RESET PL/SQL tips
PlaatsnamenMySQL variant

Free Online SQL Training met query voorbeelden.

Free online SQL training met query voorbeelden.
Query voorbeeld met SELECT.
Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Vergelijk het resultaat van bovenstaande query met onderstaande referentie tabel. Let op het aantal rijen en het aantal kolommen en de volgorde van deze rijen en kolommen. Stel jezelf bijvoorbeeld de vraag waarom bovenstaande tabel 11 rij(en) en 9 kolommen heeft.

SELECT

*


FROM

schilders

ID

Klantnr

Voornaam

Tussen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Geslacht

1

1

10068970

Adriana

Spilberg

1650-12-05

Amsterdam

NL

V

2

2

4074970

Claude

Monet

1840-11-14

Parijs

FR

M

3

3

10639987

Johannes

Vermeer

1632-10-31

Delft

NL

M

4

4

16337462

Leonardo

da

Vinci

1452-04-15

Anchiano

IT

M

5

5

4114282

Matthijs

Maris

1839-08-17

Den Haag

NL

M

6

6

2783722

Pablo

Picasso

1881-10-25

Malaga

ES

M

7

7

12387341

Peter Paul

Rubens

1577-06-18

Siegen

DE

M

8

8

11469859

Rembrandt

van

Rijn

1606-07-15

Leiden

NL

M

9

9

2071526

Salvador

Dali

1904-05-11

Figueres

ES

M

10

10

3724790

Therese

Schwartze

1851-12-20

Amsterdam

NL

V

11

11

3684528

Vincent

van

Gogh

1853-03-30

Zundert

NL

M

Aantal rijen: 11 Aantal kolommen: 9

Memory Game

Sudoku Solver

logo memorygame.nl logo sudokuwizard.nl

Query voorbeelden gebaseerd op Oracle PL/SQL.

De SQL voorbeelden op Querymaster zijn gebaseerd op PL/SQL van Oracle en deze voorbeelden vormen samen een free online SQL training. SQL staat voor Structured Query Language en dit is een taal die wordt gebruikt voor het bevragen van een database. Een database is een verzameling van tabellen. Indien de PL/SQL query afwijkt van de MySQL query, dan staat op Querymaster ook een voorbeeld van de MySQL query. Daarnaast kun je op Querymaster algemene PL/SQL tips vinden.


Het klantnummer is kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is groter dan (>) 2783722 en kleiner dan (<) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is groter dan (>) of gelijk aan (=) 2783722 en kleiner dan (<) of gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is gelijk aan (=) 4114282.


Het klantnummer is ongelijk aan (<>) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Het klantnummer is ongelijk aan (!=) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Absoluut (ABS) maakt van een negatief getal een positief getal.


Met en (AND) bepaal je aan welke (tweede en volgende) voorwaarde moet worden voldaan.


Met AS (alias) geef je de kolom een (andere) kolomnaam.


AVG geeft het gemiddelde per categorie (bijvoorbeeld de gemiddelde kosten per schilder).


Het klantnummer ligt tussen (BETWEEN) 2783722 en (AND) 4114282 en sorteer op het klantnummer.


Als (CASE WHEN) het geslacht gelijk is aan M, dan (THEN) moet er Man staan; anders (ELSE) Vrouw.


Een CASE WHEN voorbeeld met meerdere mogelijkheden.


Een CASE WHEN voorbeeld met een AND in het statement.


COALESCE selecteert de eerste non-null (niet lege) waarde in een lijst.


Gebruik bij de selectie van de kolommen de volledige tabelnaam.


Geef de tabel schilders de alias sch en gebruik deze alias bij de selectie van de kolommen.


Voeg de kolommen voornaam, tussenvoegsel en achternaam samen (CONCAT).


COUNT telt het aantal per categorie (bijvoorbeeld het aantal schilderijen per schilder).


COUNT DISTINCT telt het aantal unieke waarden per categorie (bijvoorbeeld het aantal museums per schilder).


Met DECODE geef je de landcodes een andere naam.


DISTINCT selecteert unieke waardes, zoals de unieke landcodes uit de tabel schilders.


DUAL is een fictieve tabel waar je o.a. kunt rekenen of de systeemdatum kunt ophalen.


Selecteer met EXTRACT de dag, de maand en het jaar uit de geboortedatum.


FLOOR rondt af naar beneden, naar een geheel getal.


In de FROM staan de tabellen waarvan de gegevens worden geselecteerd, zoals de tabel schilders.


GREATEST selecteert de grootste (sorteer)waarde in een lijst.


GROUP BY in combinatie met SUM, COUNT of AVG (bv groepeer de kosten per klantnummer of schilder).


HAVING in combinatie met AVG, COUNT, MAX, MIN of SUM om het resultaat te beperken (bv som is groter dan 400000). De HAVING komt na de GROUP BY.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de landcodes IN de opgegeven lijst staan.


Met INSTR (in string) bepaal je de positie, die je kunt gebruiken met SUBSTR (substring).


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel niet leeg is (IS NOT NULL).


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is (IS NULL).


Met JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen met dezelfde waarde (bv het klantnummer).


Selecteer de laatste dag (LAST_DAY) van de maand van de geboortedatum.


LEAST selecteert de kleinste (sorteer)waarde in een lijst.


Met LEFT JOIN koppel je twee tabellen aan elkaar (ON). Je krijgt alle rijen van de linkertabel en alleen de rijen met dezelfde waarde van de rechtertabel.


Met LENGTH bepaald je het aantal tekens.


Selecteer de voornamen die lijken op (LIKE) Pa.


Selecteer kleine letters (LOWER) en hoofdletters (UPPER).


MAX (maximaal) geeft de hoogste waarde. Bijvoorbeeld de hoogste prijs van een schilderij per klantnummer.


MIN (minimaal) geeft de laagste waarde. Bijvoorbeeld de laagste prijs van een schilderij per klantnummer.


MONTHS_BETWEEN is het aantal maanden verschil tussen 2 datums. Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met NOT EXISTS kun je de hoogste (of laagste) waarde selecteren. In de NOT EXISTS wordt bijvoorbeeld het hoogste schilderijnummer per klantnummer bepaald, door alle schilderijnummers af te gaan totdat het hoogste nummer is bereikt. De subquery van de NOT EXISTS is gekoppeld aan de hoofdquery.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode niet in (NOT IN) de opgegeven lijst staat.


Selecteer de voornamen die niet lijken op (NOT LIKE) Pa.


NVL geeft de voorzet waarde ( - ) bij een leeg veld.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de landcode gelijk is aan NL of (OR) gelijk is aan ES.


Met ORDER BY wordt standaard gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom geboorteplaats).


Met ORDER BY ASC wordt gesorteerd van laag naar hoog (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY DESC wordt gesorteerd van hoog naar laag (in de kolom klantnummer).


Met ORDER BY kun je ook sorteren op het kolomnummer (hier de 7e kolom) i.p.v. de kolomnaam.


Met REPLACE kun je tekst vervangen, zoals "van" door "from" in de kolom tussenvoegsel.


Met GROUP BY ROLLUP kun je subtotalen en een eindtotaal toevoegen aan het resultaat van je query. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


Met ROUND kun je afronden met het aantal cijfers achter de komma (bijvoorbeeld 2 cijfers).


Met ROW_NUMBER() kun je een extra kolom toevoegen met een rijnummer. In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


Selecteer (SELECT) alle rijen en kolommen van de tabel schilders.


Met een subquery in de SELECT (rode tekst) wordt een extra kolom toegevoegd (de kolom schilder) aan de hoofdquery (blauwe tekst). De subquery kan maar 1 resultaat hebben en de subquery moet gekoppeld worden aan de hoofdquery.


Een subquery in de FROM (rode tekst) geeft een nieuwe tabel en deze kan meer dan 1 resultaat hebben. De gegevens van deze nieuwe tabel kun je gebruiken in de SELECT van de hoofdquery (blauwe tekst).


Met twee querys in de FROM kun je de output van query1 en query2 naast elkaar weergeven i.p.v. onder elkaar.


Met SUBSTR (tekst, start tekst, aantal tekens) bepaal je welk deel van de tekst (SUBSTRING) je wil selecteren.


SUM geeft de som per categorie (bijvoorbeeld de som van de prijzen per schilder).


Met SYSDATE krijg je de systeemdatum en tijd.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders en geeft de tabel de alias sch.


Met TO_CHAR wordt een datum of nummer omgezet naar tekst, bijvoorbeeld notatie dd-mm-yyyy.


Met TO_DATE wordt tekst omgezet naar een datum.


Met TRIM worden spaties aan het begin (links LTRIM) en einde (rechts RTRIM) verwijderd.


TRUNC geeft de datum i.p.v. de systeemdatum, door de tijd af te kappen van de datum.


UNION geeft unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


UNION ALL geeft geen unieke waardes als je meerdere querys (met dezelfde kolomindeling) koppelt.


Selecteer hoofdletters (UPPER) en kleine letters (LOWER).


Met WHERE bepaal je aan welke (eerste) voorwaarde moet worden voldaan.

De MySQL variant van de query.


MySQL decodeert m.b.v. een positie (FIELD) in de index (ELT) i.p.v. met DECODE.


Selecteer alle rijen en kolommen waarvan de kolom tussenvoegsel ongelijk aan leeg is.


Selecteer alle rijen en kolommen van de tabel schilders waarvan de kolom tussenvoegsel leeg is.


PERIOD_DIFF is het aantal maanden verschil tussen 2 datums (YYYYMM). Ideaal om de leeftijd te bepalen.


Met een CASE WHEN krijg je in MySQL hetzelfde resultaat als met NVL.


MySQL kent geen GROUP BY ROLLUP. Met drie queries i.c.m. een UNION kun je hetzelfde resultaat krijgen. Met de IS NULL in de ORDER BY wordt het lege veld onderaan geplaatst.


MySQL kent geen ROW_NUMBER(). In MySQL moet je daarvoor eerst een variabele aanmaken.


MySQL sysdate() (met haakjes) i.p.v. sysdate (zonder haakjes).


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE_FORMAT i.p.v. TO_CHAR.


MySQL zet tekst om naar een datum met STR_TO_DATE.


MySQL datumnotatie d.m.v. DATE of DATE_FORMAT i.p.v. TRUNC.

PL/SQL tips.

PL/SQL tip 1: Als je in het SQL scherm twee streepjes -- voor de tekst zet, dan wordt dit als tekst gezien en niet als een query.

--Dit is tekst en geen query
  --om bijvoorbeeld uitleg te geven.


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 2: Als in het SQL scherm de tekst begint met /* en eindigt met */, dan wordt dit ook als tekst gezien.

/*Dit is tekst en geen query
  om bijvoorbeeld uitleg te geven.*/


SELECT

*


FROM

schilders ;

PL/SQL tip 3: Als je in het SQL scherm twee query's onder elkaar zet met een punt komma ; aan het einde, dan krijg je twee tabbladen in PLSQL. Deze tabbladen kun je een naam geven met --tab=naam.

--tab=query1


SELECT

*


FROM

schilders ;


--tab=query2


SELECT

*


FROM

schilderijen ;

Plaatsnamen per gemeente.
Gemeentenaam

Deze tabel geeft een overzicht van de plaatsnamen per gemeente in Nederland in 2010.
Bron: CBS.
Hieronder een praktijk voorbeeld van de query op de tabel plaatsnamen.

SELECT

*


FROM

plaatsnamen


WHERE

SUBSTR(gemeentenaam,1,1)

=

'A'


ORDER

BY

gemeentenaam

A   B   C    D   E    F   G    H   I    J    K    L   M

N   O    P   Q    R    S   T    U   V    W    X    Y    Z

Plaatsnaam

1

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Bovenstreek

2

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Oud-Annerveen

3

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Eexterzandvoort

4

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Ekehaar

5

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Eldersloo

6

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Eleveld

7

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Annerveenschekanaal

8

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Annerveen

9

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Annen

10

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Spijkerboor

11

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Papenvoort

12

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Anderen

13

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Kostvlies

14

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Eexterveensche kanaal

15

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Eexterveen

16

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Eext

17

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Nieuw-Annerveen

18

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Nieuwediep

19

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Marwijksoord

20

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Bonnerveen

21

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Bonnen

22

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Nijlande

23

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Nooitgedacht

24

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Streek

25

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Deurze

26

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Balloo

27

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Balloerveld

28

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Zandvoort

29

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gasselte

30

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gasselterboerveen

31

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gasselterboerveenschemond

32

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Schipborg

33

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Veenhof

34

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Anloo

35

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gieten

36

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gieterveen

37

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Grolloo

38

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Rolde

39

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Vredenheim

40

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Hilte, De

41

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Schoonloo

42

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gasselternijveen

43

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Amen

44

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gasselternijveenschemond

45

Aa en Hunze

Drenthe

ja

Aa en Hunze

46

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Gasteren

47

Aa en Hunze

Drenthe

nee

Geelbroek

48

Aalburg

Noord-Brabant

ja

Aalburg

49

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Wijk en Aalburg

50

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Meeuwen

51

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Broekesluis

52

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Drongelen

53

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Haagoord

54

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Doeveren

55

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Eethen

56

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Genderen

57

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Babylonienbroek

58

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Spijk

59

Aalburg

Noord-Brabant

nee

Veen

60

Aalsmeer

Noord-Holland

nee

Kudelstaart

61

Aalsmeer

Noord-Holland

ja

Aalsmeer

62

Aalsmeer

Noord-Holland

nee

Oosteinde

63

Aalsmeer

Noord-Holland

nee

Poel, Bij de

64

Aalsmeer

Noord-Holland

nee

Kalslagen

65

Aalten

Gelderland

ja

Aalten

66

Aalten

Gelderland

nee

IJzerlo

67

Aalten

Gelderland

nee

Bredevoort

68

Aalten

Gelderland

nee

Lintelo

69

Aalten

Gelderland

nee

Dale

70

Aalten

Gelderland

nee

Beggelder, Het

71

Aalten

Gelderland

nee

Haart

72

Aalten

Gelderland

nee

Dinxperlo

73

Aalten

Gelderland

nee

Heurne, De

74

Aalten

Gelderland

nee

Barlo

75

Aalten

Gelderland

nee

Heurne

76

Abcoude

Utrecht

nee

Donkervliet

77

Abcoude

Utrecht

nee

Gein

78

Abcoude

Utrecht

nee

Winkel, De

79

Abcoude

Utrecht

ja

Abcoude

80

Abcoude

Utrecht

nee

Stokkelaarsbrug

81

Abcoude

Utrecht

nee

Baambrugge

82

Abcoude

Utrecht

nee

Amstel, Langs de

83

Achtkarspelen

Friesland

nee

Stroobos

84

Achtkarspelen

Friesland

nee

Kuikhorne (ged.)

85

Achtkarspelen

Friesland

nee

Gerkesklooster

86

Achtkarspelen

Friesland

nee

Kooten

87

Achtkarspelen

Friesland

nee

Drogeham

88

Achtkarspelen

Friesland

nee

Kootstertille

89

Achtkarspelen

Friesland

nee

Augustinusga

90

Achtkarspelen

Friesland

nee

Kortwoude

91

Achtkarspelen

Friesland

nee

Buitenpost

92

Achtkarspelen

Friesland

nee

Blauwverlaat

93

Achtkarspelen

Friesland

nee

Lange Wijk

94

Achtkarspelen

Friesland

nee

Surhuisterveen

95

Achtkarspelen

Friesland

nee

Surhuizum

96

Achtkarspelen

Friesland

nee

Harkema

97

Achtkarspelen

Friesland

nee

Ophuis

98

Achtkarspelen

Friesland

nee

Lutkepost

99

Achtkarspelen

Friesland

nee

Hamshorn

100

Achtkarspelen

Friesland

ja

Achtkarspelen

101

Achtkarspelen

Friesland

nee

Twijzel

102

Achtkarspelen

Friesland

nee

Boelenslaan

103

Achtkarspelen

Friesland

nee

Twijzelerheide

104

Achtkarspelen

Friesland

nee

Roodeschuur

105

Alblasserdam

Zuid-Holland

nee

Kinderdijk (ged.)

106

Alblasserdam

Zuid-Holland

ja

Alblasserdam

107

Albrandswaard

Zuid-Holland

nee

Poortugaal

108

Albrandswaard

Zuid-Holland

nee

Oude Koedood

109

Albrandswaard

Zuid-Holland

nee

Rhoon

110

Albrandswaard

Zuid-Holland

nee

Rhoonse Veer

111

Albrandswaard

Zuid-Holland

nee

Koedood (ged.)

112

Albrandswaard

Zuid-Holland

ja

Albrandswaard

113

Alkmaar

Noord-Holland

nee

Koedijk

114

Alkmaar

Noord-Holland

ja

Alkmaar

115

Alkmaar

Noord-Holland

nee

Omval

116

Alkmaar

Noord-Holland

nee

Oudorp

117

Alkmaar

Noord-Holland

nee

Nollen

118

Almelo

Overijssel

nee

Bolkshoek

119

Almelo

Overijssel

nee

Wonde, De

120

Almelo

Overijssel

nee

Bellinkhof

121

Almelo

Overijssel

nee

Riet, De

122

Almelo

Overijssel

ja

Almelo

123

Almelo

Overijssel

nee

Bornerbroek

124

Almelo

Overijssel

nee

Aadorp

125

Almelo

Overijssel

nee

Aalderinkshoek

126

Almere

Flevoland

nee

Almere-Haven

127

Almere

Flevoland

ja

Almere

128

Almere

Flevoland

nee

Almere-Buiten

129

Almere

Flevoland

nee

Almere-Stad

130

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Zwammerdam

131

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Molenaarsbuurt, 's-

132

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Aarlanderveen

133

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Hoge Zijde

134

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Oudshoorn

135

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Gnephoek

136

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Otweg

137

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Lage Zijde

138

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Zuideinde

139

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Ridderbuurt

140

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

ja

Alphen aan den Rijn

141

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Hoorn

142

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Lagenwaard (ged.)

143

Alphen aan den Rijn

Zuid-Holland

nee

Noordeinde

144

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Houtgoor

145

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Rakens

146

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Oosterwijk

147

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Kwaalburg

148

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Notsel

149

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Strijbeek

150

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Legh

151

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Terover

152

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Chaam

153

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Ginderdoor

154

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Geersbroek

155

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Couwelaar

156

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Boshoven

157

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Galder

158

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Druisdijk

159

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Dassemus

160

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Zand, 't

161

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Grazen

162

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Heikant

163

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Balleman

164

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

nee

Alphen

165

Alphen-Chaam

Noord-Brabant

ja

Alphen-Chaam

166

Ameland

Friesland

nee

Hollum

167

Ameland

Friesland

nee

Nes

168

Ameland

Friesland

ja

Ameland

169

Ameland

Friesland

nee

Ballum

170

Ameland

Friesland

nee

Buren

171

Amersfoort

Utrecht

nee

Coelhorst

172

Amersfoort

Utrecht

nee

Soesterkwartier

173

Amersfoort

Utrecht

nee

Lage Birk

174

Amersfoort

Utrecht

nee

Hooglanderveen

175

Amersfoort

Utrecht

nee

Hoogland

176

Amersfoort

Utrecht

nee

Brand, De

177

Amersfoort

Utrecht

nee

Lichtenberg

178

Amersfoort

Utrecht

nee

Langenoord

179

Amersfoort

Utrecht

nee

Zevenhuizen

180

Amersfoort

Utrecht

nee

Randenbroekkwartier

181

Amersfoort

Utrecht

ja

Amersfoort

182

Amersfoort

Utrecht

nee

Vlasakkers

183

Amersfoort

Utrecht

nee

Bik, De

184

Amersfoort

Utrecht

nee

Ham, De

185

Amersfoort

Utrecht

nee

Birkhoven

186

Amersfoort

Utrecht

nee

Nimmerdor

187

Amersfoort

Utrecht

nee

Nieuwland

188

Amersfoort

Utrecht

nee

Bergkwartier

189

Amersfoort

Utrecht

nee

Zeldert

190

Amersfoort

Utrecht

nee

Buurtsdijk

191

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Bovenkerk

192

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Oosteinderpoelpolder

193

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Nessersluis (ged.)

194

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Nieuwer Amstel

195

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Noorderlegmeerpolder (ged.)

196

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Kostverloren

197

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Kostverlorenbocht

198

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Kronenburg

199

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Randwijck

200

Amstelveen

Noord-Holland

ja

Amstelveen

201

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Nes

202

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Over-Ouderkerk

203

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Amsteldijk

204

Amstelveen

Noord-Holland

nee

Zwarte Kat

205

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Bijlmermeer

206

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Sloten

207

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Watergraafsmeer

208

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Zunderdorp

209

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Tuindorp Oostzaan

210

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Durgerdam

211

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Tuinstad Slotervaart

212

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Holijsloot

213

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Ransdorp

214

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Nieuwendam

215

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Tuindorp Slotermeer

216

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Sloterdijk

217

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Amsterdam-Zuidoost

218

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Buitenveldert

219

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Buiksloot

220

Amsterdam

Noord-Holland

ja

Amsterdam

221

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Schellingwoude

222

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Driemond

223

Amsterdam

Noord-Holland

nee

Osdorp

224

Andijk

Noord-Holland

ja

Andijk

225

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Zuidpolder

226

Anna Paulowna

Noord-Holland

ja

Anna Paulowna

227

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Spoorbuurt

228

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Wieringerwaard

229

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Gelderse Buurt

230

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Breezand

231

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Waardpolder

232

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Nieuwesluis

233

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Ewijcksluis, Van

234

Anna Paulowna

Noord-Holland

nee

Kleine Sluis

235

Apeldoorn

Gelderland

nee

Wiesel

236

Apeldoorn

Gelderland

nee

Engeland

237

Apeldoorn

Gelderland

nee

Hoog-Buurlo

238

Apeldoorn

Gelderland

nee

Radio Kootwijk

239

Apeldoorn

Gelderland

nee

Ugchelen

240

Apeldoorn

Gelderland

nee

Beekbergen

241

Apeldoorn

Gelderland

nee

Klarenbeek (ged.)

242

Apeldoorn

Gelderland

nee

Westenenk

243

Apeldoorn

Gelderland

nee

Wenum

244

Apeldoorn

Gelderland

nee

Hoenderloo (ged.)

245

Apeldoorn

Gelderland

nee

Hoog Soeren

246

Apeldoorn

Gelderland

nee

Aardhuis

247

Apeldoorn

Gelderland

nee

Uddel

248

Apeldoorn

Gelderland

nee

Wormen

249

Apeldoorn

Gelderland

nee

Lieren

250

Apeldoorn

Gelderland

nee

Beemte

251

Apeldoorn

Gelderland

nee

Oosterhuizen

252

Apeldoorn

Gelderland

nee

Berg en Bos

253

Apeldoorn

Gelderland

nee

Nieuw-Millingen

254

Apeldoorn

Gelderland

nee

Orden

255

Apeldoorn

Gelderland

nee

Zevenhuizen

256

Apeldoorn

Gelderland

nee

Broekland

257

Apeldoorn

Gelderland

nee

Zilven

258

Apeldoorn

Gelderland

ja

Apeldoorn

259

Apeldoorn

Gelderland

nee

Wormenschematen

260

Apeldoorn

Gelderland

nee

Buurlo

261

Apeldoorn

Gelderland

nee

Anklaar

262

Apeldoorn

Gelderland

nee

Loo, Het

263

Apeldoorn

Gelderland

nee

Loenen

264

Apeldoorn

Gelderland

nee

Assel

265

Appingedam

Groningen

nee

Solwerd

266

Appingedam

Groningen

nee

Opwierde

267

Appingedam

Groningen

nee

Jukwerd

268

Appingedam

Groningen

nee

Garreweer

269

Appingedam

Groningen

nee

Oling

270

Appingedam

Groningen

nee

Tjamsweer

271

Appingedam

Groningen

nee

Marsum

272

Appingedam

Groningen

nee

Laskwerd

273

Appingedam

Groningen

ja

Appingedam

274

Arnhem

Gelderland

nee

Klingelbeek

275

Arnhem

Gelderland

nee

Klarenbeek

276

Arnhem

Gelderland

nee

Laar, De

277

Arnhem

Gelderland

nee

Hoogkamp

278

Arnhem

Gelderland

nee

Alteveer

279

Arnhem

Gelderland

nee

Heijenoord

280

Arnhem

Gelderland

nee

Zijpendaal

281

Arnhem

Gelderland

ja

Arnhem

282

Arnhem

Gelderland

nee

Bakenberg

283

Arnhem

Gelderland

nee

Bronbeek

284

Arnhem

Gelderland

nee

Plattenburg

285

Arnhem

Gelderland

nee

Deelen (ged.)

286

Arnhem

Gelderland

nee

Dorp, Het

287

Arnhem

Gelderland

nee

Geitenkamp

288

Arnhem

Gelderland

nee

Lombok

289

Arnhem

Gelderland

nee

Praets

290

Arnhem

Gelderland

nee

Rijkerswoerd

291

Arnhem

Gelderland

nee

Monnikenhuizen

292

Arnhem

Gelderland

nee

Overmaat

293

Arnhem

Gelderland

nee

Molenbeek

294

Arnhem

Gelderland

nee

Meinerswijk

295

Arnhem

Gelderland

nee

Paasberg

296

Arnhem

Gelderland

nee

Mariendaal

297

Arnhem

Gelderland

nee

Sonsbeek

298

Arnhem

Gelderland

nee

Schaarsbergen

299

Arnhem

Gelderland

nee

Klarendal

300

Arnhem

Gelderland

nee

Presikhaaf

301

Arnhem

Gelderland

nee

Malburgen

302

Arnhem

Gelderland

nee

Sint Marten

303

Assen

Drenthe

nee

Rhee

304

Assen

Drenthe

ja

Assen

305

Assen

Drenthe

nee

Zeyerveen

306

Assen

Drenthe

nee

Zeyerveld

307

Assen

Drenthe

nee

Schieven

308

Assen

Drenthe

nee

Amelte

309

Assen

Drenthe

nee

Aard, Ter

310

Assen

Drenthe

nee

Loon

311

Assen

Drenthe

nee

Witten

312

Assen

Drenthe

nee

Anreep

313

Assen

Drenthe

nee

Peelo

314

Assen

Drenthe

nee

Ubbena

315

Assen

Drenthe

nee

Kloosterveen

316

Assen

Drenthe

nee

Vredeveld

317

Asten

Noord-Brabant

nee

Leensel

318

Asten

Noord-Brabant

nee

Achterbosch

319

Asten

Noord-Brabant

nee

Laarbroek

320

Asten

Noord-Brabant

nee

Rinkveld

321

Asten

Noord-Brabant

nee

Voordeldonk

322

Asten

Noord-Brabant

nee

Vosselen

323

Asten

Noord-Brabant

nee

Ommel

324

Asten

Noord-Brabant

ja

Asten

325

Asten

Noord-Brabant

nee

Stegen

326

Asten

Noord-Brabant

nee

Heusden

327

Asten

Noord-Brabant

nee

Dijk

328

Asten

Noord-Brabant

nee

Diesdonk

Aantal rijen: 328 Aantal kolommen: 4