RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'B'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Heikant

2

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Eikelenbosch

3

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Oordeel

4

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Reth

5

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Boschhoven

6

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Castelre

7

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

ja

Baarle-Nassau

8

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Bungalowpark

9

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Baarle-Nassau-Grens

10

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Ulicoten

11

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Nijhoven

12

Baarle-Nassau

Noord-Brabant

nee

Loveren

13

Baarn

Utrecht

ja

Baarn

14

Baarn

Utrecht

nee

Oosterhei

15

Baarn

Utrecht

nee

Peking

16

Baarn

Utrecht

nee

Lage Vuursche

17

Baarn

Utrecht

nee

Eemland

18

Baarn

Utrecht

nee

Eembrugge

19

Baarn

Utrecht

nee

Transvaal

20

Baarn

Utrecht

nee

Soestdijk (ged.)

21

Barendrecht

Zuid-Holland

ja

Barendrecht

22

Barendrecht

Zuid-Holland

nee

Barendrechtse Veer

23

Barendrecht

Zuid-Holland

nee

Nieuwe Koedood

24

Barendrecht

Zuid-Holland

nee

Middeldijk

25

Barendrecht

Zuid-Holland

nee

Koedood (ged.)

26

Barendrecht

Zuid-Holland

nee

Smitshoek

27

Barendrecht

Zuid-Holland

nee

Carnisse

28

Barneveld

Gelderland

nee

Esveld

29

Barneveld

Gelderland

nee

Boeschoten

30

Barneveld

Gelderland

nee

Stroe

31

Barneveld

Gelderland

nee

Glindhorst

32

Barneveld

Gelderland

nee

Glind, De

33

Barneveld

Gelderland

nee

Garderen

34

Barneveld

Gelderland

nee

Garderbroek

35

Barneveld

Gelderland

nee

Essen

36

Barneveld

Gelderland

nee

Terschuur

37

Barneveld

Gelderland

nee

Kallenbroek

38

Barneveld

Gelderland

nee

Voorthuizen

39

Barneveld

Gelderland

nee

Kootwijk

40

Barneveld

Gelderland

nee

Zwartebroek

41

Barneveld

Gelderland

ja

Barneveld

42

Barneveld

Gelderland

nee

Kootwijkerbroek

43

Bedum

Groningen

nee

Onderdendam

44

Bedum

Groningen

nee

Sint Annerhuisjes

45

Bedum

Groningen

nee

Noorderhoogebrug

46

Bedum

Groningen

nee

Westerdijkshorn

47

Bedum

Groningen

ja

Bedum

48

Bedum

Groningen

nee

Reidland, Het

49

Bedum

Groningen

nee

Ellerhuizen

50

Bedum

Groningen

nee

Onderwierum

51

Bedum

Groningen

nee

Zuidwolde

52

Bedum

Groningen

nee

Noordwolde

53

Beek

Limburg

nee

Oensel (ged.)

54

Beek

Limburg

nee

Geverik

55

Beek

Limburg

nee

Grootgenhout

56

Beek

Limburg

nee

Neerbeek

57

Beek

Limburg

nee

Kelmond

58

Beek

Limburg

nee

Spaubeek

59

Beek

Limburg

nee

Hobbelrade

60

Beek

Limburg

nee

Maastricht-Airport

61

Beek

Limburg

nee

Klein Genhout

62

Beek

Limburg

ja

Beek

63

Beemster

Noord-Holland

nee

Middenbeemster

64

Beemster

Noord-Holland

nee

Zuidoostbeemster(=Tuinhoek)

65

Beemster

Noord-Holland

nee

Tuinhoek

66

Beemster

Noord-Holland

nee

Noordbeemster

67

Beemster

Noord-Holland

nee

Oostbeemster

68

Beemster

Noord-Holland

nee

Westbeemster

69

Beemster

Noord-Holland

ja

Beemster

70

Beesel

Limburg

nee

Reuver

71

Beesel

Limburg

ja

Beesel

72

Beesel

Limburg

nee

Offenbeek

73

Beesel

Limburg

nee

Rijkel

74

Beesel

Limburg

nee

Leeuwen

75

Beesel

Limburg

nee

Bussereind

76

Beesel

Limburg

nee

Bakheide

77

Bellingwedde

Groningen

nee

Klein-Ulsda

78

Bellingwedde

Groningen

nee

Veelerveen

79

Bellingwedde

Groningen

nee

Rhederbrug-Oost

80

Bellingwedde

Groningen

nee

Wedderheide

81

Bellingwedde

Groningen

nee

Bult, De

82

Bellingwedde

Groningen

nee

Wedderveer

83

Bellingwedde

Groningen

nee

Vriescheloo

84

Bellingwedde

Groningen

nee

Tjabbesoord

85

Bellingwedde

Groningen

nee

Koudenhoek

86

Bellingwedde

Groningen

nee

Oudeschans

87

Bellingwedde

Groningen

nee

Morige

88

Bellingwedde

Groningen

nee

Ham, Den

89

Bellingwedde

Groningen

nee

Hoorn

90

Bellingwedde

Groningen

nee

Draaierij

91

Bellingwedde

Groningen

nee

Lutjeloo

92

Bellingwedde

Groningen

nee

Hoorndervenen

93

Bellingwedde

Groningen

nee

Blijham

94

Bellingwedde

Groningen

nee

Bellingwolde

95

Bellingwedde

Groningen

nee

Lethe, De

96

Bellingwedde

Groningen

nee

Wedde

97

Bellingwedde

Groningen

nee

Westeind

98

Bellingwedde

Groningen

nee

Winschoterhoogebrug

99

Bellingwedde

Groningen

ja

Bellingwedde

100

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Bergstoep

101

Bergambacht

Zuid-Holland

ja

Bergambacht

102

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Benedenberg en Zuidbroek

103

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Tussenlanen

104

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Berkenwoude

105

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Bovenstad

106

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Bovenberg

107

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Kadijk

108

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Ammerstol

109

Bergambacht

Zuid-Holland

nee

Achterbroek

110

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Hof

111

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Loveren

112

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Sengelsbroek

113

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Eind

114

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Lage Berkt

115

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Riethoven

116

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Luyksgestel

117

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Rijt

118

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Muggenhool

119

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Heiereind

120

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Loo

121

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Hooge Berkt

122

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Aa, De

123

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Broekhoven

124

Bergeijk

Noord-Brabant

ja

Bergeijk

125

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Voort

126

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Westerhoven

127

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Braambosch

128

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Walik

129

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Witrijt

130

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Weebosch

131

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Boshoven

132

Bergeijk

Noord-Brabant

nee

Boscheind

133

Bergen (L.)

Limburg

nee

Rijksweg

134

Bergen (L.)

Limburg

nee

Groote Horst

135

Bergen (L.)

Limburg

nee

Well

136

Bergen (L.)

Limburg

nee

Bergsche Heide

137

Bergen (L.)

Limburg

nee

Gening

138

Bergen (L.)

Limburg

nee

Vrij

139

Bergen (L.)

Limburg

nee

Nieuw-Bergen

140

Bergen (L.)

Limburg

nee

Wellerlooi

141

Bergen (L.)

Limburg

nee

Papenbeek

142

Bergen (L.)

Limburg

nee

Elsteren

143

Bergen (L.)

Limburg

nee

Wellsmeer

144

Bergen (L.)

Limburg

nee

Rimpeld

145

Bergen (L.)

Limburg

nee

Bleijenbeek

146

Bergen (L.)

Limburg

nee

Bosscherheide

147

Bergen (L.)

Limburg

nee

Kleine Horst

148

Bergen (L.)

Limburg

nee

Belt, Op de

149

Bergen (L.)

Limburg

nee

Afferden

150

Bergen (L.)

Limburg

nee

Aijen

151

Bergen (L.)

Limburg

nee

Siebengewald

152

Bergen (L.)

Limburg

nee

Heukelom

153

Bergen (L.)

Limburg

nee

Hengeland

154

Bergen (L.)

Limburg

nee

Kamp

155

Bergen (L.)

Limburg

nee

Leuken

156

Bergen (L.)

Limburg

ja

Bergen

157

Bergen (L.)

Limburg

nee

Knikkerdorp

158

Bergen (L.)

Limburg

nee

Beekheuvel

159

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Bergermeerpolder

160

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Bergen aan Zee

161

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Aagtdorp

162

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Philisteinsche Polder

163

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Egmond

164

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Egmond aan Den Hoef

165

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Hargen

166

Bergen (NH.)

Noord-Holland

ja

Bergen

167

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Groet

168

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Bergen-Binnen

169

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Wimmenum

170

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Oostdorp

171

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Egmond-Binnen

172

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Woud, Het

173

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Zanegeest

174

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Egmond aan Zee

175

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Schoorldam (ged.)

176

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Rinnegom

177

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Bregtdorp

178

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Catrijp

179

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Schoorl

180

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Camp

181

Bergen (NH.)

Noord-Holland

nee

Camperduin

182

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Klutsdorp

183

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Oude Molen

184

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Vrederust

185

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Halsteren

186

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

ja

Bergen op Zoom

187

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Nieuw-Borgvliet

188

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Schans, De

189

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Noordgeest

190

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Nieuwe Molen

191

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Fort, 't

192

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Jankenberg

193

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Auvergnepolder

194

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Zuidgeest

195

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Waterkant

196

Bergen op Zoom

Noord-Brabant

nee

Lepelstraat

197

Berkelland

Gelderland

nee

Geesteren

198

Berkelland

Gelderland

nee

Haarlo

199

Berkelland

Gelderland

nee

Haar, De

200

Berkelland

Gelderland

nee

Bruil, De

201

Berkelland

Gelderland

nee

Ruurloschebroek

202

Berkelland

Gelderland

nee

Kulsdom

203

Berkelland

Gelderland

nee

Garvelinkhoek

204

Berkelland

Gelderland

nee

Neede

205

Berkelland

Gelderland

nee

Brouwershoek

206

Berkelland

Gelderland

nee

Hoonte

207

Berkelland

Gelderland

nee

Avest

208

Berkelland

Gelderland

nee

Achterveld, In het

209

Berkelland

Gelderland

nee

Brinkmanshoek

210

Berkelland

Gelderland

nee

Loo

211

Berkelland

Gelderland

nee

Lochuizen

212

Berkelland

Gelderland

nee

Holterhoek

213

Berkelland

Gelderland

nee

Veldhoek

214

Berkelland

Gelderland

nee

Hupsel

215

Berkelland

Gelderland

nee

Heurne

216

Berkelland

Gelderland

nee

Heure

217

Berkelland

Gelderland

nee

Mallem

218

Berkelland

Gelderland

ja

Berkelland

219

Berkelland

Gelderland

nee

Lintvelde

220

Berkelland

Gelderland

nee

Broeke

221

Berkelland

Gelderland

nee

Gelselaar

222

Berkelland

Gelderland

nee

Formerhoek

223

Berkelland

Gelderland

nee

Everwenninkhoek

224

Berkelland

Gelderland

nee

Zwolle

225

Berkelland

Gelderland

nee

Noordijk

226

Berkelland

Gelderland

nee

Beltrum

227

Berkelland

Gelderland

nee

Driesprong, De

228

Berkelland

Gelderland

nee

Eibergen

229

Berkelland

Gelderland

nee

Rietmolen

230

Berkelland

Gelderland

nee

Old Eibergen

231

Berkelland

Gelderland

nee

Rekken

232

Berkelland

Gelderland

nee

Nieuwenhuishoek

233

Berkelland

Gelderland

nee

Borculo

234

Berkelland

Gelderland

nee

Ruurlo

235

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Wijst

236

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Fokkershoek

237

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Bus

238

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Vorstenbosch

239

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Heilaren

240

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Menzel

241

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Heeswijk Dinther

242

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Heeswijk

243

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Heesch

244

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Dinther

245

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Heuvel

246

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Broekhoek

247

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Kantje, Het

248

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Kameren

249

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Kaathoven

250

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Zoggel

251

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Doodenhoek

252

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Donzel

253

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Donk

254

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Zandkant

255

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Loosbroek

256

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Rukven

257

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Dinthersehoek

258

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Hazelberg

259

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Berkt

260

Bernheze

Noord-Brabant

ja

Bernheze

261

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Groes

262

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Nistelrode

263

Bernheze

Noord-Brabant

nee

Beugt

264

Bernisse

Zuid-Holland

nee

Oudenhoorn

265

Bernisse

Zuid-Holland

nee

Geervliet

266

Bernisse

Zuid-Holland

nee

Simonshaven

267

Bernisse

Zuid-Holland

ja

Bernisse

268

Bernisse

Zuid-Holland

nee

Zuidland

269

Bernisse

Zuid-Holland

nee

Brug

270

Bernisse

Zuid-Holland

nee

Heenvliet

271

Bernisse

Zuid-Holland

nee

Abbenbroek

272

Best

Noord-Brabant

nee

Aarle

273

Best

Noord-Brabant

nee

Wilhelminadorp

274

Best

Noord-Brabant

nee

Batadorp

275

Best

Noord-Brabant

ja

Best

276

Best

Noord-Brabant

nee

Vleut

277

Best

Noord-Brabant

nee

Naastenbest

278

Beuningen

Gelderland

nee

Winssen

279

Beuningen

Gelderland

ja

Beuningen

280

Beuningen

Gelderland

nee

Weurt

281

Beuningen

Gelderland

nee

Hoek

282

Beuningen

Gelderland

nee

Ewijk

283

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Creutzberg

284

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Oostertuinen

285

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Horn, De

286

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Wijkertoren

287

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Naald, De

288

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Westerhout

289

Beverwijk

Noord-Holland

ja

Beverwijk

290

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Meerestein

291

Beverwijk

Noord-Holland

nee

Wijk aan Zee

292

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Puttershoek

293

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Stougjesdijk

294

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Wacht, De

295

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Goidschalxoord

296

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Westdijk

297

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Blaak

298

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Munnikenland

299

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Heinenoord

300

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Westmaas

301

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Schenkeldijk

302

Binnenmaas

Zuid-Holland

ja

Binnenmaas

303

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Moerkerken

304

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Maasdam

305

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Greup

306

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Blaaksedijk

307

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Gravendeel, 's-

308

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Sint Anthoniepolder

309

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Mijnsheerenland

310

Binnenmaas

Zuid-Holland

nee

Zwanegat

311

Bladel

Noord-Brabant

nee

Franse Hoef

312

Bladel

Noord-Brabant

nee

Broekenseind

313

Bladel

Noord-Brabant

nee

Dalem

314

Bladel

Noord-Brabant

nee

Hapert

315

Bladel

Noord-Brabant

nee

Casteren

316

Bladel

Noord-Brabant

ja

Bladel

317

Bladel

Noord-Brabant

nee

Hoogeloon

318

Bladel

Noord-Brabant

nee

Egypte

319

Bladel

Noord-Brabant

nee

Heuvel

320

Bladel

Noord-Brabant

nee

Lemel

321

Bladel

Noord-Brabant

nee

Pan, De

322

Bladel

Noord-Brabant

nee

Bosch, Het

323

Bladel

Noord-Brabant

nee

Netersel

324

Bladel

Noord-Brabant

nee

Heikant

325

Bladel

Noord-Brabant

nee

Hoogcasteren

326

Blaricum

Noord-Holland

nee

Craailo

327

Blaricum

Noord-Holland

ja

Blaricum

328

Bloemendaal

Noord-Holland

nee

Vogelenzang

329

Bloemendaal

Noord-Holland

nee

Overveen

330

Bloemendaal

Noord-Holland

nee

Bennebroek

331

Bloemendaal

Noord-Holland

ja

Bloemendaal

332

Bloemendaal

Noord-Holland

nee

Aerdenhout

333

Bloemendaal

Noord-Holland

nee

Bentveld (ged.)

334

Boarnsterhim

Friesland

nee

Tersoal

335

Boarnsterhim

Friesland

nee

Akkrum

336

Boarnsterhim

Friesland

nee

Dearsum

337

Boarnsterhim

Friesland

nee

Idaarderadeel

338

Boarnsterhim

Friesland

nee

Sibrandabuorren

339

Boarnsterhim

Friesland

nee

Friens

340

Boarnsterhim

Friesland

nee

Sitebuorren

341

Boarnsterhim

Friesland

nee

Wilaard

342

Boarnsterhim

Friesland

nee

Speers

343

Boarnsterhim

Friesland

nee

Terherne

344

Boarnsterhim

Friesland

nee

Engwerd

345

Boarnsterhim

Friesland

nee

Aldeboarn

346

Boarnsterhim

Friesland

nee

Oosterboorn

347

Boarnsterhim

Friesland

nee

Flansum

348

Boarnsterhim

Friesland

nee

Nes

349

Boarnsterhim

Friesland

nee

Naarderburen

350

Boarnsterhim

Friesland

nee

Poppenhuizen

351

Boarnsterhim

Friesland

nee

Poppenwier

352

Boarnsterhim

Friesland

nee

Raerd

353

Boarnsterhim

Friesland

nee

Rauwerderhem

354

Boarnsterhim

Friesland

nee

Reduzum

355

Boarnsterhim

Friesland

nee

Zuidend

356

Boarnsterhim

Friesland

nee

Eagum

357

Boarnsterhim

Friesland

nee

Domwier

358

Boarnsterhim

Friesland

nee

Utingeradeel

359

Boarnsterhim

Friesland

nee

Warten

360

Boarnsterhim

Friesland

nee

Warniahuizen

361

Boarnsterhim

Friesland

nee

Warstiens

362

Boarnsterhim

Friesland

nee

Birstum

363

Boarnsterhim

Friesland

nee

Jirnsum

364

Boarnsterhim

Friesland

nee

Lekkerterp

365

Boarnsterhim

Friesland

ja

Boarnsterhim

366

Boarnsterhim

Friesland

nee

Kerkeburen

367

Boarnsterhim

Friesland

nee

Wergea

368

Boarnsterhim

Friesland

nee

Bokkum

369

Boarnsterhim

Friesland

nee

Idaerd

370

Boarnsterhim

Friesland

nee

Bernsterburen, Bij

371

Boarnsterhim

Friesland

nee

Grou

372

Bodegraven

Zuid-Holland

ja

Bodegraven

373

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Meije (ged.)

374

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Zuidzijde

375

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Weijpoort

376

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Buitenkerk

377

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Nieuwerbrug

378

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Noordzijde

379

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Broekvelden

380

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Oud-Bodegraven

381

Bodegraven

Zuid-Holland

nee

Weijland

382

Boekel

Noord-Brabant

nee

Peelse Huis

383

Boekel

Noord-Brabant

ja

Boekel

384

Boekel

Noord-Brabant

nee

Zijp

385

Boekel

Noord-Brabant

nee

Elzen

386

Boekel

Noord-Brabant

nee

Logt

387

Boekel

Noord-Brabant

nee

Peelstraat

388

Boekel

Noord-Brabant

nee

Berkhoek

389

Boekel

Noord-Brabant

nee

Neerbroek

390

Boekel

Noord-Brabant

nee

Bovenste Huis

391

Boekel

Noord-Brabant

nee

Molenwijk

392

Boekel

Noord-Brabant

nee

Venhorst

393

Boekel

Noord-Brabant

nee

Zandhoek

394

Boekel

Noord-Brabant

nee

Arendsnest

395

Boekel

Noord-Brabant

nee

Donk

396

Boekel

Noord-Brabant

nee

Leurke

397

Bolsward

Friesland

ja

Bolsward

398

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Bronnegerveen

399

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Tweede Valthermond

400

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Bronneger

401

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Dikbroeken

402

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Ellertshaar

403

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Drouwenermond

404

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Valthe

405

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Valtherblokken

406

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Odoornerveen

407

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Odoorn

408

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Eeserveen

409

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Eesergroen

410

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Ees

411

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Drouwen

412

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Eemster

413

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Zandberg

414

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Tweede Exloermond

415

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Westdorp

416

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Borger

417

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Eerste Exloermond

418

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Eerste Valthermond

419

Borger-Odoorn

Drenthe

ja

Borger-Odoorn

420

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Buinerveen

421

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Valthermussel

422

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Buinen

423

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Valthermond

424

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Exloermond

425

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Nieuw-Buinen

426

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Exloerveen

427

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Kavelingen

428

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Drouwenerveen

429

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Exloerkijl

430

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Exloo

431

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Exloeboerkijl

432

Borger-Odoorn

Drenthe

nee

Klijndijk

433

Borne

Overijssel

nee

Hertme

434

Borne

Overijssel

ja

Borne

435

Borne

Overijssel

nee

Zenderen

436

Borsele

Zeeland

nee

Lewedorp

437

Borsele

Zeeland

nee

Langeweegje

438

Borsele

Zeeland

nee

Ovezande

439

Borsele

Zeeland

nee

Bakendorp

440

Borsele

Zeeland

nee

Heinkenszand

441

Borsele

Zeeland

nee

Gravenpolder, 's-

442

Borsele

Zeeland

nee

Driewegen

443

Borsele

Zeeland

nee

Heerenhoek, 's-

444

Borsele

Zeeland

nee

Heer-Abtskerke, 's-

445

Borsele

Zeeland

ja

Borsele

446

Borsele

Zeeland

nee

Borssele

447

Borsele

Zeeland

nee

Baarland

448

Borsele

Zeeland

nee

Baarsdorp

449

Borsele

Zeeland

nee

Oudelande

450

Borsele

Zeeland

nee

Everinge

451

Borsele

Zeeland

nee

Nieuwdorp

452

Borsele

Zeeland

nee

Hoedekenskerke

453

Borsele

Zeeland

nee

Eindewege (ged.)

454

Borsele

Zeeland

nee

Nisse

455

Borsele

Zeeland

nee

Blazekop

456

Borsele

Zeeland

nee

Kwadendamme

457

Borsele

Zeeland

nee

Ellewoutsdijk

458

Boskoop

Zuid-Holland

ja

Boskoop

459

Boskoop

Zuid-Holland

nee

Roemer, De (ged.)

460

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Oeffelt

461

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Vortum-Mullem

462

Boxmeer

Noord-Brabant

ja

Boxmeer

463

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Holthees

464

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Bosch, Den

465

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Beugen

466

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Rijkevoort

467

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Groeningen

468

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Vierlingsbeek

469

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Maashees

470

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Sambeek

471

Boxmeer

Noord-Brabant

nee

Overloon

472

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Hezelaar

473

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Roond

474

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Vorst, De

475

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Tongeren

476

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Selissen

477

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Liempde

478

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Kasteren

479

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Kinderbos

480

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Lennisheuvel

481

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Munsel

482

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Luissel

483

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Berg

484

Boxtel

Noord-Brabant

ja

Boxtel

485

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Vrilkhoven

486

Boxtel

Noord-Brabant

nee

Kleinder-Liempde

487

Breda

Noord-Brabant

nee

Boeimeer

488

Breda

Noord-Brabant

nee

Ulvenhout

489

Breda

Noord-Brabant

nee

Prinsenbeek

490

Breda

Noord-Brabant

nee

Teteringen

491

Breda

Noord-Brabant

nee

Tervoort

492

Breda

Noord-Brabant

nee

Heusdenhout

493

Breda

Noord-Brabant

nee

Moleneind

494

Breda

Noord-Brabant

nee

Heuvel

495

Breda

Noord-Brabant

nee

Westrik

496

Breda

Noord-Brabant

nee

Hoeveneind

497

Breda

Noord-Brabant

nee

Lijndonk

498

Breda

Noord-Brabant

nee

Bolberg

499

Breda

Noord-Brabant

nee

Lies

500

Breda

Noord-Brabant

nee

Haagse-Beemden

501

Breda

Noord-Brabant

nee

IJpelaarseind

502

Breda

Noord-Brabant

nee

Princenhage

503

Breda

Noord-Brabant

nee

Ginneken

504

Breda

Noord-Brabant

ja

Breda

505

Breda

Noord-Brabant

nee

Gageldonk

506

Breda

Noord-Brabant

nee

Rith

507

Breda

Noord-Brabant

nee

Overakker

508

Breda

Noord-Brabant

nee

Effen

509

Breda

Noord-Brabant

nee

Belcrum

510

Breda

Noord-Brabant

nee

Eikberg

511

Breda

Noord-Brabant

nee

Bavel

512

Breukelen

Utrecht

nee

Wagendijk

513

Breukelen

Utrecht

nee

Kortrijk

514

Breukelen

Utrecht

ja

Breukelen

515

Breukelen

Utrecht

nee

Kockengen

516

Breukelen

Utrecht

nee

Spengen

517

Breukelen

Utrecht

nee

Oukoop

518

Breukelen

Utrecht

nee

Gieltjesdorp

519

Breukelen

Utrecht

nee

Oud-Aa

520

Breukelen

Utrecht

nee

Nieuwer-Ter-Aa

521

Breukelen

Utrecht

nee

Nijenrode

522

Breukelen

Utrecht

nee

Breukeleveen (ged.)

523

Breukelen

Utrecht

nee

Portengen

524

Brielle

Zuid-Holland

nee

Vierpolders

525

Brielle

Zuid-Holland

nee

Zwartewaal

526

Brielle

Zuid-Holland

ja

Brielle

527

Bronckhorst

Gelderland

nee

Vierakker

528

Bronckhorst

Gelderland

nee

Mossel

529

Bronckhorst

Gelderland

nee

Rha

530

Bronckhorst

Gelderland

nee

Dunsborg

531

Bronckhorst

Gelderland

nee

Drempt

532

Bronckhorst

Gelderland

nee

Vorden

533

Bronckhorst

Gelderland

nee

Halle

534

Bronckhorst

Gelderland

nee

Heidenhoek

535

Bronckhorst

Gelderland

nee

Gooi

536

Bronckhorst

Gelderland

nee

Wassinkbrink

537

Bronckhorst

Gelderland

nee

Baak

538

Bronckhorst

Gelderland

nee

Wichmond

539

Bronckhorst

Gelderland

nee

Wildenborch

540

Bronckhorst

Gelderland

nee

Olburgen

541

Bronckhorst

Gelderland

nee

Zelhem

542

Bronckhorst

Gelderland

nee

Laag-Keppel

543

Bronckhorst

Gelderland

nee

Emmer

544

Bronckhorst

Gelderland

nee

Kranenburg

545

Bronckhorst

Gelderland

nee

Keijenborg

546

Bronckhorst

Gelderland

nee

Welfersveen

547

Bronckhorst

Gelderland

nee

Noordink

548

Bronckhorst

Gelderland

nee

Oosterwijk

549

Bronckhorst

Gelderland

nee

Velswijk

550

Bronckhorst

Gelderland

nee

Covik

551

Bronckhorst

Gelderland

nee

Hengelo

552

Bronckhorst

Gelderland

nee

Bekveld

553

Bronckhorst

Gelderland

nee

Hoog-Keppel

554

Bronckhorst

Gelderland

nee

Linde

555

Bronckhorst

Gelderland

nee

Toldijk

556

Bronckhorst

Gelderland

ja

Bronckhorst

557

Bronckhorst

Gelderland

nee

Delden

558

Bronckhorst

Gelderland

nee

Varssel

559

Bronckhorst

Gelderland

nee

Hummelo

560

Bronckhorst

Gelderland

nee

Veldwijk

561

Bronckhorst

Gelderland

nee

Winkelshoek

562

Bronckhorst

Gelderland

nee

Meene, De

563

Bronckhorst

Gelderland

nee

Steenderen

564

Bronckhorst

Gelderland

nee

Eldrik

565

Bronckhorst

Gelderland

nee

Achterdrempt

566

Bronckhorst

Gelderland

nee

Bronkhorst

567

Brummen

Gelderland

nee

Fonden

568

Brummen

Gelderland

nee

Laag-Soeren (ged.)

569

Brummen

Gelderland

nee

Coldenhove

570

Brummen

Gelderland

ja

Brummen

571

Brummen

Gelderland

nee

Empe

572

Brummen

Gelderland

nee

Cortenoever

573

Brummen

Gelderland

nee

Voorstonden

574

Brummen

Gelderland

nee

Hall

575

Brummen

Gelderland

nee

Oeken

576

Brummen

Gelderland

nee

Eerbeek

577

Brummen

Gelderland

nee

Leuvenheim

578

Brummen

Gelderland

nee

Tonden

579

Brummen

Gelderland

nee

Rhienderen

580

Brunssum

Limburg

nee

Bouwberg

581

Brunssum

Limburg

ja

Brunssum

582

Brunssum

Limburg

nee

Langeberg

583

Brunssum

Limburg

nee

Rumpen

584

Brunssum

Limburg

nee

Klingelsberg

585

Brunssum

Limburg

nee

Egge, De

586

Brunssum

Limburg

nee

Treebeek (ged.)

587

Bunnik

Utrecht

ja

Bunnik

588

Bunnik

Utrecht

nee

Vechten

589

Bunnik

Utrecht

nee

Werkhoven

590

Bunnik

Utrecht

nee

Odijk

591

Bunschoten

Utrecht

nee

Spakenburg

592

Bunschoten

Utrecht

ja

Bunschoten

593

Bunschoten

Utrecht

nee

Blokhuiswetering

594

Bunschoten

Utrecht

nee

Haar, De

595

Bunschoten

Utrecht

nee

Eemdijk

596

Buren

Gelderland

nee

Zoelmond

597

Buren

Gelderland

nee

Zoelen

598

Buren

Gelderland

nee

Asch

599

Buren

Gelderland

nee

Woerd, De

600

Buren

Gelderland

nee

Zwartepaard

601

Buren

Gelderland

nee

Aalst

602

Buren

Gelderland

nee

Beusichem

603

Buren

Gelderland

nee

Essebroek

604

Buren

Gelderland

nee

Ganzert

605

Buren

Gelderland

nee

Klinkenberg

606

Buren

Gelderland

nee

Kapel-Avezaath (ged.)

607

Buren

Gelderland

nee

Meertenpolder

608

Buren

Gelderland

nee

Maurik

609

Buren

Gelderland

nee

Marsdijk

610

Buren

Gelderland

nee

Mars, De

611

Buren

Gelderland

nee

Lutterveld

612

Buren

Gelderland

nee

Lienden

613

Buren

Gelderland

nee

Leutes

614

Buren

Gelderland

nee

Ingen

615

Buren

Gelderland

nee

Erichem

616

Buren

Gelderland

nee

Eng, Den

617

Buren

Gelderland

nee

Ommeren

618

Buren

Gelderland

nee

Bontemorgen

619

Buren

Gelderland

nee

Veerhuis

620

Buren

Gelderland

ja

Buren

621

Buren

Gelderland

nee

Kerk-Avezaath (ged.)

622

Buren

Gelderland

nee

Roodvoet

623

Buren

Gelderland

nee

Rijswijk

624

Buren

Gelderland

nee

Hoogmeren

625

Buren

Gelderland

nee

Eck en Wiel

626

Buren

Gelderland

nee

Ravenswaaij

627

Bussum

Noord-Holland

nee

Meierkamp

628

Bussum

Noord-Holland

nee

Brink

629

Bussum

Noord-Holland

nee

Bredius

630

Bussum

Noord-Holland

nee

Wester Eng

631

Bussum

Noord-Holland

ja

Bussum

Aantal rijen: 631 Aantal kolommen: 4