RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'N'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Naarden

Noord-Holland

ja

Naarden

2

Naarden

Noord-Holland

nee

Valkeveen

3

Naarden

Noord-Holland

nee

Schapenmeent

4

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Ooij

5

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Ochten

6

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Hien

7

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Hoogbroek

8

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Oudewaard

9

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Lede

10

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Wely

11

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Dodewaard

12

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Opheusden

13

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Echteld

14

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Eldik

15

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

IJzendoorn

16

Neder-Betuwe

Gelderland

nee

Kesteren

17

Neder-Betuwe

Gelderland

ja

Neder-Betuwe

18

Nederlek

Zuid-Holland

nee

Lekkerkerk

19

Nederlek

Zuid-Holland

nee

Krimpen aan de Lek

20

Nederlek

Zuid-Holland

nee

Schuwacht

21

Nederlek

Zuid-Holland

nee

Tiendweg-West

22

Nederlek

Zuid-Holland

nee

Opperduit

23

Nederlek

Zuid-Holland

ja

Nederlek

24

Nederweert

Limburg

nee

Kampershoek

25

Nederweert

Limburg

nee

Hulsen

26

Nederweert

Limburg

nee

Klaarstraat

27

Nederweert

Limburg

nee

Horickheide

28

Nederweert

Limburg

nee

Mildert

29

Nederweert

Limburg

nee

Horick

30

Nederweert

Limburg

nee

Leveroij

31

Nederweert

Limburg

nee

Kraan

32

Nederweert

Limburg

nee

Strateris

33

Nederweert

Limburg

nee

Hoeven

34

Nederweert

Limburg

nee

Waatskamp

35

Nederweert

Limburg

nee

Kreijel

36

Nederweert

Limburg

nee

Eind

37

Nederweert

Limburg

nee

Bosserstraat

38

Nederweert

Limburg

nee

Budschop

39

Nederweert

Limburg

nee

Ospel

40

Nederweert

Limburg

nee

Boeket

41

Nederweert

Limburg

nee

Ospeldijk

42

Nederweert

Limburg

ja

Nederweert

43

Nederweert

Limburg

nee

Roeven

44

Nederweert

Limburg

nee

Rosveld

45

Nederweert

Limburg

nee

Schoor

46

Nederweert

Limburg

nee

Zoom

47

Neerijnen

Gelderland

nee

Ophemert

48

Neerijnen

Gelderland

nee

Hellouw

49

Neerijnen

Gelderland

nee

Heesselt

50

Neerijnen

Gelderland

nee

Waardenburg

51

Neerijnen

Gelderland

nee

Crob

52

Neerijnen

Gelderland

nee

Haaften

53

Neerijnen

Gelderland

nee

Est

54

Neerijnen

Gelderland

nee

Opijnen

55

Neerijnen

Gelderland

nee

Varik

56

Neerijnen

Gelderland

nee

Tuil

57

Neerijnen

Gelderland

ja

Neerijnen

58

Niedorp

Noord-Holland

nee

Kampen, De

59

Niedorp

Noord-Holland

nee

Oude-Niedorp

60

Niedorp

Noord-Holland

nee

Hogebieren

61

Niedorp

Noord-Holland

nee

Kolhorn

62

Niedorp

Noord-Holland

nee

Blokhuizen

63

Niedorp

Noord-Holland

nee

Elba

64

Niedorp

Noord-Holland

nee

Veld, 't

65

Niedorp

Noord-Holland

nee

Zijdewind

66

Niedorp

Noord-Holland

nee

Barsingerhorn

67

Niedorp

Noord-Holland

nee

Winkel

68

Niedorp

Noord-Holland

nee

Westfriese Zeedijk

69

Niedorp

Noord-Holland

nee

Westermoerbeek

70

Niedorp

Noord-Holland

nee

Moerbeek

71

Niedorp

Noord-Holland

ja

Niedorp

72

Niedorp

Noord-Holland

nee

Lutjewinkel

73

Niedorp

Noord-Holland

nee

Weere, De

74

Niedorp

Noord-Holland

nee

Leyen, De

75

Niedorp

Noord-Holland

nee

Weel, De

76

Niedorp

Noord-Holland

nee

Wateringskant

77

Niedorp

Noord-Holland

nee

Haringhuizen

78

Niedorp

Noord-Holland

nee

Terdiek

79

Niedorp

Noord-Holland

nee

Boome

80

Niedorp

Noord-Holland

nee

Langereis (ged.)

81

Niedorp

Noord-Holland

nee

Nieuwe-Niedorp

82

Nieuw-Lekkerland

Zuid-Holland

ja

Nieuw-Lekkerland

83

Nieuw-Lekkerland

Zuid-Holland

nee

Kinderdijk (ged.)

84

Nieuwegein

Utrecht

ja

Nieuwegein

85

Nieuwegein

Utrecht

nee

Polder Galekop

86

Nieuwegein

Utrecht

nee

Laagraven

87

Nieuwegein

Utrecht

nee

Hoograven

88

Nieuwegein

Utrecht

nee

Gein, Het

89

Nieuwegein

Utrecht

nee

Vreeswijk

90

Nieuwegein

Utrecht

nee

Jutphaas

91

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Papenveer

92

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Vrouwenakker

93

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Achttienhoven

94

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Noordse Dorp

95

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Noordeinde

96

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Langeraar

97

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Noorden

98

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Zevenhoven

99

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Noordsebuurt

100

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Woerdense Verlaat

101

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Aardam

102

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Aar, Ter

103

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Nieuwveen

104

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Vrijhoeven

105

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Korteraar

106

Nieuwkoop

Zuid-Holland

nee

Liemeer

107

Nieuwkoop

Zuid-Holland

ja

Nieuwkoop

108

Nijefurd

Friesland

nee

Molkwerum

109

Nijefurd

Friesland

nee

Stavoren

110

Nijefurd

Friesland

nee

Galamadammen

111

Nijefurd

Friesland

nee

Nijega

112

Nijefurd

Friesland

nee

Scharl

113

Nijefurd

Friesland

nee

Workum

114

Nijefurd

Friesland

nee

Nijhuizum

115

Nijefurd

Friesland

ja

Nijefurd

116

Nijefurd

Friesland

nee

Brandeburen

117

Nijefurd

Friesland

nee

Nijbuorren

118

Nijefurd

Friesland

nee

Bovenburen

119

Nijefurd

Friesland

nee

Koudum

120

Nijefurd

Friesland

nee

It Heidenskip

121

Nijefurd

Friesland

nee

Hindeloopen

122

Nijefurd

Friesland

nee

Laaxum

123

Nijefurd

Friesland

nee

Hemelum

124

Nijefurd

Friesland

nee

Warns

125

Nijkerk

Gelderland

nee

Wullenhoven

126

Nijkerk

Gelderland

nee

Kruishaar

127

Nijkerk

Gelderland

nee

Slichtenhorst

128

Nijkerk

Gelderland

nee

Hoevelaken

129

Nijkerk

Gelderland

nee

Holk

130

Nijkerk

Gelderland

nee

Driedorp

131

Nijkerk

Gelderland

nee

Holkerveen

132

Nijkerk

Gelderland

nee

Vinkenhoef

133

Nijkerk

Gelderland

ja

Nijkerk

134

Nijkerk

Gelderland

nee

Nijkerkerveen

135

Nijkerk

Gelderland

nee

Prinsenkamp

136

Nijkerk

Gelderland

nee

Appel

137

Nijkerk

Gelderland

nee

Woud, Het

138

Nijmegen

Gelderland

ja

Nijmegen

139

Nijmegen

Gelderland

nee

Oosterhout

140

Nijmegen

Gelderland

nee

Benedenstad

141

Nijmegen

Gelderland

nee

Bijsterhuizen

142

Nijmegen

Gelderland

nee

Ressen

143

Nijmegen

Gelderland

nee

Brakkenstein

144

Nijmegen

Gelderland

nee

Heseveld

145

Nijmegen

Gelderland

nee

Hees

146

Nijmegen

Gelderland

nee

Hatertse Heide

147

Nijmegen

Gelderland

nee

Lent

148

Nijmegen

Gelderland

nee

Hatert

149

Nijmegen

Gelderland

nee

Goffert

150

Nijmegen

Gelderland

nee

Sint Anna

151

Nijmegen

Gelderland

nee

Broek, 't

152

Nijmegen

Gelderland

nee

Heijendaal

153

Nijmegen

Gelderland

nee

Wolfskuil

154

Nijmegen

Gelderland

nee

Dukenburg

155

Nijmegen

Gelderland

nee

Neerbosch

156

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Kortgene

157

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Stroodorp

158

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Geersdijk

159

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Plankendorp

160

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Kamperland

161

Noord-Beveland

Zeeland

ja

Noord-Beveland

162

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Colijnsplaat

163

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Kats

164

Noord-Beveland

Zeeland

nee

Wissenkerke

165

Noordenveld

Drenthe

nee

Zuidvelde

166

Noordenveld

Drenthe

nee

Terheijl

167

Noordenveld

Drenthe

nee

Zevenhuisterweg

168

Noordenveld

Drenthe

nee

Veenhuizen

169

Noordenveld

Drenthe

nee

Sandebuur

170

Noordenveld

Drenthe

nee

Peest

171

Noordenveld

Drenthe

nee

Peize

172

Noordenveld

Drenthe

nee

Roderwolde

173

Noordenveld

Drenthe

nee

Westervelde

174

Noordenveld

Drenthe

nee

Roderveld

175

Noordenveld

Drenthe

nee

Roderesch

176

Noordenveld

Drenthe

nee

Zultherveld

177

Noordenveld

Drenthe

nee

Steenbergen

178

Noordenveld

Drenthe

nee

Pol, De

179

Noordenveld

Drenthe

nee

Peizerwold

180

Noordenveld

Drenthe

nee

Peizermade

181

Noordenveld

Drenthe

nee

Roden

182

Noordenveld

Drenthe

nee

Altena

183

Noordenveld

Drenthe

nee

Nieuw-Roden

184

Noordenveld

Drenthe

nee

Een West

185

Noordenveld

Drenthe

nee

Matsloot

186

Noordenveld

Drenthe

nee

Lieveren

187

Noordenveld

Drenthe

nee

Leutingewolde

188

Noordenveld

Drenthe

nee

Langelo

189

Noordenveld

Drenthe

nee

Huis ter Heide

190

Noordenveld

Drenthe

nee

Horst, De

191

Noordenveld

Drenthe

nee

Foxwolde

192

Noordenveld

Drenthe

nee

Eenerveld, Het

193

Noordenveld

Drenthe

nee

Een

194

Noordenveld

Drenthe

nee

Boerelaan

195

Noordenveld

Drenthe

nee

Alteveer

196

Noordenveld

Drenthe

ja

Noordenveld

197

Noordenveld

Drenthe

nee

Norg

198

Noordenveld

Drenthe

nee

Norgervaart

199

Noordenveld

Drenthe

nee

Nietap

200

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Kraggenburg

201

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Bant

202

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Espel

203

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Creil

204

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Tollebeek

205

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Emmeloord

206

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Ens

207

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Luttelgeest

208

Noordoostpolder

Flevoland

ja

Noordoostpolder

209

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Rutten

210

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Marknesse

211

Noordoostpolder

Flevoland

nee

Nagele

212

Noordwijk

Zuid-Holland

ja

Noordwijk

213

Noordwijk

Zuid-Holland

nee

Noordwijk-Binnen

214

Noordwijk

Zuid-Holland

nee

Offem

215

Noordwijk

Zuid-Holland

nee

Noordwijk aan Zee

216

Noordwijk

Zuid-Holland

nee

Klei, De

217

Noordwijkerhout

Zuid-Holland

nee

Grote Zilk

218

Noordwijkerhout

Zuid-Holland

ja

Noordwijkerhout

219

Noordwijkerhout

Zuid-Holland

nee

Kleine Zilk

220

Noordwijkerhout

Zuid-Holland

nee

Zilk, De

221

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Eeneind

222

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

ja

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

223

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Stad van Gerwen

224

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Gerwen

225

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Opwetten

226

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Nederwetten

227

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Alvershool

228

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Nuenen

229

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

nee

Boord

230

Nunspeet

Gelderland

nee

Vierhouten

231

Nunspeet

Gelderland

nee

Elspeet

232

Nunspeet

Gelderland

ja

Nunspeet

233

Nunspeet

Gelderland

nee

Hulshorst

234

Nuth

Limburg

nee

Oensel (ged.)

235

Nuth

Limburg

nee

Arensgenhout

236

Nuth

Limburg

nee

Reuken

237

Nuth

Limburg

ja

Nuth

238

Nuth

Limburg

nee

Wijnandsrade

239

Nuth

Limburg

nee

Nuinhof

240

Nuth

Limburg

nee

Schimmert

241

Nuth

Limburg

nee

Leeuw

242

Nuth

Limburg

nee

Swier

243

Nuth

Limburg

nee

Laar

244

Nuth

Limburg

nee

Terstraten

245

Nuth

Limburg

nee

Tervoorst

246

Nuth

Limburg

nee

Vaesrade (ged.)

247

Nuth

Limburg

nee

Hunnecum

248

Nuth

Limburg

nee

Hulsberg

249

Nuth

Limburg

nee

Vink

250

Nuth

Limburg

nee

Hommert (ged.)

251

Nuth

Limburg

nee

Aalbeek

252

Nuth

Limburg

nee

Hellebroek

253

Nuth

Limburg

nee

Helle

254

Nuth

Limburg

nee

Haasdal

255

Nuth

Limburg

nee

Grijzegrubben

256

Nuth

Limburg

nee

Nierhoven

Aantal rijen: 256 Aantal kolommen: 4