RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'M'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Maarssen

Utrecht

nee

Maarssenbroek

2

Maarssen

Utrecht

nee

Oud-Maarsseveen

3

Maarssen

Utrecht

ja

Maarssen

4

Maarssen

Utrecht

nee

Oud-Zuilen

5

Maarssen

Utrecht

nee

Nieuw-Maarsseveen

6

Maarssen

Utrecht

nee

Tienhoven

7

Maarssen

Utrecht

nee

Zuilen

8

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Elst

9

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Duyn en Dael

10

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Vinkel

11

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Nuland

12

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Helzenhoek

13

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Runrot

14

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Lagekant

15

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Schotsheuvel

16

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Papendijk

17

Maasdonk

Noord-Brabant

nee

Geffen

18

Maasdonk

Noord-Brabant

ja

Maasdonk

19

Maasdriel

Gelderland

nee

Heerewaarden

20

Maasdriel

Gelderland

nee

Hedel

21

Maasdriel

Gelderland

nee

Rossum

22

Maasdriel

Gelderland

nee

Rome

23

Maasdriel

Gelderland

nee

Vliert, De

24

Maasdriel

Gelderland

nee

Sint Andries

25

Maasdriel

Gelderland

nee

Veluwe

26

Maasdriel

Gelderland

nee

Velddriel

27

Maasdriel

Gelderland

nee

Doorning

28

Maasdriel

Gelderland

nee

Dambord

29

Maasdriel

Gelderland

nee

Californie

30

Maasdriel

Gelderland

nee

Slijkwell

31

Maasdriel

Gelderland

nee

Well

32

Maasdriel

Gelderland

nee

Wellseind

33

Maasdriel

Gelderland

nee

Hoorzik

34

Maasdriel

Gelderland

ja

Maasdriel

35

Maasdriel

Gelderland

nee

Hurwenen

36

Maasdriel

Gelderland

nee

Kerkdriel

37

Maasdriel

Gelderland

nee

Kop, De

38

Maasdriel

Gelderland

nee

Ammerzoden

39

Maasdriel

Gelderland

nee

Wordragen

40

Maasdriel

Gelderland

nee

Alem

41

Maasdriel

Gelderland

nee

Beemden, De

42

Maasdriel

Gelderland

nee

Berm

43

Maasdriel

Gelderland

nee

Voorne

44

Maasdriel

Gelderland

nee

Hoenzadriel

45

Maasgouw

Limburg

nee

Thorn

46

Maasgouw

Limburg

nee

Maasbracht

47

Maasgouw

Limburg

nee

Pol

48

Maasgouw

Limburg

nee

Heide

49

Maasgouw

Limburg

nee

Linne

50

Maasgouw

Limburg

nee

Ohe en Laak

51

Maasgouw

Limburg

nee

Stevensweert

52

Maasgouw

Limburg

nee

Heel

53

Maasgouw

Limburg

nee

Eiland

54

Maasgouw

Limburg

ja

Maasgouw

55

Maasgouw

Limburg

nee

Panheel

56

Maasgouw

Limburg

nee

Osen

57

Maasgouw

Limburg

nee

Ohe

58

Maasgouw

Limburg

nee

Houten

59

Maasgouw

Limburg

nee

Weerd

60

Maasgouw

Limburg

nee

Beegden

61

Maasgouw

Limburg

nee

Brachterbeek

62

Maasgouw

Limburg

nee

Laak

63

Maasgouw

Limburg

nee

Brandt

64

Maasgouw

Limburg

nee

Baarstraat

65

Maasgouw

Limburg

nee

Bilt

66

Maasgouw

Limburg

nee

Wessem

67

Maassluis

Zuid-Holland

nee

Kapelpolder

68

Maassluis

Zuid-Holland

ja

Maassluis

69

Maastricht

Limburg

nee

Oud-Caberg

70

Maastricht

Limburg

nee

Limmel

71

Maastricht

Limburg

nee

Amby

72

Maastricht

Limburg

nee

Heugemerveld

73

Maastricht

Limburg

nee

Heugem

74

Maastricht

Limburg

nee

Bosscherveld

75

Maastricht

Limburg

nee

Proosdijveld

76

Maastricht

Limburg

nee

Boschpoort

77

Maastricht

Limburg

nee

Marienwaard

78

Maastricht

Limburg

nee

Plenkershoven

79

Maastricht

Limburg

nee

Vuilwammes

80

Maastricht

Limburg

nee

Heer

81

Maastricht

Limburg

ja

Maastricht

82

Maastricht

Limburg

nee

Annadal

83

Maastricht

Limburg

nee

Wolder

84

Maastricht

Limburg

nee

Nazareth

85

Maastricht

Limburg

nee

Jekerdal

86

Maastricht

Limburg

nee

Wittevrouweveld

87

Maastricht

Limburg

nee

Borgharen

88

Maastricht

Limburg

nee

Smeermaas

89

Maastricht

Limburg

nee

Caberg

90

Maastricht

Limburg

nee

Itteren

91

Maastricht

Limburg

nee

Sint Pieter

92

Maastricht

Limburg

nee

Wijk

93

Maastricht

Limburg

nee

Scharn

94

Margraten

Limburg

nee

Groot- en Klein-Welsden

95

Margraten

Limburg

nee

Mheer

96

Margraten

Limburg

nee

Wolfshuis

97

Margraten

Limburg

nee

Moerslag

98

Margraten

Limburg

nee

Honthem

99

Margraten

Limburg

nee

Blankenberg

100

Margraten

Limburg

nee

Noorbeek

101

Margraten

Limburg

nee

Banholt

102

Margraten

Limburg

nee

Bergenhuizen

103

Margraten

Limburg

nee

Bemelen

104

Margraten

Limburg

nee

Libeek

105

Margraten

Limburg

nee

Hoogcruts

106

Margraten

Limburg

nee

Herkenrade

107

Margraten

Limburg

ja

Margraten

108

Margraten

Limburg

nee

Bruisterbosch

109

Margraten

Limburg

nee

Eckelrade

110

Margraten

Limburg

nee

Sint Geertruid

111

Margraten

Limburg

nee

Vroelen

112

Margraten

Limburg

nee

Cadier en Keer

113

Margraten

Limburg

nee

Termaar

114

Margraten

Limburg

nee

Schey

115

Margraten

Limburg

nee

Scheulder

116

Margraten

Limburg

nee

Gasthuis

117

Margraten

Limburg

nee

Terlinden

118

Margraten

Limburg

nee

Schilberg (ged.)

119

Margraten

Limburg

nee

Rooth, 't

120

Margraten

Limburg

nee

Terhorst

121

Marum

Groningen

nee

Wilp, De (ged.)

122

Marum

Groningen

nee

Noordwijk

123

Marum

Groningen

ja

Marum

124

Marum

Groningen

nee

Jonkersvaart

125

Marum

Groningen

nee

Niebert

126

Marum

Groningen

nee

Lucaswolde

127

Marum

Groningen

nee

Boerakker

128

Marum

Groningen

nee

Nuis

129

Marum

Groningen

nee

Trimunt

130

Marum

Groningen

nee

Haar, De

131

Medemblik

Noord-Holland

nee

Noordermeer

132

Medemblik

Noord-Holland

nee

Lambertschaag

133

Medemblik

Noord-Holland

nee

Buurt, De

134

Medemblik

Noord-Holland

nee

Nibbixwoud

135

Medemblik

Noord-Holland

nee

Midwoud

136

Medemblik

Noord-Holland

nee

Noorder-Koggenland

137

Medemblik

Noord-Holland

nee

Twisk

138

Medemblik

Noord-Holland

nee

Wognum

139

Medemblik

Noord-Holland

nee

Achterwijzend

140

Medemblik

Noord-Holland

nee

Westeinde, Het

141

Medemblik

Noord-Holland

nee

Hauwert

142

Medemblik

Noord-Holland

nee

Benningbroek

143

Medemblik

Noord-Holland

nee

Abbekerk

144

Medemblik

Noord-Holland

nee

Opperdoes

145

Medemblik

Noord-Holland

nee

Oostwoud

146

Medemblik

Noord-Holland

nee

Oosterwijzend

147

Medemblik

Noord-Holland

nee

Sijbekarspel

148

Medemblik

Noord-Holland

nee

Brake

149

Medemblik

Noord-Holland

nee

Wijzend

150

Medemblik

Noord-Holland

nee

Zomerdijk

151

Medemblik

Noord-Holland

ja

Medemblik

152

Medemblik

Noord-Holland

nee

Zwaagdijk (West)

153

Medemblik

Noord-Holland

nee

Wadway

154

Meerssen

Limburg

nee

Bunde

155

Meerssen

Limburg

nee

Maas, Aan de

156

Meerssen

Limburg

ja

Meerssen

157

Meerssen

Limburg

nee

Ulestraten

158

Meerssen

Limburg

nee

Waterval

159

Meerssen

Limburg

nee

Rothem

160

Meerssen

Limburg

nee

Geulle

161

Meerssen

Limburg

nee

Schietecoven

162

Meerssen

Limburg

nee

Voulwames

163

Meerssen

Limburg

nee

Broekhoven

164

Meerssen

Limburg

nee

Brommelen

165

Meerssen

Limburg

nee

Snijdersberg

166

Meerssen

Limburg

nee

Raar

167

Meerssen

Limburg

nee

Weert

168

Meerssen

Limburg

nee

Westbroek

169

Meerssen

Limburg

nee

Moorveld

170

Meerssen

Limburg

nee

Hulsen

171

Meerssen

Limburg

nee

Humcoven

172

Meerssen

Limburg

nee

Kasen

173

Meerssen

Limburg

nee

Hussenberg

174

Menaldumadeel

Friesland

nee

Marssum

175

Menaldumadeel

Friesland

ja

Menaldumadeel

176

Menaldumadeel

Friesland

nee

Schingen

177

Menaldumadeel

Friesland

nee

Slappeterp

178

Menaldumadeel

Friesland

nee

Ritsumazijl

179

Menaldumadeel

Friesland

nee

Wier

180

Menaldumadeel

Friesland

nee

Menaldum

181

Menaldumadeel

Friesland

nee

Dronrijp

182

Menaldumadeel

Friesland

nee

Beetgum

183

Menaldumadeel

Friesland

nee

Beetgumermolen

184

Menaldumadeel

Friesland

nee

Berlikum

185

Menaldumadeel

Friesland

nee

Boksum

186

Menaldumadeel

Friesland

nee

Engelum

187

Menaldumadeel

Friesland

nee

Deinum

188

Menaldumadeel

Friesland

nee

Hemmemabuurt

189

Menaldumadeel

Friesland

nee

Blessum

190

Menaldumadeel

Friesland

nee

Greidhoek

191

Menterwolde

Groningen

nee

Veen, Het

192

Menterwolde

Groningen

nee

Korengarst

193

Menterwolde

Groningen

nee

Tusschenloegen

194

Menterwolde

Groningen

nee

Veen, In het

195

Menterwolde

Groningen

nee

Beneden-Veensloot

196

Menterwolde

Groningen

nee

Veenhuizen

197

Menterwolde

Groningen

nee

Borgercompagnie (ged.)

198

Menterwolde

Groningen

nee

Tripscompagnie

199

Menterwolde

Groningen

nee

Boven-Veensloot

200

Menterwolde

Groningen

nee

Westeind

201

Menterwolde

Groningen

nee

Stootshorn

202

Menterwolde

Groningen

nee

Zuidbroek

203

Menterwolde

Groningen

nee

Spitsbergen

204

Menterwolde

Groningen

nee

Duurkenakker

205

Menterwolde

Groningen

nee

Meeden

206

Menterwolde

Groningen

nee

Tussenklappen

207

Menterwolde

Groningen

nee

Muntendam

208

Menterwolde

Groningen

nee

Uiterburen

209

Menterwolde

Groningen

nee

Noordbroek

210

Menterwolde

Groningen

ja

Menterwolde

211

Meppel

Drenthe

nee

Kolderveen

212

Meppel

Drenthe

nee

Nijeveense Bovenboer

213

Meppel

Drenthe

nee

Kolderveense Bovenboer

214

Meppel

Drenthe

nee

Broekhuizen

215

Meppel

Drenthe

ja

Meppel

216

Meppel

Drenthe

nee

Rogat

217

Meppel

Drenthe

nee

Rumpt

218

Meppel

Drenthe

nee

Schiphorst

219

Meppel

Drenthe

nee

Oosterboer

220

Meppel

Drenthe

nee

Nijeveen

221

Meppel

Drenthe

nee

Hesselingen

222

Meppel

Drenthe

nee

Werkhorst

223

Middelburg

Zeeland

nee

Kleverskerke

224

Middelburg

Zeeland

nee

Sint Laurens

225

Middelburg

Zeeland

nee

Sint Joosland

226

Middelburg

Zeeland

nee

Nieuwland

227

Middelburg

Zeeland

nee

Nieuw- en St. Joosland

228

Middelburg

Zeeland

nee

Brigdamme

229

Middelburg

Zeeland

nee

Arnemuiden

230

Middelburg

Zeeland

ja

Middelburg

231

Middelharnis

Zuid-Holland

nee

Sommelsdijk

232

Middelharnis

Zuid-Holland

nee

Nieuwe-Tonge

233

Middelharnis

Zuid-Holland

ja

Middelharnis

234

Middelharnis

Zuid-Holland

nee

Battenoord

235

Middelharnis

Zuid-Holland

nee

Stad aan 't Haringvliet

236

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Maasland

237

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Schipluiden

238

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Zouteveen

239

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Hoorn, Den

240

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Woudt, 't

241

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Gaag

242

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Hodenpijl

243

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Negenhuizen

244

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Lucht, Ter

245

Midden-Delfland

Zuid-Holland

ja

Midden-Delfland

246

Midden-Delfland

Zuid-Holland

nee

Burgersdijk

247

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Eursing

248

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Halerbrug

249

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Alting

250

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Garminge

251

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Zwiggelte

252

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Zuidveld

253

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Eursinge

254

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Middenveld

255

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Emelang

256

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Elp

257

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Bovensmilde

258

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Bruntinge

259

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Witteveen

260

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Beilen

261

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Westerbork

262

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Spier

263

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Diependaal

264

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Smilde

265

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Smalbroek-Ter Horst

266

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Drijber

267

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Wijster

268

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Drijberscheveld

269

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Balinge

270

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Alting-Klatering

271

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Brunsting

272

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Hooghalen

273

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Hijkersmilde

274

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Hijken

275

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Orvelte

276

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Laaghalen

277

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Oranje

278

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Holthe

279

Midden-Drenthe

Drenthe

ja

Midden-Drenthe

280

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Lieving

281

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Klatering

282

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Makkum

283

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Mantinge

284

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Nieuw-Balinge

285

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Hoogersmilde

286

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Koehoorn

287

Midden-Drenthe

Drenthe

nee

Laaghalerveen

288

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Molenheide

289

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Molengat

290

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Sint Hubert

291

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Mill

292

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Zuid-Carolina

293

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Dellen, De

294

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Bruggen

295

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Boer, De

296

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Meeren

297

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Gagel, De

298

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

ja

Mill en Sint Hubert

299

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Wilbertoord

300

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Vilheide

301

Mill en Sint Hubert

Noord-Brabant

nee

Langenboom

302

Millingen aan de Rijn

Gelderland

ja

Millingen aan de Rijn

303

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Bovensluis

304

Moerdijk

Noord-Brabant

ja

Moerdijk

305

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Krauwelgorsse Polder

306

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Tonnekreek

307

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Binnen-Moerdijk

308

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Lochtenburg

309

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Zevenbergschen Hoek

310

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Zevenbergen

311

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Barlaque

312

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Langeweg

313

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Willemstad

314

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Zwingelspaan

315

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Zevenhuizen

316

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Kwartier

317

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Kreek

318

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Achterdijk

319

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Nieuwemolen

320

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Calishoek

321

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Stadse Dijk

322

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Heijningen

323

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Zandberg

324

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Helwijk

325

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Noordhoek

326

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Noordschans

327

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Oudemolen

328

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Fijnaart

329

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Kade

330

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Driehoek

331

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Oranjeoord

332

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Standdaarbuiten

333

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Hazeldonk

334

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Hoekske

335

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Roodevaart

336

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Groote Polder

337

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Klundert

338

Moerdijk

Noord-Brabant

nee

Pelikaan

339

Montferland

Gelderland

nee

Wijnbergen

340

Montferland

Gelderland

nee

Oud-Dijk

341

Montferland

Gelderland

nee

Loil

342

Montferland

Gelderland

nee

Heerenberg, 's-

343

Montferland

Gelderland

nee

Loerbeek

344

Montferland

Gelderland

nee

Beek

345

Montferland

Gelderland

nee

Heide

346

Montferland

Gelderland

nee

Zeddam

347

Montferland

Gelderland

nee

Lengel

348

Montferland

Gelderland

nee

Oost-Friesland

349

Montferland

Gelderland

nee

Azewijn

350

Montferland

Gelderland

nee

Mengelenberg

351

Montferland

Gelderland

nee

Stokkum

352

Montferland

Gelderland

nee

Didam

353

Montferland

Gelderland

nee

Braamt

354

Montferland

Gelderland

nee

Kilder

355

Montferland

Gelderland

nee

Vethuizen

356

Montferland

Gelderland

ja

Montferland

357

Montferland

Gelderland

nee

Greffelkamp

358

Montferland

Gelderland

nee

Holthuizen

359

Montferland

Gelderland

nee

Nieuw-Dijk

360

Montfoort

Utrecht

ja

Montfoort

361

Montfoort

Utrecht

nee

Heeswijk

362

Montfoort

Utrecht

nee

Achthoven

363

Montfoort

Utrecht

nee

Cattenbroek

364

Montfoort

Utrecht

nee

Polanen

365

Montfoort

Utrecht

nee

Linschoten

366

Montfoort

Utrecht

nee

Mastwijk

367

Montfoort

Utrecht

nee

Willeskop

368

Montfoort

Utrecht

nee

Blokland

369

Montfoort

Utrecht

nee

Tabakshof

370

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Heikant

371

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Rammetje, 't

372

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Bisselt

373

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Riethorst

374

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Middelaar

375

Mook en Middelaar

Limburg

ja

Mook en Middelaar

376

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Mook

377

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Katerbosch

378

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Molenhoek (ged.)

379

Mook en Middelaar

Limburg

nee

Plasmolen

380

Muiden

Noord-Holland

ja

Muiden

381

Muiden

Noord-Holland

nee

Naardermeer

382

Muiden

Noord-Holland

nee

Muiderberg

Aantal rijen: 382 Aantal kolommen: 4