RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'O'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Oegstgeest

Zuid-Holland

nee

Hoge Mors

2

Oegstgeest

Zuid-Holland

ja

Oegstgeest

3

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Middelbeers

4

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Westelbeers

5

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Hedel

6

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Snepseind

7

Oirschot

Noord-Brabant

ja

Oirschot

8

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Boterwijk

9

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Spoordonk

10

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Straten

11

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Huygevoort

12

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Notel

13

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Moleneind

14

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Oostelbeers

15

Oirschot

Noord-Brabant

nee

Oost-, West- en Middelbeers

16

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Kerkhoven

17

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Gemullehoeken

18

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Heiligeboom

19

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Broekzijde

20

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Moergestel

21

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Logt, De

22

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Heukelom

23

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Vinkenberg

24

Oisterwijk

Noord-Brabant

nee

Heuvelstraat

25

Oisterwijk

Noord-Brabant

ja

Oisterwijk

26

Oldambt

Groningen

nee

Blauwestad

27

Oldambt

Groningen

nee

Scheemdermeer

28

Oldambt

Groningen

nee

Drieborg

29

Oldambt

Groningen

nee

Ganzedijk

30

Oldambt

Groningen

nee

Reiderland

31

Oldambt

Groningen

nee

Nieuwe Statenzijl

32

Oldambt

Groningen

nee

Finsterwolde

33

Oldambt

Groningen

nee

Nieuweschans

34

Oldambt

Groningen

nee

Finsterwolderhamrik

35

Oldambt

Groningen

nee

Goldhoorn

36

Oldambt

Groningen

nee

Scheemderzwaag

37

Oldambt

Groningen

nee

Tranendal

38

Oldambt

Groningen

nee

Ekamp

39

Oldambt

Groningen

nee

Nieuw-Scheemda

40

Oldambt

Groningen

nee

Eexta

41

Oldambt

Groningen

nee

Hamdijk

42

Oldambt

Groningen

nee

Nieuwolda

43

Oldambt

Groningen

nee

Ulsda

44

Oldambt

Groningen

nee

Hardenberg

45

Oldambt

Groningen

nee

Sint Vitusholt

46

Oldambt

Groningen

nee

Kostverloren

47

Oldambt

Groningen

nee

Nieuw-Beerta

48

Oldambt

Groningen

nee

Westerlee

49

Oldambt

Groningen

nee

Zuiderveen

50

Oldambt

Groningen

nee

Westerleesche Veen

51

Oldambt

Groningen

nee

Oostwolder Polder

52

Oldambt

Groningen

nee

Oostwolder Hamrik

53

Oldambt

Groningen

nee

Meerland

54

Oldambt

Groningen

nee

Beerta

55

Oldambt

Groningen

nee

Beersterhoogen

56

Oldambt

Groningen

nee

Oostveld

57

Oldambt

Groningen

nee

Hongerige Wolf

58

Oldambt

Groningen

nee

Winschoten

59

Oldambt

Groningen

nee

Napels

60

Oldambt

Groningen

nee

Oostereinde

61

Oldambt

Groningen

nee

Scheemda

62

Oldambt

Groningen

nee

Westeind

63

Oldambt

Groningen

ja

Oldambt

64

Oldambt

Groningen

nee

Waar, 't

65

Oldambt

Groningen

nee

Midwolda

66

Oldambt

Groningen

nee

Oostwold

67

Oldambt

Groningen

nee

Niesoord

68

Oldambt

Groningen

nee

Heiligerlee

69

Oldambt

Groningen

nee

Kromme-Elleboog

70

Oldambt

Groningen

nee

Bovenstreek

71

Oldambt

Groningen

nee

Bovenburen

72

Oldambt

Groningen

nee

Oudedijk

73

Oldambt

Groningen

nee

Booneschans

74

Oldambt

Groningen

nee

Oudezijl

75

Oldebroek

Gelderland

nee

Gelderse Dijk

76

Oldebroek

Gelderland

nee

Hattemerbroek

77

Oldebroek

Gelderland

nee

Hoogerot

78

Oldebroek

Gelderland

nee

Spronk, De

79

Oldebroek

Gelderland

nee

Oosterwolde

80

Oldebroek

Gelderland

nee

Lapstreek

81

Oldebroek

Gelderland

ja

Oldebroek

82

Oldebroek

Gelderland

nee

Broekdijk

83

Oldebroek

Gelderland

nee

Voskuil

84

Oldebroek

Gelderland

nee

Veldbuurt

85

Oldebroek

Gelderland

nee

Wezep

86

Oldebroek

Gelderland

nee

Eekt

87

Oldebroek

Gelderland

nee

Wezepsche Heide

88

Oldebroek

Gelderland

nee

Molecaten

89

Oldebroek

Gelderland

nee

Loo, 't

90

Oldebroek

Gelderland

nee

Bovenveen

91

Oldebroek

Gelderland

nee

Noordeinde

92

Oldebroek

Gelderland

nee

Bovenstreek

93

Oldebroek

Gelderland

nee

Mullegen

94

Oldebroek

Gelderland

nee

Zuiderrot

95

Oldenzaal

Overijssel

nee

Zuid-Berghuizen

96

Oldenzaal

Overijssel

ja

Oldenzaal

97

Oldenzaal

Overijssel

nee

Lemselo

98

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Boskamp

99

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Boerhaar

100

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Hengforden

101

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Olst

102

Olst-Wijhe

Overijssel

ja

Olst-Wijhe

103

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Wesepe

104

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Herxen

105

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Wijhe

106

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Marle

107

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Duur

108

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Fortmond

109

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Elshof

110

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Tongeren

111

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Middel

112

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Welsum

113

Olst-Wijhe

Overijssel

nee

Nul, Den

114

Ommen

Overijssel

nee

Arrien

115

Ommen

Overijssel

nee

Kloosterdijk

116

Ommen

Overijssel

nee

Archem

117

Ommen

Overijssel

nee

Hoogengraven

118

Ommen

Overijssel

nee

Witharen

119

Ommen

Overijssel

nee

Lemele

120

Ommen

Overijssel

nee

Vinkenbuurt

121

Ommen

Overijssel

nee

Giethmen

122

Ommen

Overijssel

nee

Stegeren

123

Ommen

Overijssel

nee

Ommerschans

124

Ommen

Overijssel

nee

Arrierveld

125

Ommen

Overijssel

nee

Dalmsholte (ged.)

126

Ommen

Overijssel

nee

Vilsteren

127

Ommen

Overijssel

nee

Nieuwebrug

128

Ommen

Overijssel

ja

Ommen

129

Ommen

Overijssel

nee

Besthmen

130

Ommen

Overijssel

nee

Varsen

131

Ommen

Overijssel

nee

Beerzerveld

132

Ommen

Overijssel

nee

Beerserhaar

133

Ommen

Overijssel

nee

Beerze

134

Ommen

Overijssel

nee

Eerde

135

Ommen

Overijssel

nee

Junne

136

Onderbanken

Limburg

nee

Kling

137

Onderbanken

Limburg

nee

Nieuwe Heide

138

Onderbanken

Limburg

nee

Merkelbeek

139

Onderbanken

Limburg

nee

Quabeek

140

Onderbanken

Limburg

nee

Etzenrade

141

Onderbanken

Limburg

nee

Raath

142

Onderbanken

Limburg

nee

Hering, Op den

143

Onderbanken

Limburg

ja

Onderbanken

144

Onderbanken

Limburg

nee

Bingelrade

145

Onderbanken

Limburg

nee

Douvergenhout

146

Onderbanken

Limburg

nee

Jabeek

147

Onderbanken

Limburg

nee

Schinveld

148

Onderbanken

Limburg

nee

Viel

149

Oost Gelre

Gelderland

nee

Lievelde

150

Oost Gelre

Gelderland

nee

Harreveld

151

Oost Gelre

Gelderland

nee

Lichtenvoorde

152

Oost Gelre

Gelderland

nee

Eefsele

153

Oost Gelre

Gelderland

nee

Marienvelde

154

Oost Gelre

Gelderland

nee

Zieuwent

155

Oost Gelre

Gelderland

ja

Oost Gelre

156

Oost Gelre

Gelderland

nee

Vragender

157

Oost Gelre

Gelderland

nee

Groenlo

158

Oost Gelre

Gelderland

nee

Mellinkmaat

159

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Aalst, Ter

160

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Eind van den Hout

161

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Warande

162

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Dorst

163

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Steenoven

164

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Vrachelen

165

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Steelhoven

166

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Seters

167

Oosterhout

Noord-Brabant

ja

Oosterhout

168

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Oosterheide

169

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Heistraat

170

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Oosteind

171

Oosterhout

Noord-Brabant

nee

Hout, Den

172

Oostflakkee

Zuid-Holland

ja

Oostflakkee

173

Oostflakkee

Zuid-Holland

nee

Langstraat, De

174

Oostflakkee

Zuid-Holland

nee

Oude-Tonge

175

Oostflakkee

Zuid-Holland

nee

Ooltgensplaat

176

Oostflakkee

Zuid-Holland

nee

Kranendijk

177

Oostflakkee

Zuid-Holland

nee

Zuidzijde

178

Oostflakkee

Zuid-Holland

nee

Bommel, Den

179

Oostflakkee

Zuid-Holland

nee

Achthuizen

180

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Oosterwolde

181

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Zuidhorn

182

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Weper

183

Ooststellingwerf

Friesland

ja

Ooststellingwerf

184

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Ravenswoud

185

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Nijeberkoop

186

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Terwisga

187

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Oldeberkoop

188

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Tronde

189

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Veenkoten

190

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Petersburg

191

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Oud-Appelscha

192

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Waskemeer

193

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Haulerwijk

194

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Legeduurswolde

195

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Hoogduurswolde

196

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Langedijke

197

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Appelscha

198

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Bult

199

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Boekhorst

200

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Jarringa

201

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Koldenburg

202

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Knolle

203

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Buttinga

204

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Donkerbroek

205

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Haule

206

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Akinga

207

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Elsloo

208

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Fochteloo

209

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Veneburen

210

Ooststellingwerf

Friesland

nee

Makkinga

211

Oostzaan

Noord-Holland

nee

Haal, De

212

Oostzaan

Noord-Holland

nee

Kerkbuurt

213

Oostzaan

Noord-Holland

nee

Heul, De

214

Oostzaan

Noord-Holland

ja

Oostzaan

215

Opmeer

Noord-Holland

nee

Hoogwoud

216

Opmeer

Noord-Holland

nee

Harderwijk

217

Opmeer

Noord-Holland

nee

Spanbroek

218

Opmeer

Noord-Holland

nee

Berkmeer

219

Opmeer

Noord-Holland

nee

Gouwe

220

Opmeer

Noord-Holland

nee

Weere, De

221

Opmeer

Noord-Holland

nee

Pade

222

Opmeer

Noord-Holland

ja

Opmeer

223

Opmeer

Noord-Holland

nee

Aartswoud

224

Opmeer

Noord-Holland

nee

Langereis (ged.)

225

Opmeer

Noord-Holland

nee

Zandwerven

226

Opsterland

Friesland

nee

Wijnjeterp

227

Opsterland

Friesland

nee

Frieschepalen

228

Opsterland

Friesland

nee

Luxwoude

229

Opsterland

Friesland

nee

Uilesprong

230

Opsterland

Friesland

nee

Duurswoude

231

Opsterland

Friesland

nee

Ureterp

232

Opsterland

Friesland

nee

Gorredijk

233

Opsterland

Friesland

nee

Tijnje

234

Opsterland

Friesland

nee

Hemrik

235

Opsterland

Friesland

nee

Dalen

236

Opsterland

Friesland

nee

Wilp, De (ged.)

237

Opsterland

Friesland

nee

Siegerswoude

238

Opsterland

Friesland

nee

Selmien

239

Opsterland

Friesland

nee

Terwispel

240

Opsterland

Friesland

nee

Haneburen

241

Opsterland

Friesland

nee

Nij Beets

242

Opsterland

Friesland

ja

Opsterland

243

Opsterland

Friesland

nee

Olterterp

244

Opsterland

Friesland

nee

Jonkerland

245

Opsterland

Friesland

nee

Kortezwaag

246

Opsterland

Friesland

nee

Beets

247

Opsterland

Friesland

nee

Bakkeveen

248

Opsterland

Friesland

nee

Langezwaag

249

Opsterland

Friesland

nee

Corneliahoeven

250

Opsterland

Friesland

nee

Beetsterzwaag

251

Opsterland

Friesland

nee

Lippenhuizen

252

Opsterland

Friesland

nee

Klein-Groningen

253

Opsterland

Friesland

nee

Wijnjewoude

254

Opsterland

Friesland

nee

Wijnjeterpverlaat

255

Oss

Noord-Brabant

nee

Gement

256

Oss

Noord-Brabant

nee

Duurendseind

257

Oss

Noord-Brabant

nee

Haren

258

Oss

Noord-Brabant

nee

Berghem

259

Oss

Noord-Brabant

nee

Grote Koolwijk

260

Oss

Noord-Brabant

nee

Ravenstein

261

Oss

Noord-Brabant

nee

Amsteleind

262

Oss

Noord-Brabant

nee

Achterste Heide

263

Oss

Noord-Brabant

nee

Dieden

264

Oss

Noord-Brabant

nee

Demen

265

Oss

Noord-Brabant

nee

Dennenburg

266

Oss

Noord-Brabant

nee

Achterschaijk

267

Oss

Noord-Brabant

nee

Overlangel

268

Oss

Noord-Brabant

nee

Neerloon

269

Oss

Noord-Brabant

nee

Koolwijk

270

Oss

Noord-Brabant

nee

Herpen

271

Oss

Noord-Brabant

nee

Keent

272

Oss

Noord-Brabant

nee

Huisseling

273

Oss

Noord-Brabant

nee

Horszak

274

Oss

Noord-Brabant

nee

Heuvels

275

Oss

Noord-Brabant

ja

Oss

276

Oss

Noord-Brabant

nee

Deursen

277

Oss

Noord-Brabant

nee

Langel

278

Oss

Noord-Brabant

nee

Heihoek

279

Oss

Noord-Brabant

nee

Macharen

280

Oss

Noord-Brabant

nee

Megen

281

Oud-Beijerland

Zuid-Holland

ja

Oud-Beijerland

282

Oud-Beijerland

Zuid-Holland

nee

Zinkweg

283

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Veldhunten

284

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Varsseveld

285

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Milt

286

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Wals

287

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Varsselder

288

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Heuven, De

289

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Netterden

290

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Voorst

291

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Warm

292

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Breedenbroek

293

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Binnenheurne

294

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Nieuwdorp (Bontebrug)

295

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Ziek

296

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Westendorp

297

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Wieken

298

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Lichtenberg

299

Oude IJsselstreek

Gelderland

ja

Oude IJsselstreek

300

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Ulft

301

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Etten

302

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Gendringen

303

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Terborg

304

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Megchelen

305

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Sinderen

306

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Silvolde

307

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Rafelder

308

Oude IJsselstreek

Gelderland

nee

Heelweg

309

Ouder-Amstel

Noord-Holland

nee

Ouderkerk aan de Amstel

310

Ouder-Amstel

Noord-Holland

nee

Bullewijk, In de

311

Ouder-Amstel

Noord-Holland

nee

Duivendrecht

312

Ouder-Amstel

Noord-Holland

nee

Holendrecht

313

Ouder-Amstel

Noord-Holland

nee

Ouderkerk

314

Ouder-Amstel

Noord-Holland

ja

Ouder-Amstel

315

Ouderkerk

Zuid-Holland

ja

Ouderkerk

316

Ouderkerk

Zuid-Holland

nee

Ouderkerk aan den IJssel

317

Ouderkerk

Zuid-Holland

nee

Gouderak

318

Oudewater

Utrecht

nee

Hekendorp

319

Oudewater

Utrecht

nee

Ruigeweide

320

Oudewater

Utrecht

nee

Diemerbroek

321

Oudewater

Utrecht

nee

Snelrewaard

322

Oudewater

Utrecht

nee

Hoenkoop

323

Oudewater

Utrecht

nee

Papekop

324

Oudewater

Utrecht

nee

Tappersheul

325

Oudewater

Utrecht

nee

Vliet

326

Oudewater

Utrecht

ja

Oudewater

327

Oudewater

Utrecht

nee

Lange Linschoten

328

Oudewater

Utrecht

nee

Hogebrug

329

Overbetuwe

Gelderland

nee

Andelst

330

Overbetuwe

Gelderland

nee

Elden

331

Overbetuwe

Gelderland

nee

Zetten

332

Overbetuwe

Gelderland

nee

Hemmen

333

Overbetuwe

Gelderland

nee

Eimeren

334

Overbetuwe

Gelderland

nee

Herveld

335

Overbetuwe

Gelderland

nee

Merm

336

Overbetuwe

Gelderland

nee

Randwijk

337

Overbetuwe

Gelderland

nee

Heteren

338

Overbetuwe

Gelderland

nee

Aam

339

Overbetuwe

Gelderland

nee

Elst

340

Overbetuwe

Gelderland

nee

Lijnden

341

Overbetuwe

Gelderland

nee

Oosterhout

342

Overbetuwe

Gelderland

nee

Homoet

343

Overbetuwe

Gelderland

nee

Indoornik

344

Overbetuwe

Gelderland

ja

Overbetuwe

345

Overbetuwe

Gelderland

nee

Snodenhoek

346

Overbetuwe

Gelderland

nee

Bredelaar

347

Overbetuwe

Gelderland

nee

Koudenhoek

348

Overbetuwe

Gelderland

nee

Lakemond

349

Overbetuwe

Gelderland

nee

Vlot, 't

350

Overbetuwe

Gelderland

nee

Slijk-Ewijk

351

Overbetuwe

Gelderland

nee

Driel

352

Overbetuwe

Gelderland

nee

Valburg

Aantal rijen: 352 Aantal kolommen: 4