RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'H'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Haaksbergen

Overijssel

nee

Honesch

2

Haaksbergen

Overijssel

nee

Buurse

3

Haaksbergen

Overijssel

nee

Sint Isidorushoeve

4

Haaksbergen

Overijssel

nee

Eppenzolder

5

Haaksbergen

Overijssel

nee

Brammelo

6

Haaksbergen

Overijssel

ja

Haaksbergen

7

Haaksbergen

Overijssel

nee

Langelo

8

Haaren

Noord-Brabant

nee

Distelberg

9

Haaren

Noord-Brabant

nee

Hal

10

Haaren

Noord-Brabant

nee

Biezenmortel

11

Haaren

Noord-Brabant

nee

Laar

12

Haaren

Noord-Brabant

nee

Gijzel

13

Haaren

Noord-Brabant

nee

Belvert

14

Haaren

Noord-Brabant

nee

Raam

15

Haaren

Noord-Brabant

ja

Haaren

16

Haaren

Noord-Brabant

nee

Helvoirt

17

Haaren

Noord-Brabant

nee

Eind, 't

18

Haaren

Noord-Brabant

nee

Molenstraat

19

Haaren

Noord-Brabant

nee

Esch

20

Haarlem

Noord-Holland

nee

Kleef, Ter

21

Haarlem

Noord-Holland

nee

Spaarndam-West

22

Haarlem

Noord-Holland

nee

Zaanen, Te

23

Haarlem

Noord-Holland

nee

Sinnevelt

24

Haarlem

Noord-Holland

ja

Haarlem

25

Haarlem

Noord-Holland

nee

Schalkwijk

26

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Noord-Holland

nee

Ruigoord

27

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Noord-Holland

nee

Halfweg

28

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Noord-Holland

nee

Spaarndam

29

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Noord-Holland

nee

Haarlemmerliede

30

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Noord-Holland

ja

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

31

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Noord-Holland

nee

Houtrakpolder

32

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Noord-Holland

nee

Spaarnwoude

33

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Hoofddorp

34

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Rijsenhout

35

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Nieuwe Brug

36

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Kabel

37

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Leimuiderbrug

38

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Hoek, De

39

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Lijnden

40

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Lisserbroek

41

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Luchthaven Schiphol

42

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Oude Meer

43

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Buitenkaag

44

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Burgerveen

45

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Nieuw-Vennep

46

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Nieuwe Meer

47

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Boesingheliede

48

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Abbenes

49

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Badhoevedorp

50

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Beinsdorp

51

Haarlemmermeer

Noord-Holland

ja

Haarlemmermeer

52

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Rozenburg

53

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Aalsmeerderbrug

54

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Zwanenburg

55

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Vijfhuizen

56

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Weteringbrug

57

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Schiphol-Rijk

58

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Schiphol

59

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Cruquius

60

Haarlemmermeer

Noord-Holland

nee

Zwaanshoek

61

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Kruisstraat

62

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Stampersgat

63

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Nieuw Gastel

64

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Kuivezand

65

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Bosschenhoofd

66

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Seppe

67

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Hof, Achter het

68

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Gastelsveer

69

Halderberge

Noord-Brabant

ja

Halderberge

70

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Velletri

71

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Oudland

72

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Heul

73

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Schans

74

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Hoeven

75

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Oudenbosch

76

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Oud Gastel

77

Halderberge

Noord-Brabant

nee

Stoof

78

Hardenberg

Overijssel

nee

Holtheme

79

Hardenberg

Overijssel

nee

Kievitshaar

80

Hardenberg

Overijssel

nee

Holthone

81

Hardenberg

Overijssel

nee

Engeland

82

Hardenberg

Overijssel

ja

Hardenberg

83

Hardenberg

Overijssel

nee

Ebbenbroek

84

Hardenberg

Overijssel

nee

Heemse

85

Hardenberg

Overijssel

nee

Gramsbergen

86

Hardenberg

Overijssel

nee

Kloosterhaar

87

Hardenberg

Overijssel

nee

Hoogenweg

88

Hardenberg

Overijssel

nee

Heemserveen

89

Hardenberg

Overijssel

nee

Huizen, De

90

Hardenberg

Overijssel

nee

Haar, De

91

Hardenberg

Overijssel

nee

Diffelen

92

Hardenberg

Overijssel

nee

Westerhuis

93

Hardenberg

Overijssel

nee

Bergentheim

94

Hardenberg

Overijssel

nee

Benedenvaart

95

Hardenberg

Overijssel

nee

Belt, De

96

Hardenberg

Overijssel

nee

Schuinesloot

97

Hardenberg

Overijssel

nee

Sibculo

98

Hardenberg

Overijssel

nee

Slagharen

99

Hardenberg

Overijssel

nee

Balkbrug

100

Hardenberg

Overijssel

nee

Sponturfwijk

101

Hardenberg

Overijssel

nee

Baalder

102

Hardenberg

Overijssel

nee

Avereest

103

Hardenberg

Overijssel

nee

Anevelde

104

Hardenberg

Overijssel

nee

Anerveen

105

Hardenberg

Overijssel

nee

Ane

106

Hardenberg

Overijssel

nee

Velde, Den

107

Hardenberg

Overijssel

nee

Venebrugge

108

Hardenberg

Overijssel

nee

Achterveld, In het

109

Hardenberg

Overijssel

nee

Schans, De

110

Hardenberg

Overijssel

nee

Rollepaal

111

Hardenberg

Overijssel

nee

Brucht

112

Hardenberg

Overijssel

nee

Bruchterveld

113

Hardenberg

Overijssel

nee

Marienberg

114

Hardenberg

Overijssel

nee

Lutten

115

Hardenberg

Overijssel

nee

Collendoorn

116

Hardenberg

Overijssel

nee

Loozen

117

Hardenberg

Overijssel

nee

Dedemsvaart

118

Hardenberg

Overijssel

nee

Krim, De

119

Hardenberg

Overijssel

nee

Oud-Avereest

120

Hardenberg

Overijssel

nee

Oosterhuis

121

Hardenberg

Overijssel

nee

Rheezerveen

122

Hardenberg

Overijssel

nee

Pol, De

123

Hardenberg

Overijssel

nee

Radewijk

124

Hardenberg

Overijssel

nee

Reestlanden

125

Hardenberg

Overijssel

nee

Rheeze

126

Harderwijk

Gelderland

nee

Frankrijk

127

Harderwijk

Gelderland

nee

Hierden

128

Harderwijk

Gelderland

nee

Zuiderzeeland (ged.)

129

Harderwijk

Gelderland

ja

Harderwijk

130

Harderwijk

Gelderland

nee

Tonsel (ged.)

131

Harderwijk

Gelderland

nee

Duinen

132

Hardinxveld-Giessendam

Zuid-Holland

ja

Hardinxveld-Giessendam

133

Hardinxveld-Giessendam

Zuid-Holland

nee

Neder-Hardinxveld

134

Hardinxveld-Giessendam

Zuid-Holland

nee

Giessendam

135

Hardinxveld-Giessendam

Zuid-Holland

nee

Boven-Hardinxveld

136

Haren

Groningen

nee

Onnen

137

Haren

Groningen

nee

Oosterhaar

138

Haren

Groningen

nee

Voorveld

139

Haren

Groningen

nee

Vogelzang

140

Haren

Groningen

nee

Essen

141

Haren

Groningen

nee

Dilcht

142

Haren

Groningen

ja

Haren

143

Haren

Groningen

nee

Harenermolen

144

Haren

Groningen

nee

Paterswolde (ged.)

145

Haren

Groningen

nee

Tuindorp Onnen

146

Haren

Groningen

nee

Hoornsedijk

147

Haren

Groningen

nee

Hemmen

148

Haren

Groningen

nee

Noordlaren

149

Haren

Groningen

nee

Felland

150

Haren

Groningen

nee

Lutsborg

151

Haren

Groningen

nee

Glimmen

152

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Rijp

153

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Tuitjenhorn

154

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Dirkshorn

155

Harenkarspel

Noord-Holland

ja

Harenkarspel

156

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Valkkoog

157

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Kalverdijk

158

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Kerkbuurt

159

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Krabbendam

160

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Groenveld

161

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Waarland

162

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Sint Maarten

163

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Eenigenburg

164

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Stroet

165

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Schoorldam (ged.)

166

Harenkarspel

Noord-Holland

nee

Warmenhuizen

167

Harlingen

Friesland

nee

Almenum

168

Harlingen

Friesland

nee

Midlum

169

Harlingen

Friesland

ja

Harlingen

170

Harlingen

Friesland

nee

Wijnaldum

171

Hattem

Gelderland

ja

Hattem

172

Hattem

Gelderland

nee

Zandkamp

173

Hattem

Gelderland

nee

Beterwonen

174

Hattem

Gelderland

nee

Hoenwaard

175

Hattem

Gelderland

nee

Hogenkamp

176

Heemskerk

Noord-Holland

nee

Assumburg

177

Heemskerk

Noord-Holland

nee

Heemskerkerduin

178

Heemskerk

Noord-Holland

ja

Heemskerk

179

Heemskerk

Noord-Holland

nee

Waterakkers

180

Heemskerk

Noord-Holland

nee

Oosterwijk-Zuidbroek

181

Heemskerk

Noord-Holland

nee

Commandeurs

182

Heemstede

Noord-Holland

ja

Heemstede

183

Heemstede

Noord-Holland

nee

Glip, De

184

Heerde

Gelderland

nee

Markluiden

185

Heerde

Gelderland

nee

Hoorn

186

Heerde

Gelderland

nee

Horsthoek

187

Heerde

Gelderland

nee

Vorchten

188

Heerde

Gelderland

ja

Heerde

189

Heerde

Gelderland

nee

Wapenveld

190

Heerde

Gelderland

nee

Berghuizen

191

Heerde

Gelderland

nee

Veessen

192

Heerenveen

Friesland

nee

Nieuwehorne

193

Heerenveen

Friesland

nee

Katlijk

194

Heerenveen

Friesland

nee

Oudeschoot

195

Heerenveen

Friesland

nee

Oudehorne

196

Heerenveen

Friesland

nee

Oude Hornercompagnie

197

Heerenveen

Friesland

nee

Jubbega-Schurega

198

Heerenveen

Friesland

nee

Mildam

199

Heerenveen

Friesland

nee

Jubbega

200

Heerenveen

Friesland

nee

Nieuweschoot

201

Heerenveen

Friesland

nee

Knipe, De

202

Heerenveen

Friesland

nee

Nieuwe Brug

203

Heerenveen

Friesland

nee

Bontebok

204

Heerenveen

Friesland

nee

Hoornsterzwaag

205

Heerenveen

Friesland

nee

Oranjewoud

206

Heerenveen

Friesland

nee

Luinjeberd

207

Heerenveen

Friesland

nee

Terband

208

Heerenveen

Friesland

nee

Tjalleberd

209

Heerenveen

Friesland

ja

Heerenveen

210

Heerenveen

Friesland

nee

Gersloot

211

Heerhugowaard

Noord-Holland

ja

Heerhugowaard

212

Heerhugowaard

Noord-Holland

nee

Noord, De

213

Heerhugowaard

Noord-Holland

nee

Draai

214

Heerhugowaard

Noord-Holland

nee

Veenhuizen

215

Heerhugowaard

Noord-Holland

nee

Broekhorn

216

Heerhugowaard

Noord-Holland

nee

Frik

217

Heerhugowaard

Noord-Holland

nee

Kruis, 't

218

Heerlen

Limburg

nee

Hoensbroek

219

Heerlen

Limburg

nee

Nieuw-Lotbroek

220

Heerlen

Limburg

nee

Rennemig

221

Heerlen

Limburg

nee

Leenhof (ged.)

222

Heerlen

Limburg

nee

Husken

223

Heerlen

Limburg

nee

Valkenhuizen

224

Heerlen

Limburg

nee

Treebeek (ged.)

225

Heerlen

Limburg

nee

Passart

226

Heerlen

Limburg

nee

Heerlerheide

227

Heerlen

Limburg

nee

Vrusschemig

228

Heerlen

Limburg

nee

Vrank

229

Heerlen

Limburg

nee

Esschen, Ten (ged.)

230

Heerlen

Limburg

nee

Dem

231

Heerlen

Limburg

nee

Vaesrade (ged.)

232

Heerlen

Limburg

nee

Overbroek

233

Heerlen

Limburg

nee

Palemig

234

Heerlen

Limburg

ja

Heerlen

235

Heerlen

Limburg

nee

Heerlerbaan

236

Heerlen

Limburg

nee

Terworm

237

Heerlen

Limburg

nee

Heksenberg

238

Heerlen

Limburg

nee

Welten

239

Heerlen

Limburg

nee

Einde

240

Heerlen

Limburg

nee

Schurenberg

241

Heerlen

Limburg

nee

Molenberg

242

Heerlen

Limburg

nee

Beitel

243

Heerlen

Limburg

nee

Maria Gewanden

244

Heerlen

Limburg

nee

Mariarade

245

Heerlen

Limburg

nee

Beersdal

246

Heerlen

Limburg

nee

Musschemig

247

Heerlen

Limburg

nee

Caumer

248

Heerlen

Limburg

nee

Schrieversheide

249

Heerlen

Limburg

nee

Meezenbroek

250

Heerlen

Limburg

nee

Benzenrade

251

Heerlen

Limburg

nee

Terschuren

252

Heerlen

Limburg

nee

Imstenrade

253

Heerlen

Limburg

nee

Locht (ged.)

254

Heerlen

Limburg

nee

Bautsch

255

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Kreijl

256

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Kruis

257

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Sterksel

258

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Euvelwegen

259

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Leende

260

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Bruggerhuizen

261

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Ven

262

Heeze-Leende

Noord-Brabant

ja

Heeze-Leende

263

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Oudenmolen

264

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Zevenhuizen

265

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Heeze

266

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Rul

267

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Boschhoven

268

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Oosterik

269

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Groote Heide, Op de

270

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Strabrecht

271

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Ginderover

272

Heeze-Leende

Noord-Brabant

nee

Leenderstrijp

273

Heiloo

Noord-Holland

nee

Bollendorp

274

Heiloo

Noord-Holland

ja

Heiloo

275

Hellendoorn

Overijssel

nee

Daarlerveen

276

Hellendoorn

Overijssel

nee

Daarle

277

Hellendoorn

Overijssel

nee

Marle

278

Hellendoorn

Overijssel

nee

Nijverdal

279

Hellendoorn

Overijssel

nee

Noetsele

280

Hellendoorn

Overijssel

nee

Hulsen

281

Hellendoorn

Overijssel

nee

Eelen

282

Hellendoorn

Overijssel

nee

Haarle

283

Hellendoorn

Overijssel

nee

Hankate

284

Hellendoorn

Overijssel

nee

Daarlerveld

285

Hellendoorn

Overijssel

nee

Schuilenburg

286

Hellendoorn

Overijssel

nee

Egede

287

Hellendoorn

Overijssel

ja

Hellendoorn

288

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

nee

Nieuw-Helvoet

289

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

ja

Hellevoetsluis

290

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

nee

Nieuwenhoorn

291

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

nee

Westdijk

292

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

nee

IJzerenbrug

293

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

nee

Oostdijk

294

Helmond

Noord-Brabant

nee

Brandevoort

295

Helmond

Noord-Brabant

nee

Warande

296

Helmond

Noord-Brabant

nee

Brouwhuis

297

Helmond

Noord-Brabant

nee

Duizeldonk, De

298

Helmond

Noord-Brabant

nee

Stiphout

299

Helmond

Noord-Brabant

nee

Mierlo-Hout

300

Helmond

Noord-Brabant

nee

Broek, Het

301

Helmond

Noord-Brabant

nee

Beisterveld

302

Helmond

Noord-Brabant

ja

Helmond

303

Helmond

Noord-Brabant

nee

Binderven

304

Helmond

Noord-Brabant

nee

Rijpelberg

305

Helmond

Noord-Brabant

nee

Dierdonk

306

Hendrik-Ido-Ambacht

Zuid-Holland

ja

Hendrik-Ido-Ambacht

307

Hengelo

Overijssel

nee

Beckum

308

Hengelo

Overijssel

ja

Hengelo

309

Hengelo

Overijssel

nee

Twekkelo (ged.)

310

Hengelo

Overijssel

nee

Oele

311

Hengelo

Overijssel

nee

Driene

312

het Bildt

Friesland

nee

St.-Jacobiparochie

313

het Bildt

Friesland

nee

Minnertsga

314

het Bildt

Friesland

nee

Zwarte Haan

315

het Bildt

Friesland

nee

Nieuwe Bildtzijl

316

het Bildt

Friesland

nee

St.-Annaparochie

317

het Bildt

Friesland

nee

Nieuwe Bildtdijk

318

het Bildt

Friesland

nee

Westhoek

319

het Bildt

Friesland

ja

Bildt, het

320

het Bildt

Friesland

nee

Nij Altoenae

321

het Bildt

Friesland

nee

Oude Bildtzijl

322

het Bildt

Friesland

nee

Oude Bildtdijk

323

het Bildt

Friesland

nee

Vrouwenparochie

324

Heumen

Gelderland

nee

Malden

325

Heumen

Gelderland

nee

Overasselt

326

Heumen

Gelderland

ja

Heumen

327

Heumen

Gelderland

nee

Molenhoek (ged.)

328

Heumen

Gelderland

nee

Worsum

329

Heumen

Gelderland

nee

Heide

330

Heumen

Gelderland

nee

Kluis

331

Heumen

Gelderland

nee

Valenberg

332

Heumen

Gelderland

nee

Nederasselt

333

Heumen

Gelderland

nee

Schoonenburg

334

Heusden

Noord-Brabant

nee

Heesbeen

335

Heusden

Noord-Brabant

nee

Wolfshoek

336

Heusden

Noord-Brabant

nee

Hedikhuizen

337

Heusden

Noord-Brabant

nee

Sempke

338

Heusden

Noord-Brabant

nee

Vliedberg

339

Heusden

Noord-Brabant

nee

Drunen

340

Heusden

Noord-Brabant

nee

Nieuwkuijk

341

Heusden

Noord-Brabant

nee

Vlijmen

342

Heusden

Noord-Brabant

nee

Oudheusden

343

Heusden

Noord-Brabant

nee

Voordijk

344

Heusden

Noord-Brabant

ja

Heusden

345

Heusden

Noord-Brabant

nee

Doeveren

346

Heusden

Noord-Brabant

nee

Elshout

347

Heusden

Noord-Brabant

nee

Haarsteeg

348

Heusden

Noord-Brabant

nee

Herpt

349

Hillegom

Zuid-Holland

nee

Ceres

350

Hillegom

Zuid-Holland

ja

Hillegom

351

Hillegom

Zuid-Holland

nee

Oosteinde

352

Hillegom

Zuid-Holland

nee

Arnoud

353

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Dun

354

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Beerten

355

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Hoogeind

356

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Haghorst

357

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Esbeek

358

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Groenstraat

359

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Driehuizen

360

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Slibbroek

361

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Westerwijk

362

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Baarschot

363

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Houtakker

364

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Biest

365

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

ja

Hilvarenbeek

366

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Gorp

367

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Breehees

368

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Diessen

369

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Kleine Voort

370

Hilvarenbeek

Noord-Brabant

nee

Groot Loo

371

Hilversum

Noord-Holland

nee

Kerkelanden

372

Hilversum

Noord-Holland

ja

Hilversum

373

Hilversum

Noord-Holland

nee

Hoorneboeg

374

Hilversum

Noord-Holland

nee

Loosdrechtse Bos

375

Hilversum

Noord-Holland

nee

Egelshoek

376

Hilversum

Noord-Holland

nee

Trompenberg

377

Hilversum

Noord-Holland

nee

Corversbos

378

Hilversum

Noord-Holland

nee

Hilversumse Meent

379

Hof van Twente

Overijssel

nee

Goor

380

Hof van Twente

Overijssel

nee

Azelo

381

Hof van Twente

Overijssel

nee

Diepenheim

382

Hof van Twente

Overijssel

nee

Stad Delden

383

Hof van Twente

Overijssel

nee

Herike

384

Hof van Twente

Overijssel

nee

Markelo

385

Hof van Twente

Overijssel

nee

Markelerbroek

386

Hof van Twente

Overijssel

nee

Zeldam

387

Hof van Twente

Overijssel

nee

Markvelde

388

Hof van Twente

Overijssel

nee

Stokkum

389

Hof van Twente

Overijssel

nee

Hengevelde

390

Hof van Twente

Overijssel

nee

Elsenerbroek

391

Hof van Twente

Overijssel

nee

Vossebrink

392

Hof van Twente

Overijssel

ja

Hof van Twente

393

Hof van Twente

Overijssel

nee

Bentelo

394

Hof van Twente

Overijssel

nee

Ambt Delden

395

Hof van Twente

Overijssel

nee

Deldenerbroek

396

Hof van Twente

Overijssel

nee

Delden

397

Hof van Twente

Overijssel

nee

Elsen

398

Hof van Twente

Overijssel

nee

Kerspel-Goor

399

Hof van Twente

Overijssel

nee

Wegdam

400

Hof van Twente

Overijssel

nee

Deldeneresch

401

Hoogeveen

Drenthe

nee

Elim

402

Hoogeveen

Drenthe

nee

Stuifzand

403

Hoogeveen

Drenthe

nee

Tiendeveen

404

Hoogeveen

Drenthe

nee

Hollandscheveld

405

Hoogeveen

Drenthe

ja

Hoogeveen

406

Hoogeveen

Drenthe

nee

Alteveer

407

Hoogeveen

Drenthe

nee

Fluitenberg

408

Hoogeveen

Drenthe

nee

Nieuweroord

409

Hoogeveen

Drenthe

nee

Noordscheschut

410

Hoogeveen

Drenthe

nee

Moscou

411

Hoogeveen

Drenthe

nee

Nijstad

412

Hoogeveen

Drenthe

nee

Nieuwlande

413

Hoogeveen

Drenthe

nee

Krakeel

414

Hoogeveen

Drenthe

nee

Achterom

415

Hoogeveen

Drenthe

nee

Zuideropgaande

416

Hoogeveen

Drenthe

nee

Pesse

417

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Waterhuizen

418

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Westerbroek

419

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Kropswolde

420

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Wolfsbarge

421

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Nieuwe Compagnie

422

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Lula

423

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Achterdiep

424

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Martenshoek

425

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Meerwijck

426

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Foxholsterbosch

427

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Kleinemeer

428

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

ja

Hoogezand-Sappemeer

429

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Sappemeer

430

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Vossenburg

431

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Borgweg (ged.)

432

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Hoogezand

433

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Kalkwijk

434

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Jagerswijk

435

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Foxhol

436

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Kielwindeweer

437

Hoogezand-Sappemeer

Groningen

nee

Foxham

438

Hoorn

Noord-Holland

ja

Hoorn

439

Hoorn

Noord-Holland

nee

Blokker

440

Hoorn

Noord-Holland

nee

Bangert

441

Hoorn

Noord-Holland

nee

Zwaag

442

Hoorn

Noord-Holland

nee

Westerblokker

443

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Voorste Hees

444

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Zeelberg

445

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Heide, De

446

Horst aan de Maas

Limburg

nee

America

447

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Tienray

448

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Genenberg

449

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Grubbenvorst

450

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Tongerlo

451

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Evertsoord

452

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Ulfterhoek

453

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Hees, De

454

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Osterbos

455

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Griendtsveen

456

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Hegelsom

457

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Achterste Hees

458

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Aast

459

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Gun

460

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Wielder

461

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Vorst, De

462

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Zwaanenheike

463

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Oostenrijk

464

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Schadijk

465

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Californie

466

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Rooskenskant

467

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Horst

468

Horst aan de Maas

Limburg

ja

Horst aan de Maas

469

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Lovendaal

470

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Kronenberg

471

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Raaieind

472

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Lottum

473

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Legert

474

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Broek

475

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Broekhuizenvorst

476

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Keuter

477

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Broekeind

478

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Ooijen

479

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Broekhuizen

480

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Nachtegaal

481

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Sevenum

482

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Broek, Den

483

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Middelijk

484

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Meterik

485

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Swolgen

486

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Eikelenbosch

487

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Melderslo

488

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Houthuizen

489

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Steeg

490

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Belsberg

491

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Megelsum

492

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Stokt

493

Horst aan de Maas

Limburg

nee

Meerlo

494

Houten

Utrecht

nee

Oud-Wulven

495

Houten

Utrecht

nee

Lobben, De

496

Houten

Utrecht

nee

Waal, 't

497

Houten

Utrecht

nee

Weerwolf, De

498

Houten

Utrecht

ja

Houten

499

Houten

Utrecht

nee

Schalkwijk

500

Houten

Utrecht

nee

Tull en 't Waal

501

Houten

Utrecht

nee

Oord, Den

502

Houten

Utrecht

nee

Goy, 't

503

Huizen

Noord-Holland

ja

Huizen

504

Hulst

Zeeland

nee

Kuitaart

505

Hulst

Zeeland

nee

Emmadorp

506

Hulst

Zeeland

nee

Kruisdorp

507

Hulst

Zeeland

nee

Molenhoek

508

Hulst

Zeeland

nee

Lamswaarde

509

Hulst

Zeeland

nee

Nieuw-Namen

510

Hulst

Zeeland

nee

Absdale

511

Hulst

Zeeland

nee

Luntershoek

512

Hulst

Zeeland

nee

Clinge

513

Hulst

Zeeland

nee

Zandberg

514

Hulst

Zeeland

nee

Absdalepolder

515

Hulst

Zeeland

nee

Zeedorp

516

Hulst

Zeeland

nee

Noordstraat

517

Hulst

Zeeland

nee

Graauw

518

Hulst

Zeeland

nee

Vogelfort

519

Hulst

Zeeland

nee

Tasdijk

520

Hulst

Zeeland

nee

Schapershoek

521

Hulst

Zeeland

nee

Drie Hoefijzers

522

Hulst

Zeeland

nee

Schuddebeurs

523

Hulst

Zeeland

nee

Hontenisse

524

Hulst

Zeeland

nee

Hole, Ter

525

Hulst

Zeeland

nee

Tragel

526

Hulst

Zeeland

nee

Sluis

527

Hulst

Zeeland

nee

Baalhoek

528

Hulst

Zeeland

nee

Heikant

529

Hulst

Zeeland

nee

Roverberg

530

Hulst

Zeeland

nee

Rapenburg (Stoppeldijk)

531

Hulst

Zeeland

ja

Hulst

532

Hulst

Zeeland

nee

Kloosterzande

533

Hulst

Zeeland

nee

Ossenisse

534

Hulst

Zeeland

nee

Walsoorden

535

Hulst

Zeeland

nee

Sint Jansteen

536

Hulst

Zeeland

nee

Kapellebrug

537

Hulst

Zeeland

nee

Kampen

538

Hulst

Zeeland

nee

Paal

539

Hulst

Zeeland

nee

Jagertje, 't

540

Hulst

Zeeland

nee

Pauluspolder

541

Hulst

Zeeland

nee

Vogelwaarde

542

Hulst

Zeeland

nee

Hengstdijk

Aantal rijen: 542 Aantal kolommen: 4