RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'G'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Harich

2

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Nieuw Amerika

3

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Nijemirdum

4

Gaasterlan-Sleat

Friesland

ja

Gaasterlan-Sleat

5

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Oudega

6

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Sondel

7

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Sloten

8

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Oudemirdum

9

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Ruigahuizen

10

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Rijs

11

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Bels, De

12

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Bargebek

13

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Wijckel

14

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Elahuizen

15

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Kolderwolde

16

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Westerend Harich

17

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Bakhuizen

18

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Balk

19

Gaasterlan-Sleat

Friesland

nee

Mirns

20

Geertruidenberg

Noord-Brabant

nee

Laan, De

21

Geertruidenberg

Noord-Brabant

nee

Raamsdonk

22

Geertruidenberg

Noord-Brabant

ja

Geertruidenberg

23

Geertruidenberg

Noord-Brabant

nee

Raamsdonksveer

24

Geertruidenberg

Noord-Brabant

nee

Dombosch

25

Geertruidenberg

Noord-Brabant

nee

Statendam

26

Geertruidenberg

Noord-Brabant

nee

Hooipolder

27

Geldermalsen

Gelderland

nee

Meteren

28

Geldermalsen

Gelderland

nee

Laageinde

29

Geldermalsen

Gelderland

nee

Buurmalsen

30

Geldermalsen

Gelderland

nee

Deil

31

Geldermalsen

Gelderland

nee

Enspijk

32

Geldermalsen

Gelderland

nee

Beesd

33

Geldermalsen

Gelderland

nee

Tricht

34

Geldermalsen

Gelderland

ja

Geldermalsen

35

Geldermalsen

Gelderland

nee

Rumpt

36

Geldermalsen

Gelderland

nee

Gellicum

37

Geldermalsen

Gelderland

nee

Acquoy

38

Geldermalsen

Gelderland

nee

Rhenoy

39

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Hout

40

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Diepenbroek

41

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Broek

42

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Goor, Het

43

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Coevering

44

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Mierlo

45

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Gijzenrooi

46

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Loeswijk

47

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Braakhuizen

48

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Geldrop

49

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Bekelaar

50

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Genoenhuis

51

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

nee

Overakker

52

Geldrop-Mierlo

Noord-Brabant

ja

Geldrop-Mierlo

53

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Hoogen-Aarle

54

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Groeskuilen

55

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Milschot

56

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Locht, De

57

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

ja

Gemert-Bakel

58

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Geneneind

59

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Esp

60

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Groote Peel

61

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Handel

62

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Gemert

63

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Hilakker

64

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Hoeven

65

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Esdonk

66

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Ren

67

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Overschot

68

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Ravensgat

69

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Bakel

70

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Rips

71

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Boekend

72

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Verreheide

73

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Stippelberg

74

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Tereyken

75

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Bakelsebrug

76

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Bankert

77

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Wolfsbosch

78

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Nuijeneind

79

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Elsendorp

80

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Mathijseind

81

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Milheeze

82

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Zand

83

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Doonheide

84

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Dompt

85

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Mortel

86

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Diepekuilen

87

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Nederheide

88

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Neerstraat

89

Gemert-Bakel

Noord-Brabant

nee

Benthem

90

Gennep

Limburg

nee

Heijen

91

Gennep

Limburg

nee

Ven - Zelderheide

92

Gennep

Limburg

nee

Hekkens

93

Gennep

Limburg

nee

Looierheide

94

Gennep

Limburg

nee

Ottersum

95

Gennep

Limburg

nee

Milsbeek

96

Gennep

Limburg

nee

Zelder

97

Gennep

Limburg

nee

Aaldonk

98

Gennep

Limburg

nee

Diekendaal

99

Gennep

Limburg

nee

Dam

100

Gennep

Limburg

ja

Gennep

101

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Rietveld

102

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Schelluinen

103

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Lage Giessen

104

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Giessenburg

105

Giessenlanden

Zuid-Holland

ja

Giessenlanden

106

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Hoge Giessen

107

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Hoogblokland

108

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Peursum

109

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Overslingeland

110

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Hoornaar

111

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Noordeloos

112

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Minkeloos

113

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Giessen-Oudekerk

114

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Muisbroek

115

Giessenlanden

Zuid-Holland

nee

Arkel

116

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

ja

Gilze en Rijen

117

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Hulten

118

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Rijen

119

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Bolberg

120

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Nerhoven

121

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Weilenseind

122

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Gilze

123

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Laareind

124

Gilze en Rijen

Noord-Brabant

nee

Molenschot

125

Goedereede

Zuid-Holland

nee

Oostdijk

126

Goedereede

Zuid-Holland

nee

Ouddorp

127

Goedereede

Zuid-Holland

nee

Stellendam

128

Goedereede

Zuid-Holland

ja

Goedereede

129

Goes

Zeeland

nee

Wolphaartsdijk

130

Goes

Zeeland

ja

Goes

131

Goes

Zeeland

nee

Abbekinderen

132

Goes

Zeeland

nee

Wilhelminadorp

133

Goes

Zeeland

nee

Blauwewijk

134

Goes

Zeeland

nee

Kattendijke

135

Goes

Zeeland

nee

Kloetinge

136

Goes

Zeeland

nee

Eindewege (ged.)

137

Goes

Zeeland

nee

Heer-Arendskerke, 's-

138

Goes

Zeeland

nee

Heer-Hendrikskinderen, 's-

139

Goes

Zeeland

nee

Oud-Sabbinge

140

Goirle

Noord-Brabant

nee

Zandeind

141

Goirle

Noord-Brabant

nee

Nieuwkerk

142

Goirle

Noord-Brabant

ja

Goirle

143

Goirle

Noord-Brabant

nee

Abcoven

144

Goirle

Noord-Brabant

nee

Bakertand

145

Goirle

Noord-Brabant

nee

Vijfhuizen

146

Goirle

Noord-Brabant

nee

Hellen, De

147

Goirle

Noord-Brabant

nee

Grobbendonck

148

Goirle

Noord-Brabant

nee

Riel

149

Goirle

Noord-Brabant

nee

Boschkens

150

Goirle

Noord-Brabant

nee

Brem

151

Goirle

Noord-Brabant

nee

Brakel

152

Goirle

Noord-Brabant

nee

Ven, Het

153

Goirle

Noord-Brabant

nee

Hoogeind

154

Gorinchem

Zuid-Holland

nee

Lingewijk

155

Gorinchem

Zuid-Holland

nee

Dalem

156

Gorinchem

Zuid-Holland

nee

Laag-Dalem

157

Gorinchem

Zuid-Holland

ja

Gorinchem

158

Gorinchem

Zuid-Holland

nee

Groote Haar

159

Gouda

Zuid-Holland

nee

Ouwe Gouwe

160

Gouda

Zuid-Holland

nee

Bloemendaal

161

Gouda

Zuid-Holland

nee

Oostpolder

162

Gouda

Zuid-Holland

nee

Stolwijkersluis (ged.)

163

Gouda

Zuid-Holland

nee

Willens

164

Gouda

Zuid-Holland

ja

Gouda

165

Gouda

Zuid-Holland

nee

Kort-Haarlem

166

Gouda

Zuid-Holland

nee

Korte Akkeren

167

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Donk, De

168

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Gijbeland

169

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Bleskensgraaf

170

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Wijngaarden

171

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Hofwegen

172

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Brandwijk

173

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Goudriaan

174

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Oud-Alblas

175

Graafstroom

Zuid-Holland

ja

Graafstroom

176

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Ottoland

177

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Laag-Blokland

178

Graafstroom

Zuid-Holland

nee

Molenaarsgraaf

179

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

Noordeinde

180

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

Starnmeer

181

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

Rijp, De

182

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

Oost-Graftdijk

183

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

Graftdijk

184

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

Markenbinnen

185

Graft-De Rijp

Noord-Holland

ja

Graft-De Rijp

186

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

Graft

187

Graft-De Rijp

Noord-Holland

nee

West-Graftdijk

188

Grave

Noord-Brabant

nee

Gassel

189

Grave

Noord-Brabant

nee

Bolt, De

190

Grave

Noord-Brabant

nee

Escharen

191

Grave

Noord-Brabant

nee

Velp

192

Grave

Noord-Brabant

nee

Zaalheuvel

193

Grave

Noord-Brabant

ja

Grave

194

Groesbeek

Gelderland

nee

Dekkerwald

195

Groesbeek

Gelderland

nee

Horst

196

Groesbeek

Gelderland

nee

Heilig Landstichting

197

Groesbeek

Gelderland

nee

Bruuk

198

Groesbeek

Gelderland

ja

Groesbeek

199

Groesbeek

Gelderland

nee

Berg en Dal (ged.)

200

Groesbeek

Gelderland

nee

Stekkenberg

201

Groningen

Groningen

nee

Hoogte, De

202

Groningen

Groningen

nee

Euvelgunne

203

Groningen

Groningen

nee

Hoogkerk

204

Groningen

Groningen

nee

Bovenstreek

205

Groningen

Groningen

nee

Ruischerbrug

206

Groningen

Groningen

nee

Roodehaan

207

Groningen

Groningen

nee

Selwerd

208

Groningen

Groningen

nee

Vierverlaten

209

Groningen

Groningen

nee

Harssens

210

Groningen

Groningen

nee

Peizerweg

211

Groningen

Groningen

nee

Oude Roodehaan

212

Groningen

Groningen

nee

Middelbert

213

Groningen

Groningen

nee

Oosterhoogebrug

214

Groningen

Groningen

nee

Olgerbuurt

215

Groningen

Groningen

nee

Engelbert

216

Groningen

Groningen

nee

Korrewegwijk

217

Groningen

Groningen

ja

Groningen

218

Groningen

Groningen

nee

Leegkerk

219

Groningen

Groningen

nee

Noorddijk

220

Groningen

Groningen

nee

Dorkwerd

221

Groningen

Groningen

nee

Noorderhoogebrug

222

Grootegast

Groningen

nee

Eibersburen

223

Grootegast

Groningen

nee

Faan

224

Grootegast

Groningen

nee

Wieren

225

Grootegast

Groningen

nee

Jouwer, De

226

Grootegast

Groningen

nee

Dorp

227

Grootegast

Groningen

nee

Kuzemerbalk

228

Grootegast

Groningen

ja

Grootegast

229

Grootegast

Groningen

nee

Sebaldeburen

230

Grootegast

Groningen

nee

Oldekerk

231

Grootegast

Groningen

nee

Westerzand

232

Grootegast

Groningen

nee

Buikstede

233

Grootegast

Groningen

nee

Kuzemer

234

Grootegast

Groningen

nee

Niekerk

235

Grootegast

Groningen

nee

Opende

236

Grootegast

Groningen

nee

Peebos

237

Grootegast

Groningen

nee

Doezum

238

Grootegast

Groningen

nee

Lutjegast

239

Grootegast

Groningen

nee

Oosterzand

240

Grootegast

Groningen

nee

Kornhorn

241

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Trintelen

242

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Beutenaken

243

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Eperheide

244

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Terziet

245

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Gulpen

246

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Berghoven

247

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Beertsenhoven

248

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Epen

249

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Wittem

250

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Elkenrade

251

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Mechelen

252

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Wijlre

253

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Hurpesch

254

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Waterop

255

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Wahlwiller

256

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Stokhem

257

Gulpen-Wittem

Limburg

ja

Gulpen-Wittem

258

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Billinghuizen

259

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Dal

260

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Cartils

261

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Reijmerstok

262

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Eyserheide

263

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Ingber

264

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Pesaken

265

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Hut, De

266

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Partij Wittem

267

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Eys

268

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Overeys

269

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Crapoel

270

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Elzet

271

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Hofke

272

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Hilleshagen

273

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Bommerig

274

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Kuttingen

275

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Bissen

276

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Heijenrade

277

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Piepert

278

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Slenaken

279

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Sinselbeek

280

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Schweiberg

281

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Schilberg (ged.)

282

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Heijenrath

283

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Etenaken

284

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Nijswiller

285

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Landsrade

286

Gulpen-Wittem

Limburg

nee

Euverem

Aantal rijen: 286 Aantal kolommen: 4