RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'L'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Broekkant

2

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Mariahout

3

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Lieshout

4

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Beek

5

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Beek en Donk

6

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Beemdkant

7

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Croy

8

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Bemmer

9

Laarbeek

Noord-Brabant

ja

Laarbeek

10

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Kruisschot

11

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Hof, 't

12

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Heikant

13

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Ginderdoor

14

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Donkersvoort

15

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Donk

16

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Deense Hoek

17

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Laar, Het

18

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Asdonk

19

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Achterbosch

20

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Aarle

21

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Strijp

22

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Rixtel

23

Laarbeek

Noord-Brabant

nee

Aarle-Rixtel

24

Landerd

Noord-Brabant

nee

Reek

25

Landerd

Noord-Brabant

nee

Mun

26

Landerd

Noord-Brabant

ja

Landerd

27

Landerd

Noord-Brabant

nee

Trent

28

Landerd

Noord-Brabant

nee

Gaal

29

Landerd

Noord-Brabant

nee

Kreitsberg

30

Landerd

Noord-Brabant

nee

Graspeel

31

Landerd

Noord-Brabant

nee

Brand

32

Landerd

Noord-Brabant

nee

Zeeland

33

Landerd

Noord-Brabant

nee

Duifhuis

34

Landerd

Noord-Brabant

nee

Oventje

35

Landerd

Noord-Brabant

nee

Nabbegat

36

Landerd

Noord-Brabant

nee

Zevenhuis

37

Landerd

Noord-Brabant

nee

Voederheil

38

Landerd

Noord-Brabant

nee

Schaijk

39

Landgraaf

Limburg

nee

Eikske

40

Landgraaf

Limburg

nee

Broekhuizen

41

Landgraaf

Limburg

nee

Gracht (ged.)

42

Landgraaf

Limburg

nee

Abdissenbosch

43

Landgraaf

Limburg

nee

Ubach over Worms

44

Landgraaf

Limburg

nee

Waubach - Groenstraat

45

Landgraaf

Limburg

nee

Palenberg

46

Landgraaf

Limburg

nee

Terwinselen (ged.)

47

Landgraaf

Limburg

nee

Schaesberg

48

Landgraaf

Limburg

ja

Landgraaf

49

Landgraaf

Limburg

nee

Lauradorp

50

Landgraaf

Limburg

nee

Hopel (ged.)

51

Landgraaf

Limburg

nee

Kakert

52

Landgraaf

Limburg

nee

Rimburg

53

Landgraaf

Limburg

nee

Nieuwenhagen

54

Landgraaf

Limburg

nee

Leenhof (ged.)

55

Landsmeer

Noord-Holland

nee

Purmerland

56

Landsmeer

Noord-Holland

nee

Ilpenstein

57

Landsmeer

Noord-Holland

nee

Ilp, Den

58

Landsmeer

Noord-Holland

ja

Landsmeer

59

Langedijk

Noord-Holland

nee

Waarddijk

60

Langedijk

Noord-Holland

nee

Broek op Langedijk

61

Langedijk

Noord-Holland

ja

Langedijk

62

Langedijk

Noord-Holland

nee

Oudkarspel

63

Langedijk

Noord-Holland

nee

Noord-Scharwoude

64

Langedijk

Noord-Holland

nee

Zuid-Scharwoude

65

Langedijk

Noord-Holland

nee

Sint Pancras

66

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Rodenrijs

67

Lansingerland

Zuid-Holland

ja

Lansingerland

68

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Bergschenhoek

69

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Noordeinde

70

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Rotte, De

71

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Berkel

72

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Bleiswijk

73

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Kruisweg

74

Lansingerland

Zuid-Holland

nee

Berkel en Rodenrijs

75

Laren

Noord-Holland

ja

Laren

76

Leek

Groningen

nee

Boerakker

77

Leek

Groningen

nee

Veldstreek

78

Leek

Groningen

nee

Sintmaheerdt

79

Leek

Groningen

nee

Midwolde

80

Leek

Groningen

nee

Boerenstreek

81

Leek

Groningen

nee

Tolbert

82

Leek

Groningen

nee

Enumatil

83

Leek

Groningen

nee

Lettelbert

84

Leek

Groningen

nee

Haspel, De

85

Leek

Groningen

ja

Leek

86

Leek

Groningen

nee

Holm, De

87

Leek

Groningen

nee

Zevenhuizen

88

Leek

Groningen

nee

Diepswal

89

Leek

Groningen

nee

Pasop

90

Leek

Groningen

nee

Drostinnewijk

91

Leek

Groningen

nee

Oostwold

92

Leek

Groningen

nee

Blauw

93

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Oosterwijk

94

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Schoonrewoerd

95

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Loosdorp

96

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Diefdijk (ged.)

97

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Recht van Terleede

98

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Klein-Oosterwijk

99

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Overboeicop

100

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Overheicop

101

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Kedichem

102

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Hoogeind

103

Leerdam

Zuid-Holland

ja

Leerdam

104

Leerdam

Zuid-Holland

nee

Kortgerecht

105

Leeuwarden

Friesland

nee

Huizum

106

Leeuwarden

Friesland

nee

Hempens

107

Leeuwarden

Friesland

ja

Leeuwarden

108

Leeuwarden

Friesland

nee

Baarderburen

109

Leeuwarden

Friesland

nee

Goutum

110

Leeuwarden

Friesland

nee

Kleine Drieromers

111

Leeuwarden

Friesland

nee

Snakkerburen

112

Leeuwarden

Friesland

nee

Wytgaard

113

Leeuwarden

Friesland

nee

Tjaard

114

Leeuwarden

Friesland

nee

Wirdum

115

Leeuwarden

Friesland

nee

Teerns

116

Leeuwarden

Friesland

nee

Swichum

117

Leeuwarden

Friesland

nee

Lekkum

118

Leeuwarden

Friesland

nee

Miedum

119

Leeuwarden

Friesland

nee

Vierhuis

120

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Britsum

121

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Cornjum

122

Leeuwarderadeel

Friesland

ja

Leeuwarderadeel

123

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Hijum

124

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Finkum

125

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Vensterburen

126

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Oude Leije

127

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Jelsum

128

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Haantje, 't

129

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Tichelwurk

130

Leeuwarderadeel

Friesland

nee

Stiens

131

Leiden

Zuid-Holland

ja

Leiden

132

Leiderdorp

Zuid-Holland

nee

Doeskwartier

133

Leiderdorp

Zuid-Holland

nee

Zijlkwartier

134

Leiderdorp

Zuid-Holland

ja

Leiderdorp

135

Leiderdorp

Zuid-Holland

nee

Kerkwijk

136

Leidschendam-Voorburg

Zuid-Holland

nee

Wilsveen

137

Leidschendam-Voorburg

Zuid-Holland

nee

Park Leeuwenbergh

138

Leidschendam-Voorburg

Zuid-Holland

nee

Stompwijk

139

Leidschendam-Voorburg

Zuid-Holland

nee

Leidschendam

140

Leidschendam-Voorburg

Zuid-Holland

ja

Leidschendam-Voorburg

141

Leidschendam-Voorburg

Zuid-Holland

nee

Voorburg

142

Lelystad

Flevoland

ja

Lelystad

143

Lemsterland

Friesland

nee

Bandsloot

144

Lemsterland

Friesland

nee

Oosterzee

145

Lemsterland

Friesland

ja

Lemsterland

146

Lemsterland

Friesland

nee

Lemmer

147

Lemsterland

Friesland

nee

Bantega

148

Lemsterland

Friesland

nee

Eesterga

149

Lemsterland

Friesland

nee

Echtenerbrug

150

Lemsterland

Friesland

nee

Schoten-Uiterdijken

151

Lemsterland

Friesland

nee

Otterweg

152

Lemsterland

Friesland

nee

Delfstrahuizen

153

Lemsterland

Friesland

nee

Echten

154

Lemsterland

Friesland

nee

Commissiepolle

155

Lemsterland

Friesland

nee

Follega

156

Leudal

Limburg

ja

Leudal

157

Leudal

Limburg

nee

Smidstraat

158

Leudal

Limburg

nee

Keizerbosch

159

Leudal

Limburg

nee

Maxet

160

Leudal

Limburg

nee

Klooster, Achter het

161

Leudal

Limburg

nee

Gerheggen

162

Leudal

Limburg

nee

Schillersheide

163

Leudal

Limburg

nee

Kinkhoven

164

Leudal

Limburg

nee

Schans

165

Leudal

Limburg

nee

Buggenum

166

Leudal

Limburg

nee

Laak

167

Leudal

Limburg

nee

Castert

168

Leudal

Limburg

nee

Beekkant, De

169

Leudal

Limburg

nee

Brumhold

170

Leudal

Limburg

nee

Vlaas

171

Leudal

Limburg

nee

Venne

172

Leudal

Limburg

nee

Uffelse

173

Leudal

Limburg

nee

Bergen, Aan de

174

Leudal

Limburg

nee

Ell

175

Leudal

Limburg

nee

Berik

176

Leudal

Limburg

nee

As

177

Leudal

Limburg

nee

Grathem

178

Leudal

Limburg

nee

Kelpen

179

Leudal

Limburg

nee

Santfort

180

Leudal

Limburg

nee

Oler

181

Leudal

Limburg

nee

Biesstraat

182

Leudal

Limburg

nee

Roggel

183

Leudal

Limburg

nee

Hunsel

184

Leudal

Limburg

nee

Heiakker

185

Leudal

Limburg

nee

Heibloem

186

Leudal

Limburg

nee

Heide

187

Leudal

Limburg

nee

Ophoven

188

Leudal

Limburg

nee

Ellerhei

189

Leudal

Limburg

nee

Horn

190

Leudal

Limburg

nee

Heugde

191

Leudal

Limburg

nee

Hoogstraat

192

Leudal

Limburg

nee

Heythuysen

193

Leudal

Limburg

nee

Overhaelen

194

Leudal

Limburg

nee

Baexem

195

Leudal

Limburg

nee

Nunhem

196

Leudal

Limburg

nee

Ittervoort

197

Leudal

Limburg

nee

Haelen

198

Leudal

Limburg

nee

Mortel

199

Leudal

Limburg

nee

Haelensche Broek

200

Leudal

Limburg

nee

Neer

201

Leudal

Limburg

nee

Neeritter

202

Leudal

Limburg

nee

Haler

203

Leudal

Limburg

nee

Nijken-Strubben-Hoogschans

204

Leudal

Limburg

nee

Roligt

205

Leudal

Limburg

nee

Hanssum

206

Leudal

Limburg

nee

Roggel en Neer

207

Leusden

Utrecht

nee

Snorrenhoef

208

Leusden

Utrecht

nee

Stoutenburg

209

Leusden

Utrecht

nee

Leusbroek

210

Leusden

Utrecht

nee

Treek, Den

211

Leusden

Utrecht

nee

Achterveld

212

Leusden

Utrecht

ja

Leusden

213

Leusden

Utrecht

nee

Asschat

214

Leusden

Utrecht

nee

Boom

215

Leusden

Utrecht

nee

Oud-Leusden

216

Leusden

Utrecht

nee

Hamersveld

217

Liesveld

Zuid-Holland

nee

Graafland

218

Liesveld

Zuid-Holland

ja

Liesveld

219

Liesveld

Zuid-Holland

nee

Streefkerk

220

Liesveld

Zuid-Holland

nee

Groot-Ammers

221

Liesveld

Zuid-Holland

nee

Nieuwpoort

222

Liesveld

Zuid-Holland

nee

Gelkenes

223

Liesveld

Zuid-Holland

nee

Langerak

224

Liesveld

Zuid-Holland

nee

Waal

225

Lingewaal

Gelderland

nee

Herwijnen

226

Lingewaal

Gelderland

nee

Heukelum

227

Lingewaal

Gelderland

ja

Lingewaal

228

Lingewaal

Gelderland

nee

Boveneind Spijk

229

Lingewaal

Gelderland

nee

Asperen

230

Lingewaal

Gelderland

nee

Laag-Dalen

231

Lingewaal

Gelderland

nee

Spijk

232

Lingewaal

Gelderland

nee

Vuren

233

Lingewaal

Gelderland

nee

Friezenwijk

234

Lingewaard

Gelderland

nee

Uiterwaard

235

Lingewaard

Gelderland

nee

Kommerdijk

236

Lingewaard

Gelderland

nee

Kapel

237

Lingewaard

Gelderland

nee

Huissen

238

Lingewaard

Gelderland

nee

Hulhuizen

239

Lingewaard

Gelderland

nee

Hoeve

240

Lingewaard

Gelderland

nee

Doornik

241

Lingewaard

Gelderland

nee

Zand, Het

242

Lingewaard

Gelderland

nee

Doornenburg

243

Lingewaard

Gelderland

nee

Zilverkamp

244

Lingewaard

Gelderland

nee

Gendt

245

Lingewaard

Gelderland

nee

Looveer

246

Lingewaard

Gelderland

ja

Lingewaard

247

Lingewaard

Gelderland

nee

Bemmel

248

Lingewaard

Gelderland

nee

Angeren

249

Lingewaard

Gelderland

nee

Bergerden

250

Lingewaard

Gelderland

nee

Haalderen

251

Lingewaard

Gelderland

nee

Flieren

252

Lingewaard

Gelderland

nee

Baal

253

Lisse

Zuid-Holland

ja

Lisse

254

Lisse

Zuid-Holland

nee

Wildlust

255

Lisse

Zuid-Holland

nee

Halfweg

256

Lisse

Zuid-Holland

nee

Rooversbroek

257

Lisse

Zuid-Holland

nee

Engel, De

258

Lith

Noord-Brabant

nee

Kessel

259

Lith

Noord-Brabant

nee

Oijen

260

Lith

Noord-Brabant

nee

Teeffelen

261

Lith

Noord-Brabant

nee

Maren

262

Lith

Noord-Brabant

nee

Maren-Kessel

263

Lith

Noord-Brabant

nee

Lithoijen

264

Lith

Noord-Brabant

nee

Wild, Het

265

Lith

Noord-Brabant

ja

Lith

266

Littenseradiel

Friesland

nee

Wieuwerd

267

Littenseradiel

Friesland

nee

Hennaarderadeel

268

Littenseradiel

Friesland

nee

Winsum

269

Littenseradiel

Friesland

nee

Tjeintgum

270

Littenseradiel

Friesland

nee

Bears

271

Littenseradiel

Friesland

nee

Hesens

272

Littenseradiel

Friesland

nee

Lutkewierum

273

Littenseradiel

Friesland

nee

Wieuwens

274

Littenseradiel

Friesland

nee

Hinnaard

275

Littenseradiel

Friesland

nee

Hidaard

276

Littenseradiel

Friesland

nee

Hilaard

277

Littenseradiel

Friesland

nee

Baard

278

Littenseradiel

Friesland

nee

Rien

279

Littenseradiel

Friesland

nee

Bunkerke

280

Littenseradiel

Friesland

nee

Britswert

281

Littenseradiel

Friesland

nee

Bongier

282

Littenseradiel

Friesland

nee

Leons

283

Littenseradiel

Friesland

nee

Swaanwert

284

Littenseradiel

Friesland

nee

Kubaard

285

Littenseradiel

Friesland

nee

Baaium

286

Littenseradiel

Friesland

nee

Baarderadeel

287

Littenseradiel

Friesland

ja

Littenseradiel

288

Littenseradiel

Friesland

nee

Spannum

289

Littenseradiel

Friesland

nee

Boazum

290

Littenseradiel

Friesland

nee

Rewerd

291

Littenseradiel

Friesland

nee

Wommels

292

Littenseradiel

Friesland

nee

Wiel

293

Littenseradiel

Friesland

nee

Weidum

294

Littenseradiel

Friesland

nee

Jet

295

Littenseradiel

Friesland

nee

Easterwierum

296

Littenseradiel

Friesland

nee

Hoptille

297

Littenseradiel

Friesland

nee

Easterlittens

298

Littenseradiel

Friesland

nee

Jorwert

299

Littenseradiel

Friesland

nee

Bessens

300

Littenseradiel

Friesland

nee

Barkwerd

301

Littenseradiel

Friesland

nee

Westerend

302

Littenseradiel

Friesland

nee

Waaksens

303

Littenseradiel

Friesland

nee

Wjelsryp

304

Littenseradiel

Friesland

nee

Easterein

305

Littenseradiel

Friesland

nee

Wammert

306

Littenseradiel

Friesland

nee

Jellum

307

Littenseradiel

Friesland

nee

Makkum

308

Littenseradiel

Friesland

nee

Iens

309

Littenseradiel

Friesland

nee

Hns

310

Littenseradiel

Friesland

nee

Mantgum

311

Littenseradiel

Friesland

nee

Itens

312

Littenseradiel

Friesland

nee

Reahus

313

Lochem

Gelderland

nee

Groot Dochteren

314

Lochem

Gelderland

nee

Boschheurne

315

Lochem

Gelderland

nee

Armhoede

316

Lochem

Gelderland

nee

Gorssel

317

Lochem

Gelderland

nee

Epse

318

Lochem

Gelderland

nee

Klein Dochteren

319

Lochem

Gelderland

nee

Langen

320

Lochem

Gelderland

nee

Zwarte Veen

321

Lochem

Gelderland

nee

Laren

322

Lochem

Gelderland

nee

Almen

323

Lochem

Gelderland

nee

Eefde

324

Lochem

Gelderland

nee

Barchem

325

Lochem

Gelderland

nee

Quatre Bras

326

Lochem

Gelderland

nee

Zwiep

327

Lochem

Gelderland

nee

Kring van Dorth

328

Lochem

Gelderland

nee

Exel

329

Lochem

Gelderland

nee

Exel-Tol

330

Lochem

Gelderland

nee

Ampsen

331

Lochem

Gelderland

nee

Verwolde

332

Lochem

Gelderland

nee

Joppe

333

Lochem

Gelderland

nee

Nettelhorst

334

Lochem

Gelderland

ja

Lochem

335

Lochem

Gelderland

nee

Oolde

336

Lochem

Gelderland

nee

Harfsen

337

Loenen

Utrecht

nee

Vreeland

338

Loenen

Utrecht

nee

Loenersloot

339

Loenen

Utrecht

nee

Oud-Over

340

Loenen

Utrecht

nee

Mijnden

341

Loenen

Utrecht

nee

Nigtevecht

342

Loenen

Utrecht

nee

Slootdijk

343

Loenen

Utrecht

nee

Nieuwersluis

344

Loenen

Utrecht

nee

Nieuwerhoek

345

Loenen

Utrecht

nee

Loenen aan de Vecht

346

Loenen

Utrecht

ja

Loenen

347

Loon op Zand

Noord-Brabant

ja

Loon op Zand

348

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Loons Hoekje

349

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Hooge Zandschel

350

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Duiksehoef

351

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Moer, De

352

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Moleneind

353

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Kaatsheuvel

354

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Hoekje, 't

355

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Kraanven

356

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Land van Kleef

357

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Giersbergen

358

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Lage Zandschel

359

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Molenstraat

360

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Roerstelberg

361

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Rechtvaart

362

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Baan

363

Loon op Zand

Noord-Brabant

nee

Berndijk

364

Lopik

Utrecht

nee

Uitweg

365

Lopik

Utrecht

nee

Langerak

366

Lopik

Utrecht

nee

Benschop

367

Lopik

Utrecht

nee

Lopikerkapel

368

Lopik

Utrecht

nee

Cabauw

369

Lopik

Utrecht

ja

Lopik

370

Lopik

Utrecht

nee

Willige Langerak

371

Lopik

Utrecht

nee

Zevender (ged.)

372

Lopik

Utrecht

nee

Jaarsveld

373

Lopik

Utrecht

nee

Graaf

374

Lopik

Utrecht

nee

Polsbroekerdam

375

Lopik

Utrecht

nee

Polsbroek

376

Loppersum

Groningen

nee

Garsthuizen

377

Loppersum

Groningen

nee

Wirdum

378

Loppersum

Groningen

nee

Toornwerd

379

Loppersum

Groningen

nee

Wirdumerdraai

380

Loppersum

Groningen

nee

Zandt, 't

381

Loppersum

Groningen

nee

Enzelens

382

Loppersum

Groningen

nee

Zeerijp

383

Loppersum

Groningen

nee

Lutjewijtwerd

384

Loppersum

Groningen

nee

Zijldijk

385

Loppersum

Groningen

nee

Fraamklap

386

Loppersum

Groningen

nee

Garrelsweer

387

Loppersum

Groningen

nee

Stedum

388

Loppersum

Groningen

nee

Winneweer (ged.)

389

Loppersum

Groningen

nee

Hoeksmeer

390

Loppersum

Groningen

nee

Eenum

391

Loppersum

Groningen

nee

Oosterwijtwerd

392

Loppersum

Groningen

nee

Eekwerd

393

Loppersum

Groningen

nee

Leermens

394

Loppersum

Groningen

nee

Middelstum

395

Loppersum

Groningen

nee

Merum

396

Loppersum

Groningen

nee

Westeremden

397

Loppersum

Groningen

nee

Kolhol

398

Loppersum

Groningen

nee

Westerwijtwerd

399

Loppersum

Groningen

nee

Startenhuizen

400

Loppersum

Groningen

nee

Huizinge

401

Loppersum

Groningen

ja

Loppersum

402

Loppersum

Groningen

nee

Eekwerderdraai

403

Losser

Overijssel

nee

Zoeke, De

404

Losser

Overijssel

nee

Glane

405

Losser

Overijssel

ja

Losser

406

Losser

Overijssel

nee

Overdinkel

407

Losser

Overijssel

nee

Mekkelhorst

408

Losser

Overijssel

nee

Beuningen

409

Losser

Overijssel

nee

Lutte, De

Aantal rijen: 409 Aantal kolommen: 4