg

301

Sluis

Zeeland

nee

Kruisdijk

302

Sluis

Zeeland

nee

Hoogeweg

303

Sluis

Zeeland

nee

Sasput

304

Sluis

Zeeland

nee

Groede

305

Sluis

Zeeland

nee

Hoofdplaat

306

Sluis

Zeeland

ja

Sluis

307

Sluis

Zeeland

nee

Slijkplaat

308

Sluis

Zeeland

nee

Klein-Brabant

309

Sluis

Zeeland

nee

Heille

310

Sluis

Zeeland

nee

Sint Kruis

311

Sluis

Zeeland

nee

Langedam

312

Sluis

Zeeland

nee

Gaternisse

313

Sluis

Zeeland

nee

Terhofstede

314

Sluis

Zeeland

nee

Turkeije

315

Sluis

Zeeland

nee

Schoondijke

316

Sluis

Zeeland

nee

Nieuwvliet

317

Sluis

Zeeland

nee

Tragel

318

Sluis

Zeeland

nee

Waterlandkerkje

319

Sluis

Zeeland

nee

Draaibrug

320

Sluis

Zeeland

nee

Retranchement

321

Sluis

Zeeland

nee

IJzendijke

322

Sluis

Zeeland

nee

Eede

323

Sluis

Zeeland

nee

Roodenhoek

324

Sluis

Zeeland

nee

Roode-Polder

325

Sluis

Zeeland

nee

Sint Anna ter Muiden

326

Smallingerland

Friesland

nee

Rottevalle

327

Smallingerland

Friesland

nee

Uiteinde

328

Smallingerland

Friesland

nee

Smalle Ee

329

Smallingerland

Friesland

ja

Smallingerland

330

Smallingerland

Friesland

nee

Tike, De

331

Smallingerland

Friesland

nee

Veenhoop, De

332

Smallingerland

Friesland

nee

Wilgen, De

333

Smallingerland

Friesland

nee

Gaasten, De

334

Smallingerland

Friesland

nee

Boornbergum

335

Smallingerland

Friesland

nee

Goengahuizen

336

Smallingerland

Friesland

nee

Kortehemmen

337

Smallingerland

Friesland

nee

Nijega

338

Smallingerland

Friesland

nee

Buitenstverlaat

339

Smallingerland

Friesland

nee

Drachtstercompagnie

340

Smallingerland

Friesland

nee

Drachten

341

Smallingerland

Friesland

nee

Folgeren, De

342

Smallingerland

Friesland

nee

Houtigehage

343

Smallingerland

Friesland

nee

Opperburen

344

Smallingerland

Friesland

nee

Opeinde

345

Smallingerland

Friesland

nee

Egbertsgaasten

346

Smallingerland

Friesland

nee

Oudega

347

Sneek

Friesland

ja

Sneek

348

Sneek

Friesland

nee

IJsbrechtum

349

Sneek

Friesland

nee

Loenga

350

Sneek

Friesland

nee

Offingawier

351

Soest

Utrecht

ja

Soest

352

Soest

Utrecht

nee

Eng

353

Soest

Utrecht

nee

Wieksloot

354

Soest

Utrecht

nee

Soesterberg

355

Soest

Utrecht

nee

Soestduinen

356

Soest

Utrecht

nee

Soestdijk (ged.)

357

Soest

Utrecht

nee

Pijnenburg

358

Soest

Utrecht

nee

Amersfoortsestraat

359

Soest

Utrecht

nee

Hart, 't

360

Soest

Utrecht

nee

Ons Belang

361

Soest

Utrecht

nee

Birkt, De

362

Soest

Utrecht

nee

Hees

363

Soest

Utrecht

nee

Bunt, De

364

Someren

Noord-Brabant

nee

Achterbroek

365

Someren

Noord-Brabant

nee

Hersel

366

Someren

Noord-Brabant

nee

Groote Hoeven

367

Someren

Noord-Brabant

nee

Stipdonk

368

Someren

Noord-Brabant

nee

Kleine Hoeven

369

Someren

Noord-Brabant

nee

Lierop

370

Someren

Noord-Brabant

ja

Someren

371

Someren

Noord-Brabant

nee

Gebergte

372

Someren

Noord-Brabant

nee

Someren-Eind

373

Someren

Noord-Brabant

nee

Boomen

374

Someren

Noord-Brabant

nee

Eindje

375

Someren

Noord-Brabant

nee

Somerensche Heide

376

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Houtens

377

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Zand, Het

378

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Son

379

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Olen

380

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Heuvel

381

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Aanschot

382

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Driehoek

383

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Esperheide

384

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Eind

385

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Philipswijk (=Bliksembosch)

386

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Ekkersrijt

387

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Breugel

388

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Bokt

389

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Esp

390

Son en Breugel

Noord-Brabant

ja

Son en Breugel

391

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Sonniuswijk

392

Son en Breugel

Noord-Brabant

nee

Wolfswinkel

393

Spijkenisse

Zuid-Holland

nee

Hekelingen

394

Spijkenisse

Zuid-Holland

nee

Gaddijk

395

Spijkenisse

Zuid-Holland

nee

Hoek, De

396

Spijkenisse

Zuid-Holland

ja

Spijkenisse

397

Stadskanaal

Groningen

ja

Stadskanaal

398

Stadskanaal

Groningen

nee

Tange

399

Stadskanaal

Groningen

nee

Smeerling

400

Stadskanaal

Groningen

nee

Sterenborg

401

Stadskanaal

Groningen

nee

Holte

402

Stadskanaal

Groningen

nee

Horsten

403

Stadskanaal

Groningen

nee

Kopstukken

404

Stadskanaal

Groningen

nee

Braamberg

405

Stadskanaal

Groningen

nee

Mussel

406

Stadskanaal

Groningen

nee

Wessinghuizen

407

Stadskanaal

Groningen

nee

Vledderhuizen

408

Stadskanaal

Groningen

nee

Barlage

409

Stadskanaal

Groningen

nee

Blekslage

410

Stadskanaal

Groningen

nee

Veenhuizen

411

Stadskanaal

Groningen

nee

Ceresdorp

412

Stadskanaal

Groningen

nee

Musselkanaal

413

Stadskanaal

Groningen

nee

Alteveer

414

Stadskanaal

Groningen

nee

Oomsberg

415

Stadskanaal

Groningen

nee

Maarsch, Ter

416

Stadskanaal

Groningen

nee

Onstwedde

417

Stadskanaal

Groningen

nee

Vledderveen

418

Staphorst

Overijssel

nee

Witte Bergen

419

Staphorst

Overijssel

nee

Punthorst

420

Staphorst

Overijssel

ja

Staphorst

421

Staphorst

Overijssel

nee

Rouveen

422

Staphorst

Overijssel

nee

Halfweg

423

Staphorst

Overijssel

nee

Hulst, Den

424

Staphorst

Overijssel

nee

Leijen

425

Staphorst

Overijssel

nee

IJhorst

426

Staphorst

Overijssel

nee

Dingstede

427

Staphorst

Overijssel

nee

Hamingen

428

Staphorst

Overijssel

nee

Lankhorst

429

Stede Broec

Noord-Holland

nee

Broekerhaven

430

Stede Broec

Noord-Holland

ja

Stede Broec

431

Stede Broec

Noord-Holland

nee

Horn

432

Stede Broec

Noord-Holland

nee

Grootebroek

433

Stede Broec

Noord-Holland

nee

Lutjebroek

434

Stede Broec

Noord-Holland

nee

Bovenkarspel

435

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Bocht, De

436

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Zwarte Ruiter

437

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Dintelsas

438

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Boompjesdijk

439

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Blauwe Sluis

440

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Dinteloord

441

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Welberg

442

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Boompjes

443

Steenbergen

Noord-Brabant

ja

Steenbergen

444

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Kruisland

445

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Kladde

446

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Rolaf

447

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Nieuw-Vossemeer

448

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Prinsland

449

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Notendaal

450

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Hogendijk

451

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Pelsendijk

452

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Heensche Polders

453

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Heen, De

454

Steenbergen

Noord-Brabant

nee

Koevering

455

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Basse

456

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Nederland

457

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Roekebosch

458

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Ossenzijl

459

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Wetering

460

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Bult, De

461

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Ronde Broek

462

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Rondeblesse

463

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Muggenbeet

464

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Borsbeek

465

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Wanneperveen

466

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Moespot-Leeuwte

467

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Vollenhove

468

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Brederwiede

469

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Marijenkampen

470

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Willemsoord

471

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Blokzijl

472

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Baarlo

473

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Barsbeek

474

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Belt, De-Schutsloot

475

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Berg, De

476

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Beukers

477

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Onna

478

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Oldemarkt

479

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Baars

480

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Blankenham

481

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Blauwe Hand

482

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Pol, De

483

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Wolterholten

484

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Paasloo

485

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Wittepaarden

486

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Zuidveen

487

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Westerhaar

488

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Kuinre

489

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Giethoorn

490

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Kallenkote

491

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Kalenberg

492

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Kadoelen

493

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Dwarsgracht

494

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Jonen

495

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Thij

496

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Eese

497

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Eesveen

498

Steenwijkerland

Overijssel

nee

IJsselham

499

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Sint Jansklooster

500

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Heetveld

501

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Gelderingen

502

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Haagje, 't

503

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Steenwijkerwold

504

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Steenwijk

505

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Doosje

506

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Dinxterveen

507

Steenwijkerland

Overijssel

ja

Steenwijkerland

508

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Klosse, De

509

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Ronduite

510

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Tuk

511

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Verlaat

512

Steenwijkerland

Overijssel

nee

Scheerwolde

513

Stein

Limburg

nee

Maasband

514

Stein

Limburg

ja

Stein

515

Stein

Limburg

nee

Nattenhoven

516

Stein

Limburg

nee

Elsloo

517

Stein

Limburg

nee

Meers

518

Stein

Limburg

nee

Nieuwdorp

519

Stein

Limburg

nee

Veldschuur

520

Stein

Limburg

nee

Terhagen

521

Stein

Limburg

nee

Kerensheide

522

Stein

Limburg

nee

Kleine Meers

523

Stein

Limburg

nee

Catsop

524

Stein

Limburg

nee

Urmond

525

Strijen

Zuid-Holland

nee

Cillaarshoek

526

Strijen

Zuid-Holland

nee

Mookhoek

527

Strijen

Zuid-Holland

nee

Klem, De

528

Strijen

Zuid-Holland

nee

Strijensas

529

Strijen

Zuid-Holland

nee

Steenplaats

530

Strijen

Zuid-Holland

nee

Keizersdijk

531

Strijen

Zuid-Holland

nee

Oudendijk

532

Strijen

Zuid-Holland

ja

Strijen

Aantal rijen: 532 Aantal kolommen: 4