RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'R'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Raalte

Overijssel

nee

Luttenberg

2

Raalte

Overijssel

ja

Raalte

3

Raalte

Overijssel

nee

Nieuw-Heeten

4

Raalte

Overijssel

nee

Laag Zuthem

5

Raalte

Overijssel

nee

Lierderholthuis

6

Raalte

Overijssel

nee

Marienheem

7

Raalte

Overijssel

nee

Broekland

8

Raalte

Overijssel

nee

Alerdink

9

Raalte

Overijssel

nee

Heeten

10

Raalte

Overijssel

nee

Heino

11

Raalte

Overijssel

nee

Boetele

12

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Platteweg

13

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Twaalfmorgen

14

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Oud-Reeuwijk

15

Reeuwijk

Zuid-Holland

ja

Reeuwijk

16

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Randenburg

17

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Reeuwijksebrug

18

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Draaibrug

19

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Driebruggen

20

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Oudeweg

21

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Gravekoop

22

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Waarder

23

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Lange Weide

24

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Tempel

25

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Middelburg

26

Reeuwijk

Zuid-Holland

nee

Sluipwijk

27

Reimerswaal

Zeeland

nee

Hansweert

28

Reimerswaal

Zeeland

nee

Gawege

29

Reimerswaal

Zeeland

nee

Oostdijk

30

Reimerswaal

Zeeland

nee

Kruiningen

31

Reimerswaal

Zeeland

nee

Krabbendijke

32

Reimerswaal

Zeeland

ja

Reimerswaal

33

Reimerswaal

Zeeland

nee

Rilland

34

Reimerswaal

Zeeland

nee

Rilland-Bath

35

Reimerswaal

Zeeland

nee

Schorebrug

36

Reimerswaal

Zeeland

nee

Stationsbuurt

37

Reimerswaal

Zeeland

nee

Roelshoek

38

Reimerswaal

Zeeland

nee

Bath

39

Reimerswaal

Zeeland

nee

Waarde

40

Reimerswaal

Zeeland

nee

Yerseke

41

Reimerswaal

Zeeland

nee

Separatiedijk

42

Renkum

Gelderland

nee

Heelsum

43

Renkum

Gelderland

nee

Heveadorp

44

Renkum

Gelderland

nee

Buunderkamp

45

Renkum

Gelderland

nee

Oosterbeek

46

Renkum

Gelderland

nee

Rosanderpolder

47

Renkum

Gelderland

nee

Keyenberg

48

Renkum

Gelderland

nee

Wolfheze

49

Renkum

Gelderland

nee

Kievitsdel

50

Renkum

Gelderland

nee

Doorwerth

51

Renkum

Gelderland

ja

Renkum

52

Renswoude

Utrecht

nee

Emminkhuizen

53

Renswoude

Utrecht

ja

Renswoude

54

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Reusel

55

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Lage Mierde

56

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

ja

Reusel-De Mierden

57

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Hooge Mierde

58

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Kuilensrode

59

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Voorste Heikant

60

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Achterste Heikant

61

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Kattenbosch

62

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Hulsel

63

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Braakhoek

64

Reusel-De Mierden

Noord-Brabant

nee

Weijereind

65

Rheden

Gelderland

nee

Dieren

66

Rheden

Gelderland

nee

Laag-Soeren (ged.)

67

Rheden

Gelderland

nee

Havikkerwaard

68

Rheden

Gelderland

nee

Spankeren

69

Rheden

Gelderland

ja

Rheden

70

Rheden

Gelderland

nee

Velp

71

Rheden

Gelderland

nee

Ellecom

72

Rheden

Gelderland

nee

Steeg, De

73

Rhenen

Utrecht

nee

Laareind

74

Rhenen

Utrecht

ja

Rhenen

75

Rhenen

Utrecht

nee

Achterberg

76

Rhenen

Utrecht

nee

Remmerden

77

Rhenen

Utrecht

nee

Vreewijk

78

Rhenen

Utrecht

nee

Prattenburg

79

Rhenen

Utrecht

nee

Grebbe

80

Rhenen

Utrecht

nee

Elst

81

Ridderkerk

Zuid-Holland

nee

Slikkerveer

82

Ridderkerk

Zuid-Holland

ja

Ridderkerk

83

Ridderkerk

Zuid-Holland

nee

Strevelshoek

84

Ridderkerk

Zuid-Holland

nee

Wevershoek

85

Ridderkerk

Zuid-Holland

nee

Bolnes

86

Ridderkerk

Zuid-Holland

nee

Oostendam

87

Ridderkerk

Zuid-Holland

nee

Rijsoord

88

Ridderkerk

Zuid-Holland

nee

Oude Molen

89

Rijnwaarden

Gelderland

ja

Rijnwaarden

90

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Bijland

91

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Geitenwaard

92

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Spijk

93

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Lobith

94

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Hank

95

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Pannerden

96

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Ossenwaard

97

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Herwen

98

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Gravenwaard, 's-

99

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Tolkamer

100

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Aerdt

101

Rijnwaarden

Gelderland

nee

Houberg

102

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Voorweg, De

103

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Westeinde

104

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Loete

105

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Benthuizen

106

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Bent

107

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Rijndijk, De

108

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Hazerswoude Rijndijk

109

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Hondsdijk

110

Rijnwoude

Zuid-Holland

ja

Rijnwoude

111

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Hoogewaard

112

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Rijneveld

113

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Roemer, De (ged.)

114

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Lagenwaard (ged.)

115

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Rietveld

116

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Hazerswoude Dorp

117

Rijnwoude

Zuid-Holland

nee

Koudekerk aan den Rijn

118

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Neerdorp

119

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Borkeld

120

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Beuseberg

121

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Espelo

122

Rijssen-Holten

Overijssel

ja

Rijssen-Holten

123

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Holten

124

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Dijkerhoek

125

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Dannenberg

126

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Rijssen

127

Rijssen-Holten

Overijssel

nee

Look

128

Rijswijk

Zuid-Holland

nee

Ypenburg (Ged.)

129

Rijswijk

Zuid-Holland

ja

Rijswijk

130

Rijswijk

Zuid-Holland

nee

Strijp

131

Rijswijk

Zuid-Holland

nee

Voordes, De

132

Rijswijk

Zuid-Holland

nee

Haantje, 't

133

Roerdalen

Limburg

nee

Berg, Aan de

134

Roerdalen

Limburg

nee

Sint Odilienberg

135

Roerdalen

Limburg

ja

Roerdalen

136

Roerdalen

Limburg

nee

Etsberg

137

Roerdalen

Limburg

nee

Paarlo

138

Roerdalen

Limburg

nee

Daelenbroek

139

Roerdalen

Limburg

nee

Posterholt

140

Roerdalen

Limburg

nee

Reutje

141

Roerdalen

Limburg

nee

Tusschen de Bruggen

142

Roerdalen

Limburg

nee

Lerop

143

Roerdalen

Limburg

nee

Ambt Montfort

144

Roerdalen

Limburg

nee

Herkenbosch

145

Roerdalen

Limburg

nee

Voorsterveld

146

Roerdalen

Limburg

nee

Melick

147

Roerdalen

Limburg

nee

Voorst

148

Roerdalen

Limburg

nee

Holst

149

Roerdalen

Limburg

nee

Montfort

150

Roerdalen

Limburg

nee

Vlodrop

151

Roerdalen

Limburg

nee

Winkel, De

152

Roerdalen

Limburg

nee

Borg

153

Roermond

Limburg

nee

Spik, Straat en Thuserhof

154

Roermond

Limburg

nee

Asenray

155

Roermond

Limburg

nee

Herten

156

Roermond

Limburg

nee

Kitskensberg

157

Roermond

Limburg

ja

Roermond

158

Roermond

Limburg

nee

Boukoul

159

Roermond

Limburg

nee

Kemp, De

160

Roermond

Limburg

nee

Weerd, De

161

Roermond

Limburg

nee

Roer

162

Roermond

Limburg

nee

Wieler

163

Roermond

Limburg

nee

Asselt

164

Roermond

Limburg

nee

Merum

165

Roermond

Limburg

nee

Ool

166

Roermond

Limburg

nee

Offerkamp

167

Roermond

Limburg

nee

Einde

168

Roermond

Limburg

nee

Maasniel

169

Roermond

Limburg

nee

Hatenboer

170

Roermond

Limburg

nee

Leeuwen

171

Roermond

Limburg

nee

Broekhin

172

Roermond

Limburg

nee

Maalbroek

173

Roermond

Limburg

nee

Swalmen

174

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Wouw

175

Roosendaal

Noord-Brabant

ja

Roosendaal

176

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Tolberg

177

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Wouwse Plantage

178

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Vinkenbroek

179

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Zoomvliet

180

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Boeiink

181

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Vroenhout

182

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Akker

183

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Bulkenaar

184

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Heerle

185

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Kroeven, De

186

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Borteldonk

187

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Hulsdonk

188

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Brembosch

189

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Kortendijk

190

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Pindorp

191

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Hazelaar

192

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Nispen

193

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Moerstraten

194

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Oostlaar

195

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Langdonk

196

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Everland

197

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Haiink

198

Roosendaal

Noord-Brabant

nee

Kalsdonk

199

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Meeuwenplaat

200

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Pernis

201

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Maasvlakte

202

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Heijplaat

203

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Zestienhoven

204

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Zalmplaat

205

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Hoogvliet

206

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Hillegersberg

207

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

IJsselmonde

208

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Katendrecht

209

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Hoek van Holland

210

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Kralingen

211

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Vondelingenplaat

212

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Overschie

213

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Schieveen

214

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Spangen

215

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Delfshaven

216

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Schiebroek

217

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Botlek

218

Rotterdam

Zuid-Holland

ja

Rotterdam

219

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Prins Alexanderpolder

220

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Europoort

221

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Pendrecht

222

Rotterdam

Zuid-Holland

nee

Graveland, 's-

223

Rozenburg

Zuid-Holland

nee

Zanddijk

224

Rozenburg

Zuid-Holland

ja

Rozenburg

225

Rozendaal

Gelderland

nee

Terlet

226

Rozendaal

Gelderland

ja

Rozendaal

227

Rozendaal

Gelderland

nee

Imbosch

228

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Achterhoek

229

Rucphen

Noord-Brabant

ja

Rucphen

230

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Zegge

231

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Munnikenheide

232

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Schijf

233

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Sint Willebrord

234

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Brand

235

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Sprundel

236

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Dood, De

237

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Berk

238

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Langendijk

239

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Oosteind

240

Rucphen

Noord-Brabant

nee

Vorenseinde

Aantal rijen: 240 Aantal kolommen: 4