RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'E'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Echt-Susteren

Limburg

nee

Aasterberg

2

Echt-Susteren

Limburg

nee

Peij

3

Echt-Susteren

Limburg

nee

Millen

4

Echt-Susteren

Limburg

nee

Susteren

5

Echt-Susteren

Limburg

nee

Oud-Roosteren

6

Echt-Susteren

Limburg

nee

Schilberg

7

Echt-Susteren

Limburg

nee

Dieteren

8

Echt-Susteren

Limburg

nee

Diergaarde

9

Echt-Susteren

Limburg

nee

Gebroek

10

Echt-Susteren

Limburg

nee

Sint Joost

11

Echt-Susteren

Limburg

nee

Slek

12

Echt-Susteren

Limburg

nee

Nieuwstadt

13

Echt-Susteren

Limburg

nee

Spaansch-Huisken

14

Echt-Susteren

Limburg

nee

Oevereind

15

Echt-Susteren

Limburg

nee

Berkelaar

16

Echt-Susteren

Limburg

nee

Mariahoop

17

Echt-Susteren

Limburg

nee

Visserweert

18

Echt-Susteren

Limburg

nee

Echterbosch

19

Echt-Susteren

Limburg

nee

Kokkelert

20

Echt-Susteren

Limburg

nee

Koningsbosch

21

Echt-Susteren

Limburg

nee

Annendaal

22

Echt-Susteren

Limburg

nee

Echt

23

Echt-Susteren

Limburg

ja

Echt-Susteren

24

Echt-Susteren

Limburg

nee

Baakhoven

25

Echt-Susteren

Limburg

nee

Hingen

26

Echt-Susteren

Limburg

nee

Heide

27

Echt-Susteren

Limburg

nee

Roosteren

28

Echt-Susteren

Limburg

nee

Putbroek

29

Echt-Susteren

Limburg

nee

Ophoven

30

Edam-Volendam

Noord-Holland

nee

Edam

31

Edam-Volendam

Noord-Holland

ja

Edam-Volendam

32

Edam-Volendam

Noord-Holland

nee

Katham

33

Edam-Volendam

Noord-Holland

nee

Volendam

34

Ede

Gelderland

nee

Otterlo

35

Ede

Gelderland

nee

Ederveen

36

Ede

Gelderland

nee

Mossel

37

Ede

Gelderland

nee

Kraats, De

38

Ede

Gelderland

nee

Manen

39

Ede

Gelderland

nee

Lunteren

40

Ede

Gelderland

nee

Klomp, De

41

Ede

Gelderland

nee

Hoenderloo (ged.)

42

Ede

Gelderland

nee

Harskamp

43

Ede

Gelderland

nee

Meulunteren-De Valk

44

Ede

Gelderland

nee

Ginkel, De

45

Ede

Gelderland

nee

Nederwoud

46

Ede

Gelderland

nee

Nergena

47

Ede

Gelderland

nee

Gelders-Veenendaal

48

Ede

Gelderland

nee

Oud-Reemst

49

Ede

Gelderland

nee

Nieuw-Reemst

50

Ede

Gelderland

nee

Eschoten

51

Ede

Gelderland

ja

Ede

52

Ede

Gelderland

nee

Deelen (ged.)

53

Ede

Gelderland

nee

Doesburg

54

Ede

Gelderland

nee

Wekerom

55

Ede

Gelderland

nee

Benedeneind

56

Ede

Gelderland

nee

Westeneng

57

Ede

Gelderland

nee

Veldhuizen

58

Ede

Gelderland

nee

Bennekom

59

Ede

Gelderland

nee

Driesprong

60

Eemnes

Utrecht

ja

Eemnes

61

Eemsmond

Groningen

nee

Usquert

62

Eemsmond

Groningen

nee

Hefswal

63

Eemsmond

Groningen

nee

Uithuizen

64

Eemsmond

Groningen

nee

Uithuizermeeden

65

Eemsmond

Groningen

nee

Bethlehem

66

Eemsmond

Groningen

nee

Breede

67

Eemsmond

Groningen

nee

Wadwerd

68

Eemsmond

Groningen

nee

Warffum

69

Eemsmond

Groningen

nee

Helwerd

70

Eemsmond

Groningen

nee

Zandeweer

71

Eemsmond

Groningen

nee

Kantens

72

Eemsmond

Groningen

nee

Westervalge

73

Eemsmond

Groningen

nee

Hooilandseweg

74

Eemsmond

Groningen

nee

Oudeschip

75

Eemsmond

Groningen

nee

Lage van de weg, 't

76

Eemsmond

Groningen

nee

Holwinde

77

Eemsmond

Groningen

nee

Oldenzijl

78

Eemsmond

Groningen

nee

Zevenhuizen

79

Eemsmond

Groningen

nee

Streek, De

80

Eemsmond

Groningen

nee

Oosteinde

81

Eemsmond

Groningen

nee

Oostervalge

82

Eemsmond

Groningen

nee

Oosternieland

83

Eemsmond

Groningen

nee

Doodstil

84

Eemsmond

Groningen

nee

Knijp, De

85

Eemsmond

Groningen

ja

Eemsmond

86

Eemsmond

Groningen

nee

Eemshaven

87

Eemsmond

Groningen

nee

Rottumeroog

88

Eemsmond

Groningen

nee

Rottum

89

Eemsmond

Groningen

nee

Startenhuizen

90

Eemsmond

Groningen

nee

Roodeschool

91

Eemsmond

Groningen

nee

Noordpolderzijl

92

Eemsmond

Groningen

nee

Oldorp

93

Eemsmond

Groningen

nee

Eppenhuizen

94

Eemsmond

Groningen

nee

Stitswerd

95

Eersel

Noord-Brabant

nee

Donk

96

Eersel

Noord-Brabant

nee

Schadewijk

97

Eersel

Noord-Brabant

nee

Kreielt

98

Eersel

Noord-Brabant

nee

Knegsel

99

Eersel

Noord-Brabant

ja

Eersel

100

Eersel

Noord-Brabant

nee

Duizel

101

Eersel

Noord-Brabant

nee

Steensel

102

Eersel

Noord-Brabant

nee

Wintelre

103

Eersel

Noord-Brabant

nee

Boksheide

104

Eersel

Noord-Brabant

nee

Veneind

105

Eersel

Noord-Brabant

nee

Molenveld

106

Eersel

Noord-Brabant

nee

Stokkelen

107

Eersel

Noord-Brabant

nee

Vessem

108

Eersel

Noord-Brabant

nee

Roestenberg

109

Eersel

Noord-Brabant

nee

Meerven

110

Eersel

Noord-Brabant

nee

Mostheuvel

111

Eersel

Noord-Brabant

nee

Maranatha (Zustercomplex)

112

Eersel

Noord-Brabant

nee

Hees, De

113

Eijsden

Limburg

nee

Mesch

114

Eijsden

Limburg

nee

Maarland

115

Eijsden

Limburg

nee

Oost

116

Eijsden

Limburg

nee

Withuis

117

Eijsden

Limburg

nee

Oost-Maarland

118

Eijsden

Limburg

nee

Mariadorp

119

Eijsden

Limburg

nee

Rijckholt

120

Eijsden

Limburg

nee

Laag-Caestert

121

Eijsden

Limburg

nee

Gronsveld

122

Eijsden

Limburg

ja

Eijsden

123

Eijsden

Limburg

nee

Breust

124

Eijsden

Limburg

nee

Hoog-Caestert

125

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Tongelre

126

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Hagenkamp

127

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Strijp

128

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Stratum

129

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Burgh, De

130

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Bennekel, De

131

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Blaarthem

132

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Tivoli

133

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Gestel

134

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Gennep

135

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Urkhoven

136

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Tuindorp

137

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Schoot, 't

138

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Doornakkers, De

139

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Eckart

140

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Philipsdorp

141

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Hurk, De

142

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Riel

143

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Elzent, Den

144

Eindhoven

Noord-Brabant

ja

Eindhoven

145

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Lievendaal

146

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Acht

147

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Drentsdorp

148

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Welschap

149

Eindhoven

Noord-Brabant

nee

Woensel

150

Elburg

Gelderland

nee

Nieuwstad

151

Elburg

Gelderland

ja

Elburg

152

Elburg

Gelderland

nee

Doornspijk

153

Elburg

Gelderland

nee

Soerel

154

Elburg

Gelderland

nee

Oostendorp

155

Elburg

Gelderland

nee

Hooge Enk

156

Elburg

Gelderland

nee

Aperloo

157

Elburg

Gelderland

nee

Wessinge

158

Elburg

Gelderland

nee

Harde, 't

159

Emmen

Drenthe

nee

Berkenrode

160

Emmen

Drenthe

nee

Barger-Compascuum

161

Emmen

Drenthe

nee

Veenoord

162

Emmen

Drenthe

nee

Westenesch

163

Emmen

Drenthe

nee

Westerse Bos

164

Emmen

Drenthe

nee

Wilhelmsoord

165

Emmen

Drenthe

nee

Angelslo

166

Emmen

Drenthe

nee

Amsterdamsche Veld

167

Emmen

Drenthe

nee

Zandpol

168

Emmen

Drenthe

nee

Roswinkel

169

Emmen

Drenthe

nee

Zuidbarge

170

Emmen

Drenthe

nee

Weerdinge

171

Emmen

Drenthe

nee

Barger-Oosterveld

172

Emmen

Drenthe

nee

Barger-Oosterveen

173

Emmen

Drenthe

nee

Siepelveen

174

Emmen

Drenthe

nee

Schutwijk

175

Emmen

Drenthe

nee

Noordbarge

176

Emmen

Drenthe

nee

Zwartemeer

177

Emmen

Drenthe

nee

Schoonebeek

178

Emmen

Drenthe

nee

Weiteveen

179

Emmen

Drenthe

nee

Barger-Erfscheidenveen

180

Emmen

Drenthe

ja

Emmen

181

Emmen

Drenthe

nee

Emmer-Compascuum

182

Emmen

Drenthe

nee

Erica

183

Emmen

Drenthe

nee

Grientsveen

184

Emmen

Drenthe

nee

Nieuw-Weerdinge

185

Emmen

Drenthe

nee

Noordveen

186

Emmen

Drenthe

nee

Nieuw-Dordrecht

187

Emmen

Drenthe

nee

Nieuw-Schoonebeek

188

Emmen

Drenthe

nee

Emmerschans

189

Emmen

Drenthe

nee

Emmermeer

190

Emmen

Drenthe

nee

Klazienaveen

191

Emmen

Drenthe

nee

Oranjedorp

192

Emmen

Drenthe

nee

Emmer-Erfscheidenveen

193

Emmen

Drenthe

nee

Foxel

194

Emmen

Drenthe

nee

Nieuw-Amsterdam

195

Enkhuizen

Noord-Holland

nee

Westeinde

196

Enkhuizen

Noord-Holland

ja

Enkhuizen

197

Enkhuizen

Noord-Holland

nee

Oosterdijk

198

Enschede

Overijssel

nee

Boekelo

199

Enschede

Overijssel

nee

Bolhaar

200

Enschede

Overijssel

nee

Usselo

201

Enschede

Overijssel

nee

Twekkelerveld

202

Enschede

Overijssel

nee

Tuindorp Dolfia

203

Enschede

Overijssel

nee

Tuindorp Bruggemors

204

Enschede

Overijssel

nee

Tuindorp Broekheurne

205

Enschede

Overijssel

nee

Twekkelo (ged.)

206

Enschede

Overijssel

nee

Tubantia

207

Enschede

Overijssel

nee

Boswinkel

208

Enschede

Overijssel

nee

Varvik

209

Enschede

Overijssel

nee

Getfert

210

Enschede

Overijssel

nee

Kotman, Het

211

Enschede

Overijssel

nee

Wooldrikshoek

212

Enschede

Overijssel

nee

Laares

213

Enschede

Overijssel

nee

West-Indiebuurt

214

Enschede

Overijssel

nee

Lonneker

215

Enschede

Overijssel

nee

Hogeland

216

Enschede

Overijssel

nee

Mekkelholt

217

Enschede

Overijssel

nee

Walhofspark

218

Enschede

Overijssel

nee

Minkmaat

219

Enschede

Overijssel

nee

Glanerveld

220

Enschede

Overijssel

nee

Glanerbrug

221

Enschede

Overijssel

nee

Velve

222

Enschede

Overijssel

nee

Veldkamp

223

Enschede

Overijssel

nee

Boddenkamp

224

Enschede

Overijssel

nee

Zeggelt

225

Enschede

Overijssel

nee

Schreurserve

226

Enschede

Overijssel

nee

Spelberg

227

Enschede

Overijssel

nee

Bruggenmors

228

Enschede

Overijssel

ja

Enschede

229

Enschede

Overijssel

nee

Cromhoffsbleek

230

Enschede

Overijssel

nee

Schuttersveld

231

Enschede

Overijssel

nee

Oliemolenes

232

Enschede

Overijssel

nee

Roombeek

233

Enschede

Overijssel

nee

Roomveld

234

Enschede

Overijssel

nee

Rutbeek, Buurtschap

235

Enschede

Overijssel

nee

Stadsveld

236

Enschede

Overijssel

nee

Broekheurne

237

Enschede

Overijssel

nee

Pathmos

238

Enschede

Overijssel

nee

Stevenfenne

239

Enschede

Overijssel

nee

Bothof

240

Enschede

Overijssel

nee

Elferink

241

Enschede

Overijssel

nee

Brakel, De

242

Enschede

Overijssel

nee

Ribbelt

243

Epe

Gelderland

nee

Schaveren

244

Epe

Gelderland

nee

Gortel

245

Epe

Gelderland

nee

Laarstraat

246

Epe

Gelderland

nee

Vemde

247

Epe

Gelderland

nee

Westendorp

248

Epe

Gelderland

nee

Lobrink

249

Epe

Gelderland

ja

Epe

250

Epe

Gelderland

nee

Zuuk

251

Epe

Gelderland

nee

Hegge

252

Epe

Gelderland

nee

Dijkhuizen

253

Epe

Gelderland

nee

Oene

254

Epe

Gelderland

nee

Boschhoek

255

Epe

Gelderland

nee

Niersen

256

Epe

Gelderland

nee

Emst

257

Epe

Gelderland

nee

Laar, 't

258

Epe

Gelderland

nee

Vaassen

259

Epe

Gelderland

nee

Wissel

260

Epe

Gelderland

nee

Tongeren

261

Ermelo

Gelderland

nee

Horst

262

Ermelo

Gelderland

nee

Zuiderzeeland (ged.)

263

Ermelo

Gelderland

nee

Houtdorp

264

Ermelo

Gelderland

nee

Leuvenum

265

Ermelo

Gelderland

nee

Drie

266

Ermelo

Gelderland

nee

Veldwijk

267

Ermelo

Gelderland

nee

Telgt

268

Ermelo

Gelderland

nee

Tonsel (ged.)

269

Ermelo

Gelderland

nee

Speuld

270

Ermelo

Gelderland

nee

Staverden

271

Ermelo

Gelderland

ja

Ermelo

272

Ermelo

Gelderland

nee

Beek, De

273

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Vosdonk

274

Etten-Leur

Noord-Brabant

ja

Etten-Leur

275

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Klappenberg

276

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Bremberg

277

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Haansberg

278

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Vaartkant

279

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Slagveld

280

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Etten

281

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Grauwe Polder

282

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Atterlaken

283

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Leur

284

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Sander

285

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Hil

286

Etten-Leur

Noord-Brabant

nee

Westpolder

Aantal rijen: 286 Aantal kolommen: 4