RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'D'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Dalfsen

Overijssel

ja

Dalfsen

2

Dalfsen

Overijssel

nee

Welsum

3

Dalfsen

Overijssel

nee

Meele, De

4

Dalfsen

Overijssel

nee

Lemelerveld

5

Dalfsen

Overijssel

nee

Lenthe

6

Dalfsen

Overijssel

nee

Millengen

7

Dalfsen

Overijssel

nee

Ruitenveen

8

Dalfsen

Overijssel

nee

Dalfserveld

9

Dalfsen

Overijssel

nee

Ooster-Dalfsen

10

Dalfsen

Overijssel

nee

Rechteren

11

Dalfsen

Overijssel

nee

Dalmsholte (ged.)

12

Dalfsen

Overijssel

nee

Oudleusen

13

Dalfsen

Overijssel

nee

Ankum

14

Dalfsen

Overijssel

nee

Emmen

15

Dalfsen

Overijssel

nee

Hessum

16

Dalfsen

Overijssel

nee

Nieuwleusen

17

Dalfsen

Overijssel

nee

Broekhuizen

18

Dalfsen

Overijssel

nee

Hoonhorst

19

Dalfsen

Overijssel

nee

Gerner

20

Dantumadiel

Friesland

nee

Valom, De

21

Dantumadiel

Friesland

nee

Wouterswoude

22

Dantumadiel

Friesland

nee

Sijbrandahuis

23

Dantumadiel

Friesland

nee

Veenwouden

24

Dantumadiel

Friesland

nee

Veenwoudsterwal

25

Dantumadiel

Friesland

nee

Akkerwoude

26

Dantumadiel

Friesland

nee

Murmerwoude

27

Dantumadiel

Friesland

nee

Zwaagwesteinde

28

Dantumadiel

Friesland

nee

Kuikhorne (ged.)

29

Dantumadiel

Friesland

nee

Driesum

30

Dantumadiel

Friesland

nee

Dantumawoude

31

Dantumadiel

Friesland

ja

Dantumadiel

32

Dantumadiel

Friesland

nee

Rinsumageest

33

Dantumadiel

Friesland

nee

Roodkerk

34

Dantumadiel

Friesland

nee

Broeksterwoude

35

Dantumadiel

Friesland

nee

Damwoude

36

De Bilt

Utrecht

nee

Groenekan

37

De Bilt

Utrecht

nee

Achttienhoven-Westbroek

38

De Bilt

Utrecht

nee

Nieuwe-Wetering

39

De Bilt

Utrecht

nee

Achterwetering

40

De Bilt

Utrecht

nee

Oostbroek

41

De Bilt

Utrecht

nee

Blauwkapel

42

De Bilt

Utrecht

nee

Westbroek

43

De Bilt

Utrecht

nee

Hollandsche Rading

44

De Bilt

Utrecht

nee

Maartensdijk

45

De Bilt

Utrecht

ja

Bilt, De

46

De Bilt

Utrecht

nee

Bilthoven

47

De Bilt

Utrecht

nee

Steinenburg

48

De Marne

Groningen

nee

Niekerk

49

De Marne

Groningen

nee

Hornhuizen

50

De Marne

Groningen

nee

Eenrum

51

De Marne

Groningen

nee

Grijssloot

52

De Marne

Groningen

nee

Houw, De

53

De Marne

Groningen

nee

Houwerzijl

54

De Marne

Groningen

nee

Kaakhorn

55

De Marne

Groningen

nee

Ewer

56

De Marne

Groningen

nee

Klei

57

De Marne

Groningen

nee

Kleine Huisjes

58

De Marne

Groningen

nee

Kloosterburen

59

De Marne

Groningen

nee

Mensingeweer

60

De Marne

Groningen

nee

Lauwersoog

61

De Marne

Groningen

nee

Leens

62

De Marne

Groningen

nee

Douwen

63

De Marne

Groningen

ja

Marne, De

64

De Marne

Groningen

nee

Molenrij

65

De Marne

Groningen

nee

Elens

66

De Marne

Groningen

nee

Oudedijk

67

De Marne

Groningen

nee

Westernieland

68

De Marne

Groningen

nee

Kruisweg

69

De Marne

Groningen

nee

Wehe-Den Hoorn

70

De Marne

Groningen

nee

Schouwen

71

De Marne

Groningen

nee

Schouwerzijl

72

De Marne

Groningen

nee

Warfhuizen

73

De Marne

Groningen

nee

Ulrum

74

De Marne

Groningen

nee

Vierhuizen

75

De Marne

Groningen

nee

Wierhuizen

76

De Marne

Groningen

nee

Zuurdijk

77

De Marne

Groningen

nee

Pieterburen

78

De Marne

Groningen

nee

Zoutkamp

79

De Marne

Groningen

nee

Broek

80

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Wilnis

81

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Vinkeveen

82

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Bedijking

83

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Achterbos

84

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Waverveen

85

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Kromme Mijdrecht

86

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Zuiderwaard

87

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Baambrugse Zuwe

88

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Westerheul

89

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Hoef, De

90

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Botshol

91

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Amstelhoek

92

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Donkereind

93

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Blokland

94

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Geer

95

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Mijdrecht

96

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Mennonietenbuurt

97

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Demmerik

98

De Ronde Venen

Utrecht

nee

Nessersluis (ged.)

99

De Ronde Venen

Utrecht

ja

Ronde Venen, De

100

De Wolden

Drenthe

nee

Wijk, De

101

De Wolden

Drenthe

nee

Oldenhave

102

De Wolden

Drenthe

nee

Noordwijk

103

De Wolden

Drenthe

nee

Wimmenhove

104

De Wolden

Drenthe

nee

Oosteinde

105

De Wolden

Drenthe

nee

Ruinerweide

106

De Wolden

Drenthe

nee

Veeningen

107

De Wolden

Drenthe

nee

Ruinen

108

De Wolden

Drenthe

nee

Hees

109

De Wolden

Drenthe

nee

Oostering

110

De Wolden

Drenthe

nee

Haakswold

111

De Wolden

Drenthe

nee

Zuidwolde

112

De Wolden

Drenthe

nee

Pieperij

113

De Wolden

Drenthe

nee

Nolde

114

De Wolden

Drenthe

nee

Schottershuizen

115

De Wolden

Drenthe

nee

Linde

116

De Wolden

Drenthe

nee

Lubbinge

117

De Wolden

Drenthe

nee

Leeuwte

118

De Wolden

Drenthe

nee

Toldijk

119

De Wolden

Drenthe

nee

Stapel

120

De Wolden

Drenthe

nee

Vuile Riete

121

De Wolden

Drenthe

nee

Ruinerwold

122

De Wolden

Drenthe

nee

Kraloo

123

De Wolden

Drenthe

nee

Koekangerveld

124

De Wolden

Drenthe

nee

Koekange

125

De Wolden

Drenthe

nee

Weerwille

126

De Wolden

Drenthe

nee

Oshaar

127

De Wolden

Drenthe

nee

Kerkenveld

128

De Wolden

Drenthe

nee

Kerkenbosch

129

De Wolden

Drenthe

nee

Weide, De

130

De Wolden

Drenthe

ja

Wolden, De

131

De Wolden

Drenthe

nee

Buitenhuizen

132

De Wolden

Drenthe

nee

Bloemberg

133

De Wolden

Drenthe

nee

Berghuizen

134

De Wolden

Drenthe

nee

Eemten

135

De Wolden

Drenthe

nee

Ansen

136

De Wolden

Drenthe

nee

Bazuin

137

De Wolden

Drenthe

nee

Eursinge

138

De Wolden

Drenthe

nee

Alteveer

139

De Wolden

Drenthe

nee

Engeland

140

De Wolden

Drenthe

nee

Benderse

141

De Wolden

Drenthe

nee

Anholt

142

De Wolden

Drenthe

nee

Drogt

143

De Wolden

Drenthe

nee

Echten

144

De Wolden

Drenthe

nee

Dijkhuizen

145

De Wolden

Drenthe

nee

Drogteropslagen

146

De Wolden

Drenthe

nee

Blanken

147

De Wolden

Drenthe

nee

Armweide

148

De Wolden

Drenthe

nee

Blijdenstein

149

De Wolden

Drenthe

nee

Breggenbergen

150

De Wolden

Drenthe

nee

Fort

151

De Wolden

Drenthe

nee

Arlo, Ten

152

Delft

Zuid-Holland

ja

Delft

153

Delft

Zuid-Holland

nee

Abtswoude

154

Delft

Zuid-Holland

nee

Wippolder

155

Delfzijl

Groningen

nee

Arwerd

156

Delfzijl

Groningen

nee

Meedhuizen

157

Delfzijl

Groningen

nee

Losdorp

158

Delfzijl

Groningen

nee

Baamsum

159

Delfzijl

Groningen

nee

Wagenborgen

160

Delfzijl

Groningen

nee

Lalleweer

161

Delfzijl

Groningen

nee

Krewerd

162

Delfzijl

Groningen

nee

Schaapbulten

163

Delfzijl

Groningen

nee

Nansum

164

Delfzijl

Groningen

nee

Polen

165

Delfzijl

Groningen

nee

Termunten

166

Delfzijl

Groningen

nee

Termunterzijl

167

Delfzijl

Groningen

nee

Oterdumerwarven

168

Delfzijl

Groningen

nee

Oterdum

169

Delfzijl

Groningen

nee

Dallingeweer

170

Delfzijl

Groningen

nee

Tuikwerd

171

Delfzijl

Groningen

nee

Tweehuizen

172

Delfzijl

Groningen

nee

Uiteinde

173

Delfzijl

Groningen

nee

Dekkershuizen

174

Delfzijl

Groningen

nee

Biessum

175

Delfzijl

Groningen

ja

Delfzijl

176

Delfzijl

Groningen

nee

Nieuwstad

177

Delfzijl

Groningen

nee

Bierum

178

Delfzijl

Groningen

nee

Uitwierde

179

Delfzijl

Groningen

nee

Vierhuizen

180

Delfzijl

Groningen

nee

Spijk

181

Delfzijl

Groningen

nee

Hoogwatum

182

Delfzijl

Groningen

nee

Geefsweer

183

Delfzijl

Groningen

nee

Fivelzigt

184

Delfzijl

Groningen

nee

Fiemel

185

Delfzijl

Groningen

nee

Farmsum

186

Delfzijl

Groningen

nee

Woldendorp

187

Delfzijl

Groningen

nee

Heveskes

188

Delfzijl

Groningen

nee

Amsweer

189

Delfzijl

Groningen

nee

Holwierde

190

Delfzijl

Groningen

nee

Godlinze

191

Delfzijl

Groningen

nee

Weiwerd

192

Delfzijl

Groningen

nee

Borgsweer

193

Den Helder

Noord-Holland

nee

Kooy, De

194

Den Helder

Noord-Holland

ja

Helder, Den

195

Den Helder

Noord-Holland

nee

Huisduinen

196

Den Helder

Noord-Holland

nee

Koegras, Het

197

Den Helder

Noord-Holland

nee

Drooghe Weert

198

Den Helder

Noord-Holland

nee

Julianadorp

199

Deurne

Noord-Brabant

nee

Belgeren

200

Deurne

Noord-Brabant

nee

Neerkant

201

Deurne

Noord-Brabant

nee

Bakelsedijk

202

Deurne

Noord-Brabant

nee

Moosdijk

203

Deurne

Noord-Brabant

nee

Blikhalm

204

Deurne

Noord-Brabant

nee

Vlierden

205

Deurne

Noord-Brabant

nee

Heitrak

206

Deurne

Noord-Brabant

ja

Deurne

207

Deurne

Noord-Brabant

nee

Derp

208

Deurne

Noord-Brabant

nee

Bruggen

209

Deurne

Noord-Brabant

nee

Breemortel

210

Deurne

Noord-Brabant

nee

Bult

211

Deurne

Noord-Brabant

nee

Schans

212

Deurne

Noord-Brabant

nee

Halte

213

Deurne

Noord-Brabant

nee

Schelm

214

Deurne

Noord-Brabant

nee

Zeilberg

215

Deurne

Noord-Brabant

nee

Sint Josefparochie

216

Deurne

Noord-Brabant

nee

Helenaveen

217

Deurne

Noord-Brabant

nee

Vloeieind

218

Deurne

Noord-Brabant

nee

Koolhof, De

219

Deurne

Noord-Brabant

nee

Voort

220

Deurne

Noord-Brabant

nee

Vreewijk

221

Deurne

Noord-Brabant

nee

Liessel

222

Deurne

Noord-Brabant

nee

Walsberg

223

Deventer

Overijssel

nee

Tjoene

224

Deventer

Overijssel

nee

Dortherhoek

225

Deventer

Overijssel

nee

Lettele

226

Deventer

Overijssel

nee

Worp

227

Deventer

Overijssel

nee

Linde

228

Deventer

Overijssel

nee

Colmschate

229

Deventer

Overijssel

nee

Bathmen

230

Deventer

Overijssel

nee

Oude Molen

231

Deventer

Overijssel

nee

Zuid-Loo

232

Deventer

Overijssel

nee

Averlo

233

Deventer

Overijssel

nee

Schalkhaar

234

Deventer

Overijssel

nee

Borgele

235

Deventer

Overijssel

nee

Rande

236

Deventer

Overijssel

nee

Frieswijk

237

Deventer

Overijssel

nee

Apenhuizen

238

Deventer

Overijssel

nee

Platvoet

239

Deventer

Overijssel

nee

Pieriksmars

240

Deventer

Overijssel

nee

Oxe

241

Deventer

Overijssel

nee

Okkenbroek

242

Deventer

Overijssel

ja

Deventer

243

Deventer

Overijssel

nee

Snippeling

244

Deventer

Overijssel

nee

Diepenveen

245

Deventer

Overijssel

nee

Voorstad

246

Deventer

Overijssel

nee

Loo

247

Diemen

Noord-Holland

nee

Diemerbrug

248

Diemen

Noord-Holland

nee

Oud-Diemen

249

Diemen

Noord-Holland

nee

Over-Diemen

250

Diemen

Noord-Holland

ja

Diemen

251

Dinkelland

Overijssel

nee

Lattrop

252

Dinkelland

Overijssel

nee

Tilligte

253

Dinkelland

Overijssel

nee

Oud-Ootmarsum

254

Dinkelland

Overijssel

nee

Dulder

255

Dinkelland

Overijssel

nee

Gammelke

256

Dinkelland

Overijssel

ja

Dinkelland

257

Dinkelland

Overijssel

nee

Volthe

258

Dinkelland

Overijssel

nee

Breklenkamp

259

Dinkelland

Overijssel

nee

Rossum

260

Dinkelland

Overijssel

nee

Saasveld

261

Dinkelland

Overijssel

nee

Weerselo

262

Dinkelland

Overijssel

nee

Nijstad

263

Dinkelland

Overijssel

nee

Denekamp

264

Dinkelland

Overijssel

nee

Agelo

265

Dinkelland

Overijssel

nee

Nutter

266

Dinkelland

Overijssel

nee

Deurningen

267

Dinkelland

Overijssel

nee

Ootmarsum

268

Dirksland

Zuid-Holland

nee

Kralingen

269

Dirksland

Zuid-Holland

nee

Melissant

270

Dirksland

Zuid-Holland

ja

Dirksland

271

Dirksland

Zuid-Holland

nee

Herkingen

272

Doesburg

Gelderland

ja

Doesburg

273

Doetinchem

Gelderland

nee

Broek, Het

274

Doetinchem

Gelderland

nee

IJzevoorde

275

Doetinchem

Gelderland

nee

Achterwehl

276

Doetinchem

Gelderland

nee

Nieuw-Wehl

277

Doetinchem

Gelderland

nee

Slangenburg

278

Doetinchem

Gelderland

nee

Kruisberg

279

Doetinchem

Gelderland

nee

Gaanderen

280

Doetinchem

Gelderland

nee

Wehl

281

Doetinchem

Gelderland

nee

Oosseld

282

Doetinchem

Gelderland

ja

Doetinchem

283

Doetinchem

Gelderland

nee

Dichteren

284

Doetinchem

Gelderland

nee

Langerak

285

Dongen

Noord-Brabant

nee

Dongensevaart

286

Dongen

Noord-Brabant

nee

Gravenmoer, 's-

287

Dongen

Noord-Brabant

nee

Gravenmoerse Vaart, 's-

288

Dongen

Noord-Brabant

nee

Klein-Dongen

289

Dongen

Noord-Brabant

ja

Dongen

290

Dongeradeel

Friesland

nee

Wetsens

291

Dongeradeel

Friesland

nee

Ternaard

292

Dongeradeel

Friesland

nee

Aalsum

293

Dongeradeel

Friesland

nee

Waaxens

294

Dongeradeel

Friesland

nee

Westdongeradeel

295

Dongeradeel

Friesland

nee

Visbuurt

296

Dongeradeel

Friesland

nee

Wierum

297

Dongeradeel

Friesland

nee

Betterwird

298

Dongeradeel

Friesland

nee

Anjum

299

Dongeradeel

Friesland

nee

Foudgum

300

Dongeradeel

Friesland

nee

Metslawier

301

Dongeradeel

Friesland

nee

Moddergat

302

Dongeradeel

Friesland

nee

Morra

303

Dongeradeel

Friesland

nee

Nes

304

Dongeradeel

Friesland

nee

Niawier

305

Dongeradeel

Friesland

nee

Nieuwe Zijlen

306

Dongeradeel

Friesland

nee

Hantumeruitburen

307

Dongeradeel

Friesland

nee

Oostdongeradeel

308

Dongeradeel

Friesland

nee

Dokkum

309

Dongeradeel

Friesland

nee

Lioessens

310

Dongeradeel

Friesland

ja

Dongeradeel

311

Dongeradeel

Friesland

nee

Hantum

312

Dongeradeel

Friesland

nee

Hantumhuizen

313

Dongeradeel

Friesland

nee

Ezumazijl

314

Dongeradeel

Friesland

nee

Hiaure

315

Dongeradeel

Friesland

nee

Engwierum

316

Dongeradeel

Friesland

nee

Holwerd

317

Dongeradeel

Friesland

nee

Jouswier

318

Dongeradeel

Friesland

nee

Ee

319

Dongeradeel

Friesland

nee

Oosternijkerk

320

Dongeradeel

Friesland

nee

Raard

321

Dongeradeel

Friesland

nee

Brantgum

322

Dongeradeel

Friesland

nee

Bonifaciusbuurt

323

Dongeradeel

Friesland

nee

Bornwird

324

Dongeradeel

Friesland

nee

Oostrum

325

Dongeradeel

Friesland

nee

Paesens

326

Dongeradeel

Friesland

nee

Schoor

327

Dongeradeel

Friesland

nee

Bollingawier

328

Dongeradeel

Friesland

nee

Oostmahorn

329

Dordrecht

Zuid-Holland

nee

Dubbeldam

330

Dordrecht

Zuid-Holland

nee

Wieldrecht

331

Dordrecht

Zuid-Holland

nee

Tweede Tol

332

Dordrecht

Zuid-Holland

nee

Crabbehof

333

Dordrecht

Zuid-Holland

nee

Willemsdorp

334

Dordrecht

Zuid-Holland

nee

Kop van 't Land

335

Dordrecht

Zuid-Holland

ja

Dordrecht

336

Drechterland

Noord-Holland

nee

Elba

337

Drechterland

Noord-Holland

nee

Hoogkarspel

338

Drechterland

Noord-Holland

nee

Westwoud

339

Drechterland

Noord-Holland

nee

Hout, Den

340

Drechterland

Noord-Holland

nee

Wijdenes

341

Drechterland

Noord-Holland

nee

Wijzend

342

Drechterland

Noord-Holland

nee

Schellinkhout

343

Drechterland

Noord-Holland

nee

Hem

344

Drechterland

Noord-Holland

nee

Weed, De

345

Drechterland

Noord-Holland

nee

Oosterblokker

346

Drechterland

Noord-Holland

nee

Binnenwijzend

347

Drechterland

Noord-Holland

ja

Drechterland

348

Drechterland

Noord-Holland

nee

Venhuizen

349

Drechterland

Noord-Holland

nee

Tersluis

350

Drechterland

Noord-Holland

nee

Oudijk

351

Drechterland

Noord-Holland

nee

Oosterleek

352

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Made

353

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Terheijden

354

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Helkant

355

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Hooge Zwaluwe

356

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Oud-Drimmelen

357

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Gaete

358

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Drie Hoefijzers

359

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Lage Zwaluwe

360

Drimmelen

Noord-Brabant

ja

Drimmelen

361

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Wagenberg

362

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Strikberg

363

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Stuivezand

364

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Schuddebeurs

365

Drimmelen

Noord-Brabant

nee

Zonzeelsche Polder

366

Dronten

Flevoland

ja

Dronten

367

Dronten

Flevoland

nee

Biddinghuizen

368

Dronten

Flevoland

nee

Swifterbant

369

Druten

Gelderland

nee

Deest

370

Druten

Gelderland

nee

Afferden

371

Druten

Gelderland

nee

Molenhoek

372

Druten

Gelderland

nee

Neersteind

373

Druten

Gelderland

ja

Druten

374

Druten

Gelderland

nee

Horssen

375

Druten

Gelderland

nee

Puiflijk

376

Duiven

Gelderland

ja

Duiven

377

Duiven

Gelderland

nee

Nieuwgraaf

378

Duiven

Gelderland

nee

Achterstehoek

379

Duiven

Gelderland

nee

Groessen

380

Duiven

Gelderland

nee

Eng, De

381

Duiven

Gelderland

nee

Droo, De

382

Duiven

Gelderland

nee

Loo

Aantal rijen: 382 Aantal kolommen: 4